2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
Egy­re több ku­ta­ko­dó
Im­már ötö­dik éve egy nap a la­i­ku­sok is ku­ta­kod­nak éj­sza­ka, idén szep­tem­ber 24-én hu­szon­négy vá­ros negy­ven­há­rom in­téz­mé­nyé­ben több mint nyolc­száz prog­ram­mal vár­ták a tu­do­má­nyok iránt ér­dek­lő­dő­ket – így Sze­ge­den kí­vül Ba­ján, Be­rettyó­új­fa­lu­ban, Bu­da­pes­ten, Deb­re­cen­ben, Du­na­új­vá­ros­ban, Eger­ben, Gö­döl­lőn, Gyön­gyö­sön, Győr­ben, Kecs­ke­mé­ten, Mar­ton­vásáron, Mis­kol­con, Mo­son­ma­gya­ró­vá­ron, Nyír­egy­há­zán, Pak­son, Pé­csen, Sá­ros­pa­ta­kon, Sop­ron­ban, Szar­va­son, Száz­ha­lom­bat­tán, Szé­kes­fe­hér­vá­ron, Szom­bat­he­lyen és Veszp­rém­ben.
Címkék: Egyetemi Élet

Az egy­re nép­sze­rűbb ren­dez­vény­so­ro­zat cél­ja, hogy a mű­sza­ki, ter­mé­szet-, or­vos-, ag­rár-, tár­sa­da­lom- és böl­csé­szet­tu­do­mány­ban ke­vés­bé jár­ta­sak is meg­is­mer­ked­hes­se­nek azok­kal a ku­ta­tá­si mód­sze­rek­kel, kí­sér­le­tek­kel, kér­dé­sek­kel és fel­ada­tok­kal, ame­lyek­kel e te­rü­le­tek szak­em­be­rei nap mint nap fog­lal­koz­nak. A tu­do­má­nyok be­mu­ta­tá­sa és nép­sze­rű­sí­té­se lát­ha­tó­an egy­re több ér­dek­lő­dött von­zott Sze­ge­den, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men, és a prog­ram­ban részt ve­vő vá­ro­sok szá­má­nak nö­ve­ke­dé­se azt bi­zo­nyít­ja, hogy az or­szág több más pont­ján is. Idén az ed­di­gi évek­hez ké­pest még több kí­sér­let és gya­kor­la­ti be­mu­ta­tó vár­ta a lá­to­ga­tó­kat, vá­ro­sunk­ban szá­mos ki­rán­du­lás­sal és te­rep­gya­kor­lat­tal.
Az SZTE ál­tal szer­ve­zett sze­ge­di prog­ram­ban nagy hang­súlyt kap­tak az égi és föl­di je­len­sé­gek. A Ku­ta­tók Éj­sza­ká­já­nak dél­előtt­jén az Ég­haj­lat­ta­ni és Táj­föld­raj­zi Tan­szé­ken idő­já­rás­sal ös­­sze­füg­gő égi je­len­sé­gek­ről ké­szült ama­tőr fo­tók ki­ál­lí­tá­sa nyílt meg – a kö­zön­ség­sza­va­zás ok­tó­ber 1-­jé­ig tart. A Föld­raj­zi és Öko­tur­isztikai Tan­szék kü­lön­le­ges föld­raj­zi tá­ja­kat mu­ta­tott be fo­tó­ki­ál­lí­tá­sán, de ezek­kel sem me­rült ki a Föl­dünk fel­tér­ké­pe­zé­sé­re irá­nyu­ló prog­ra­mok so­ra. Te­rep­gya­kor­lat so­rán ugyan­is az öthal­mi bá­nyá­ban min­ta­vé­tel­re és meg­fi­gye­lé­sek­re adó­dott le­he­tő­ség; a Mó­ra Fe­renc Mú­ze­um elől in­du­ló ki­rán­du­lás a sze­ge­di épü­le­tek épí­tő­anya­ga­it vet­te gór­cső alá; a Ba­jai úti me­te­o­ro­ló­gi­ai ál­lo­más pe­dig éj­sza­kai prog­ram­ként me­te­o­ro­ló­gi­ai meg­fi­gye­lé­se­ket kí­nált az ér­dek­lő­dők­nek.

