2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
A dol­go­zók szak­szer­ve­ze­te is ké­szül a sze­ná­tus­vá­lasz­tás­ra
Címkék: Egyetemi Élet
A Fel­ső­ok­ta­tá­si Dol­go­zók Szak­szer­ve­ze­te (FDSZ) az idei sze­ná­tus­vá­lasz­tás­ra is sze­ret­né meg­kön­­nyí­te­ni min­den nem ok­ta­tó dol­go­zó szá­má­ra a je­lölt ki­vá­lasz­tá­sát, ezért je­lö­lés­re há­rom sze­mélyt ajánl aláb­bi köz­le­mé­nyé­ben.
„Az év­kez­det sok­fé­le ten­ni­va­lói kö­zött ta­lán nem gon­dol­tunk rá, hogy az újon­nan fel­ál­ló sze­ná­tus­ba ok­tó­ber ele­jén ta­go­kat van mó­dunk je­löl­ni, il­let­ve vá­lasz­ta­ni. A je­lö­lés idő­pont­ja: ok­tó­ber 4-5-6., a vá­lasz­tá­sé ok­tó­ber 11-12-13.
A nem ok­ta­tói stá­tusz­ban dol­go­zó­kat há­rom fő kép­vi­se­li a sze­ná­tus­ban. Eb­ből ket­tőt ne­künk, a nem ÁOK-s és Kli­ni­kai Köz­pont-egy­sé­gek dol­go­zó­i­nak van jo­gunk je­löl­ni és vá­lasz­ta­ni.
A Fel­ső­ok­ta­tá­si Dol­go­zók Szak­szer­ve­ze­te sze­ret­né meg­kön­­nyí­te­ni min­den nem ok­ta­tó dol­go­zó szá­má­ra ezt a dön­tést. Úgy vél­jük – s a ko­ráb­bi gya­kor­lat is ezt iga­zol­ta –, hogy olyan al­kal­mas sze­mélyt kell vá­lasz­ta­ni, aki sok nem ok­ta­tó dol­go­zó­val van kap­cso­lat­ban, és mun­ká­ja, il­let­ve ed­di­gi ér­dek-kép­vi­se­le­ti te­vé­keny­sé­ge ré­vén át­lát­ja az egye­tem mű­kö­dé­sét, a leg­fon­to­sabb kér­dé­se­ket. Így ered­mé­nye­sen tud­ja kép­vi­sel­ni egye­te­mi kol­le­gá­ink­nak e je­len­tős cso­port­ját.
A fen­ti szem­pon­tot fi­gye­lem­be vé­ve – s nem kor­lá­toz­va ter­mé­sze­te­sen sen­ki egyé­ni dön­té­sét –, ja­va­sol­juk a kö­vet­ke­ző sze­mé­lyek je­lö­lé­sét, il­let­ve kö­zü­lük két fő meg­vá­lasz­tá­sát” – áll a nyilatkozatban.
Ke­le­men Éva – 1995 óta dol­go­zik a BTK Dé­ká­ni Hi­va­ta­lá­nak ve­ze­tő­je­ként. Fel­ada­tai kö­zé tar­to­zik a ka­ri ta­nács­ülé­sek elő­ké­szí­té­se, s en­nek kö­vet­kez­té­ben nagy jár­tas­sá­ga van az egye­te­mi ügyek me­ne­té­ben. Jó ve­ze­tő, aki fel­ada­ta­it na­gyon jól sú­lyoz­za, és tá­masz­ko­dik a kol­le­gák vé­le­mé­nyé­re. En­nek kö­szön­he­tő a hi­va­tal ki­egyen­sú­lyo­zott ügy­me­ne­te. Az el­múlt idő­szak­ban a sze­ná­tus pót­tag­ja­ként is bi­zo­nyí­tot­ta rá­ter­mett­sé­gét, dön­tés­ké­pes­sé­gét.
Ki­rály And­rea – 1999 óta dol­go­zik az Egye­te­mi Könyv­tár­ban in­for­ma­ti­kus, il­let­ve tá­jé­koz­ta­tó könyv­tá­ros­ként. Eb­ben a mun­ka­kör­ben az egye­tem kü­lön­bö­ző ka­ra­in dol­go­zó kol­le­gák­kal ta­lál­ko­zik és tart jó szak­mai kap­cso­la­tot. 2000-ben PhD-fokozatot szer­zett, és meg­hí­vott elő­adó­ja a BTK-nak és az ÁJTK-nak. 2005-ben az Egye­te­mi Könyv­tár szak­szer­ve­ze­ti tit­ká­ra és egy­ben az SZB tag­ja lett. Je­len­leg az FDSZ SZTE al­el­nö­ke. Az Egye­te­mi Ér­dek­egyez­te­tő Ta­nács Mun­ka­vál­la­lói Ol­da­lá­nak tag­ja.
Ko­vács Mó­ni­ka – 1992, dip­lo­má­ja meg­szer­zé­se óta dol­go­zik az SZTE Ide­gen­nyelvi Kom­mu­ni­ká­ci­ós In­té­ze­té­ben nyelv­ta­nár­ként. 1997 óta tag­ja a Fel­ső­ok­ta­tá­si Dol­go­zók Szak­szer­ve­zet­ének, 2000 óta lát­ja el a Köz­pon­ti Ok­ta­tá­si Egy­ség tit­ká­ri te­en­dő­it. Ki­egyen­sú­lyo­zott vé­le­mé­nyét ha­tá­ro­zot­tan kép­vi­se­li. A lek­to­rá­tus át­szer­ve­zé­sé­nél je­lent­ke­ző prob­lé­má­kat nagy hoz­zá­ér­tés­sel ke­zel­te, bi­zo­nyít­va em­ber­sé­gét és szak­ér­tel­mét. Az Egye­te­mi Ér­dek­egyez­te­tő Ta­nács Mun­ka­vál­la­lói Ol­da­lá­nak tag­ja.
Bezár