2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
Fej­lesz­te­nék a ve­ze­tés mi­nő­sé­gét az ok­ta­tás­ban
Címkék: Egyetemi Élet
A sze­ge­di egye­tem szer­ve­zé­sé­ben és a Köz­ok­ta­tá­si Ve­ze­tő­kép­ző és To­vább­kép­ző In­té­zet ren­de­zé­sé­ben ke­rült sor szep­tem­ber 16-18. között a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban az ENIRDELM kon­fe­ren­ci­á­ra, mely az ok­ta­tás­ügyi ve­ze­tés kér­dés­kö­rét tár­gyal­ta. A tanácskozást meg­elő­ző­en a Tem­pus Köz­ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben tar­tot­tak egy nem­zet­kö­zi mű­hely­fog­lal­ko­zást is, amely az is­ko­la­ve­ze­tők szá­má­ra meg­fo­gal­maz­ha­tó nem­zet­kö­zi kom­pe­ten­cia stan­dar­dok ki­dol­go­zá­sá­val, an­nak el­ső ered­mé­nye­i­nek be­mu­ta­tá­sá­val és vi­tá­já­val fog­lal­ko­zott.
Az ENIRDELM kon­fe­ren­ci­á­ra 21 or­szág mint­egy 80 kép­vi­se­lő­je je­lent­ke­zett, akik nagy több­sé­ge az Eu­ró­pai Unió tag­or­szá­ga­i­ból ér­ke­zett, de Iz­land­ról, Auszt­rá­li­á­ból, Vi­et­nam­ból, Ke­nyá­ból és Ghá­ná­ból is jöt­tek részt­ve­vők. Az ENIRDELM – Euro­pean Net­work for Improv­ing Research and Devel­op­ment in Edu­ca­tion­al Lead­er­ship and Man­age­ment – 1991-ben lét­re­jött nem­zet­kö­zi szer­ve­zet/há­ló­zat, amely a ve­ze­tés­fej­lesz­tés te­rü­le­tén vég­zi te­vé­keny­sé­gét, és alap­ve­tő cél­ja volt Eu­ró­pán be­lül a ke­le­ti és nyu­ga­ti or­szá­gok kö­zöt­ti kap­cso­la­tok erő­sí­té­se. A szer­ve­zet éven­te ren­dez szak­mai kon­fe­ren­ci­át, az el­múlt 18 év­ben szá­mos ma­gas mi­nő­sé­gű szak­mai ren­dez­vény, ki­ad­vány és ku­ta­tás meg­va­ló­sí­tá­sá­val já­rult hoz­zá a köz­ok­ta­tás te­rü­le­tén a ve­ze­tés mi­nő­sé­gé­nek fej­lesz­té­sé­hez. A kon­fe­ren­cia cí­me és té­má­ja így hang­zott: Szá­mít-e a ve­ze­tés? – Kö­vet­kez­te­té­sek a ve­ze­tés­fej­lesz­tés­re és az is­ko­lá­ra mint ta­nu­ló szer­ve­zet­re.
A cím­ben meg­fo­gal­ma­zott kér­dés meg­vi­lá­gí­tá­sa, fel­tá­rá­sa ér­de­ké­ben alap­ve­tő­en a ta­nu­lás és az is­ko­la­ve­ze­tés kap­cso­la­tá­ra, a ve­ze­tés­nek a kva­li­ta­tív és a mér­he­tő ta­nu­lá­si ered­mé­nyek­re gya­ko­rolt ha­tá­sá­ra fó­ku­szál­tak. Meg­kö­ze­lí­té­sük sze­rint a ta­nu­lás – ezen be­lül az is­ko­lai ta­nu­lás – szo­ros kap­cso­lat­ban van a mun­ka vi­lá­gá­val, a mun­ká­hoz szük­sé­ges kom­pe­ten­ci­ák fej­lesz­té­sé­vel. Az is­ko­lát olyan szer­ve­zet­nek, olyan mű­kö­dé­si és cse­lek­vé­si tér­nek te­kin­tik, amely­nek alap­ve­tő sze­re­pe van a fel­nö­vek­vő nem­ze­dék ne­ve­lé­sé­ben, gon­dol­ko­dás­mód­já­nak, ér­ték­vi­lá­gá­nak for­má­lá­sá­ban, az ak­tív, cse­lek­vő­ké­pes tu­dás át­adá­sá­ban. Mind­er­re – át­té­te­le­sen – nagy ha­tá­sa van a ve­ze­tés­nek, amely­nek mű­kö­dé­sét be­fo­lyá­sol­ja az ok­ta­tás­po­li­ti­ka, az az ok­ta­tá­si pa­ra­dig­ma, ami­be az is­ko­la ma­ga be­le­he­lyez­ke­dik.
Bezár