2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
Színesítsd a tudásod!
Az elsõ ízben megszervezett Szolgáltatók Börzéjén kü­lön­bö­ző kép­zé­se­ket nyúj­tó szer­ve­ze­tek és cé­gek vár­ták az ér­dek­lő­dő di­á­ko­kat a TIK át­ri­u­má­ban szep­tem­ber 15-én.
Címkék: Egyetemi Élet
szolgborze
A hasznos börzét az SZTE Karrier Iroda szervezte. Fo­tó: S. Cs.
A Szol­gál­ta­tók Bör­zé­je el­ne­ve­zés ide­gen le­het el­ső­re, hi­szen nem egy­ér­tel­mű, hogy mi­ről van szó. „Ku­ta­tá­sok iga­zol­ták, hogy a mun­ka­erő­pi­ac­ra ki­ke­rül­ve azon hall­ga­tók tud­nak iga­zán bol­do­gul­ni, akik­nek az egye­te­men meg­sze­rez­he­tő szak­mai tu­dás mel­lett egyéb is­me­re­tük és kép­zett­sé­gük is van, mint pél­dá­ul a tár­gya­ló­ké­pes nyelv­tu­dás vagy a ma­gas szin­tű szá­mí­tó­gé­pes is­me­ret” – mond­ja Gö­rög Már­ta, az SZTE hall­ga­tói és köz­kap­cso­la­ti igaz­ga­tó­ja. „Így a ren­dez­vé­nyen olyan cé­gek meg­je­le­né­sét fo­gad­tuk, akik a hall­ga­tók elő­me­ne­tel­ét se­gí­te­ni tud­ják az ál­ta­luk kí­nált kép­zé­sek­kel, tan­fo­lyam­ok­kal. Ide tar­toz­nak a nyelv­is­ko­lák, au­tós­is­ko­lák, di­ák­mun­ka-köz­ve­tí­tők, tan­fo­lyam­ok szer­ve­zé­sé­vel fog­lal­ko­zó cé­gek és a szak­kép­zé­se­ket kí­ná­ló szer­ve­ze­tek.”
A ren­dez­vény a TÁMOP 4.1.1. pá­lyá­za­ti for­rás­ból va­ló­sult meg, amely a szer­ve­ze­tek szá­má­ra rend­kí­vül elő­nyös fel­té­te­le­ket biz­to­sí­tott. Er­ről Ró­zsa Ju­dit, a ren­dez­vény fő­szer­ve­ző­je így nyi­lat­ko­zott: „A 20 ki­ál­lí­tó cég in­gye­ne­sen je­len­he­tett meg a bör­zén, ezért vi­szont azt kér­tük, hogy a hely­szí­nen az adott tan­fo­lyam­ra, kép­zés­re je­lent­ke­ző hall­ga­tók ré­szé­re fo­gal­maz­za­nak meg va­la­mi­lyen ked­vez­ményt. Ez ál­ta­lá­ban 5-10 szá­za­lé­kos ár­be­li ked­vez­ményt je­len­tett, de más jel­le­gű ked­vez­ményt is el­fo­gad­tunk. Ez­zel az volt a cé­lunk, hogy a hall­ga­tó­kat még job­ban ösz­tö­nöz­zük a ren­dez­vé­nyen va­ló rész­vé­tel­re. Akik pe­dig még nem tud­ták el­dön­te­ni, ho­vá je­lent­kez­ze­nek, azok szá­má­ra ked­vez­mény­kár­tyát ad­tunk, amely ok­tó­ber vé­gé­ig vált­ha­tó be.”
