2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
Há­rom­szo­ros meg­em­lé­ke­zés
Címkék: Egyetemi Élet
Az Év­for­du­lós Em­lék­csar­nok so­ro­zat ke­re­té­ben ki­ál­lí­tás lát­ha­tó a TIK át­ri­u­má­ban az egye­tem egy­ko­ri pro­fes­­szo­ra­i­nak tisz­te­le­té­re. A Bónis Györ­gy és Koltay-Kastner Je­nő ha­lá­lá­nak hu­szon­ötö­dik, il­let­ve Hadrovics Lász­ló szü­le­té­sé­nek szá­za­dik év­for­du­ló­já­nak al­kal­má­ból meg­ren­de­zett meg­em­lé­ke­ző tár­lat mél­tó em­lé­ket ál­lít ez is­ko­la­te­rem­tő egyé­ni­sé­gek­nek.
Bónis Györ­gy jog­tör­té­nész, tör­té­nész, le­vél­tá­ros 1940-től a ko­lozs­vá­ri egye­tem ta­ná­ra; fő ku­ta­tá­si te­rü­le­te a kö­zép­ko­ri és 18. szá­za­di jog­tör­té­net, va­la­mint jo­gi nép­rajz. Hadrovics Lász­ló nyel­vész és szla­vis­ta 1942-től ok­ta­tott egye­te­mün­kön, Koltay-Kastner Je­nő iro­da­lom­tör­té­nész in­dít­vá­nyo­zá­sá­ra. Ha­lá­la­kor ér­té­kes könyv­tá­rát, szak­könyv- és fo­lyó­irat-gyűj­te­mé­nyét to­váb­bi ku­ta­tá­sok­ra aján­lot­ta fel, ez je­len­leg a Nyu­gat-Ma­gyar­or­szá­gi Egye­tem Szláv Fi­lo­ló­gi­ai Tan­szé­kén ta­lál­ha­tó.
A meg­nyi­tó­be­széd e na­gyon nagy ha­tá­sú tu­dós­ge­ne­rá­ció kép­vi­se­lő­i­nek ér­de­me­it me­leg sza­vak­kal mél­tat­ta, és ki­emel­te mód­sze­re­ik, ered­mé­nyes­sé­gük pél­da­ér­té­két. Hi­szen ez is­ko­la­te­rem­tő egyé­ni­sé­gek nem­csak sa­ját tu­do­mány­te­rü­le­tük­ben, ha­nem an­nak ha­tár­te­rü­le­te­in is vég­te­len is­me­re­tek bir­to­ká­ban al­kot­tak. H. Tóth Im­re nyel­vész be­szé­dé­ben rész­le­tes pá­lya­ké­pet adott a há­rom tu­dós mun­kás­sá­gá­ról. Szí­vé­hez lát­szó­lag Hadrovics Lász­ló mun­kás­sá­ga állt leg­kö­ze­lebb, rész­le­te­sen ki­tért a tu­dós pá­lya­fu­tá­sá­nak egy-­e­gy ki­sebb moz­za­na­tá­ra is.
A ki­ál­lí­tás ren­de­zői ta­nul­mány­kö­te­te­ket, cik­ke­ket, nek­ro­ló­go­kat, le­ve­le­ket, va­la­mint a tu­dó­sok éle­té­nek moz­za­na­ta­it be­mu­ta­tó do­ku­men­tu­mo­kat gyűj­töt­tek ös­­sze. Vá­lo­ga­tást lát­ni töb­bek kö­zött a Hadrovics ne­vé­hez fű­ző­dő szó­tár­ki­adá­sok­ból, Koltay-Kastner Je­nő éle­té­nek sza­ka­sza­i­ról, va­la­mint Bónis Györ­gy Haj­nó­czy Jó­zsef­fel fog­lal­ko­zó ta­nul­má­nya­i­ból.
Az Év­for­du­lós Em­lék­csar­nok ki­ál­lí­tást – me­lyet Klukovits Lajos­né, Rácz Béláné és Tóth­né Kazai Mag­dol­na ren­de­zett – ok­tó­ber 29-éig le­het meg­te­kin­te­ni a köz­pont nyit­va­tar­tá­si ide­jé­ben.
Bezár