kutatok2
Nyitott laboratóriumok várták az érdeklődőket a Kutatók Éjszakáján.
Fo­tó: S. Cs.
Ana­tó­mi­ánk és egész­ség­ügyi kér­dé­sek is nagy hang­súlyt kap­tak a prog­ram­so­ro­zat­ban. Több elő­adást szen­tel­tek agyunk mű­kö­dé­sé­nek be­mu­ta­tá­sá­ra, a TIK au­lá­já­ban pe­dig szo­ká­so­san élet­mód-ta­nács­adá­son, kü­lön­bö­ző szű­rő­vizs­gá­lat­okon (töb­bek kö­zött vér­nyo­más-, vér­cu­kor- és ko­lesz­te­rin­mé­ré­sen, il­let­ve em­lő­vizs­gá­la­ton) le­he­tett részt ven­ni. Volt, akit az ét­ke­zé­si ta­nács­adás von­zott a meg­fe­le­lő stand elé. Idén is ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dett az öreg­sé­gi szett ki­pró­bá­lá­sa, fi­a­ta­labb és idő­sebb kí­ván­csis­ko­dók él­het­ték át az idős­ko­ri köz­le­ke­dés meg­pró­bál­ta­tá­sa­it.
A ké­mi­ku­sok és fi­zi­ku­sok is be­avat­tak tu­do­má­nyuk rej­tel­me­i­nek egy ré­szé­be. Ugyan­csak a TIK-ben be­mu­tat­ták, ho­gyan le­het rö­vid im­pul­zu­sú fes­ték­lé­zert épí­te­ni, a JGYPK Ál­ta­lá­nos és Kör­nye­zet­fi­zi­kai Tan­szé­kén, a tu­dó­sok csar­no­ká­ban pe­dig fi­zi­ku­sok­kal ta­lál­koz­hat­tunk, il­let­ve geo­met­ri­ai op­ti­kai kí­sér­le­tek­kel ta­nul­má­nyoz­hat­tuk a fény mű­kö­dé­sét. A Bo­lyai la­bo­ra­tó­ri­um­ban a gye­re­ke­ket igye­ke­zett meg­nyer­ni a lát­vá­nyos ké­mi­ai kí­sér­le­tek so­ro­za­ta; de nyi­tott fi­zi­kai la­bo­ra­tó­ri­um is kö­ze­lebb hoz­ta a so­kak szá­má­ra ide­gen­nek ha­tó tu­do­mányt.
Fon­tos sze­rep ju­tott azok­nak az iz­gal­mas kér­dé­sek­nek is, me­lyek az arany­ará­nyok­kal (a ter­mé­szet­ben és mű­vé­sze­tek­ben egy­aránt meg­je­le­nő szá­mok­kal), a kü­lön­bö­ző bi­o­ló­gi­ai, fi­zi­kai és ké­mi­ai fo­lya­ma­to­kat ura­ló szá­mok­kal vagy gon­dol­kod­ta­tó ma­te­ma­ti­kai fel­ada­tok­kal fog­lal­koz­tak.
Szá­mos elő­adás té­má­ja lett a nö­vény­vi­lág mű­kö­dé­se: a mér­ge­ző-, gyó­gy- és fes­tő­nö­vé­nyek ve­gyi ar­ze­nál­ja, szí­ne­zett­sé­gük oka vagy ép­pen a nö­vé­nyi sző­rök sze­re­pe – sőt egy mo­zi­vá­szon-kvíz fő­sze­rep­lő­i­vé is vál­tak. A fo­gya­ték­kal élők­nek sem kel­lett le­mon­da­ni­uk a ku­ta­tás­ba va­ló be­ava­tó­dás­ról, az ős­lény­ta­ni Gyűj­te­mény spe­ci­á­lis tár­lat­ve­ze­tést tar­tott a va­kok és gyen­génlá­tók ré­szé­re.

Sze­ke­res Ni­ko­let­ta

Bezár