2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
Boytha Györgyre emlékeznek
Címkék: Egyetemi Élet
„Sze­mé­lyi­sé­gi jog, sze­mély­hez fűződő jo­gok vé­del­me a har­ma­dik év­ez­red­ben” cím­mel kon­fe­ren­ci­át ren­dez Boytha György­re em­lé­kez­ve a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ál­lam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar Pol­gá­ri Jo­gi és Pol­gá­ri El­já­rás­jo­gi Tan­szé­ke ok­tó­ber 22-én az SZTE Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban. Je­lent­kez­ni 2010. ok­tó­ber 10-ig a www.ju­ris.u-szeged.hu/ren­dezvenyek/szeme­lyisegi-jog me­nü­pont­ból letöl­thető je­lent­ke­zé­si lap el­kül­dé­sé­vel le­het. Rész­vé­te­li díj: 5000 Ft/fő (tar­tal­maz­za az ebéd, a fris­sítő és az in­for­má­ci­ós anyag költ­sé­ge­it is).
A rendezvényen igen neves szakemberektől hangzanak el értékes előadások, mások mellett Vékás Lajost, a kodifikációs bizottság elnökét, Székely László kodifikációs biztost és Jóri András adatvédelmi biztost is hallhatjuk majd. További információk: www.u-szeged.hu, www.juris.u-szeged.hu/hirek/rendezvenyek.
Bezár