A részt­ve­vők kör­nye­zet­ba­rát stan­dok­nál tá­jé­ko­zód­hat­tak a nyelv- és gép­jár­mű ve­ze­tői tan­fo­lyam­ok­ról, je­lent­kez­het­tek di­ák­mun­ká­ra, szak­kép­zé­sek­re. A bör­zén kép­vi­sel­tet­te ma­gát az SZTE Egye­te­mi Élet­ve­ze­té­si Ta­nács­adó Köz­pont és a ren­dez­vény szer­ve­ző­je, az SZTE Kar­ri­er Iro­da is, ahol a hall­ga­tók fel­irat­koz­hat­tak a két egy­ség in­gye­nes prog­ram­ja­i­ra, tré­ning­je­i­re és ta­nács­adá­sa­i­ra is.
A Szol­gál­ta­tók Bör­zé­je a di­á­kok szá­má­ra azért volt ked­ve­ző, mert kon­cent­rál­tan, egy he­lyen ér­dek­lőd­het­tek, és je­lent­kez­het­tek a kü­lön­bö­ző kép­zé­sek­re, tan­fo­lyam­ok­ra. „Na­gyon jó, hogy nem csak ál­lás­bör­ze van, ha­nem Szol­gál­ta­tók Bör­zé­je is, mi­vel itt min­den­fé­le kép­zés­ről tá­jé­ko­zód­ha­tunk. Leg­in­kább az egyéb kép­zé­sek, szak­kép­zé­sek ér­de­kel­nek, bár még jo­go­sít­vá­nyom sinc­s. A mun­ka szem­pont­já­ból ez utób­bit is na­gyon fon­tos­nak tar­tom, mert sok he­lyen ké­rik” – mond­ta Gősi Gab­ri­el­la, az SZTE BTK hall­ga­tó­ja.
A Szol­gál­ta­tók Bör­zé­jén több mint 400 hall­ga­tó vett részt, akik a köz­pon­ti stand­nál egy Szol­gál­ta­tók Bör­zé­je-ka­la­uzt kap­tak. A ki­ad­vány a ki­ál­lí­tó szer­ve­ze­te­ken kí­vül egyéb ked­vez­mé­nye­ket biz­to­sí­tó cé­gek be­mu­ta­tá­sát is ma­gá­ba fog­lal­ja. A „zöld ren­dez­vény” el­vé­hez iga­zod­va a ki­ad­vány új­ra­hasz­no­sí­tott pa­pír­ból ké­szült, a stan­dok pe­dig kar­ton­ból.
Ta­lán so­kan úgy gon­dol­ják, hogy az egye­tem fa­la­in be­lül el­sa­já­tít­ha­tó szak­tu­dás elég, hi­szen az SZTE az or­szág egyik leg­jobb egye­te­me­ként olyan szak­em­be­re­ket ké­pez, aki­ket a mun­ka­erő­pi­ac öröm­mel fo­gad. Ez ter­mé­sze­te­sen igaz, hi­szen a leg­na­gyobb vál­la­la­tok, cé­gek kép­vi­se­lői jön­nek el az SZTE-es ál­lás­bör­zék­re, ugyan­ak­kor az elem­zé­sek és fel­mé­ré­sek ered­mé­nyei és a cé­gek vis­­sza­csa­to­lá­sai is azt mu­tat­ják, hogy ön­ma­gá­ban a szak­tu­dás nem elég! Ma már el­en­ged­he­tet­len a ma­gas szin­tű (tár­gya­lá­si szin­tű) an­gol­nyelv-tu­dás, a szé­les ­kö­rű szá­mí­tó­gé­pes is­me­re­tek, a jo­go­sít­vány meg­lé­te, egyes szak­má­ban pe­dig a meg­fe­le­lő kom­mu­ni­ká­ci­ós, pre­zen­tá­ci­ós és tár­gya­lás­tech­ni­kai is­me­re­tek. Nem ál­lí­tom, hogy ezek nél­kül le­he­tet­len, de lé­nye­ge­sen ne­he­zebb el­he­lyez­ked­ni. Ezért ja­vas­lom, hogy: „Idő­ben állj ne­ki, és szí­ne­sítsd a tu­dá­sod!”

T. B.

Bezár