2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
Rekorddal zárult a II. Szegedi Sürgősségi Nap
So­ha en­­nyi bal­eset nem tör­tént még a Dóm té­ren, mint a szom­ba­ti sür­gős­sé­gi be­mu­ta­tó­kon. A ka­to­nai és pol­gá­ri akciókban sen­ki sem sé­rült meg, en­nek el­le­né­re a hely­szín­ről meg­le­he­tő­sen so­kan kö­tés­sel a fe­jü­kön tá­voz­tak.
Címkék: Egyetemi Élet

Má­sod­já­ra gyűl­tek ös­­sze a Dóm té­ren a sür­gős­sé­gi el­lá­tás kép­vi­se­lői: men­tő­sök, tűz­ol­tók, rend­őrök. A Ma­gyar Or­vos­tan­hall­ga­tók Egye­sü­le­te (MOE) és a Ma­gyar Men­tő és Men­tő­tisz­ti Egye­sü­let kö­zös, egész na­pos be­mu­ta­tó­ján a ci­vi­lek is meg­is­mer­ked­het­tek az élet­men­tés rej­tel­me­i­vel. Az érdeklődőket nem-csak lát­vá­nyos – ka­to­nai és pol­gá­ri men­té­si – be­mu­ta­tók­kal, ha­nem re­kord­kí­sér­let­tel is vár­ták. A szak­mai kö­zön­ség­nek az SZTE ÁOK nagy­ok­ta­tá­si épü­le­té­ben meg­tar­tott I. Sür­gős­sé­gi Tu­do­má­nyos Ülés szólt, amely az or­szág kü­lön­bö­ző te­rü­le­te­i­ről ér­ke­ző, a sür­gős­sé­gi el­lá­tá­sá­ban dol­go­zó szak­em­be­rek ta­pasz­ta­lat­cse­ré­jét se­gí­tet­te elő.

surgosseginap
Baleseti sérülteket láttak el a Dóm téren. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
A 2040 per­cig tar­tó új­já­é­lesz­té­si kí­sér­let­tel pe­dig az el­ső­se­gély­nyúj­tás, élet­men­tés fon­tos­sá­gá­ra kí­ván­ták fel­hív­ni a szer­ve­zők a fi­gyel­met.
A bo­rult, sze­les dél­előtt el­le­né­re so­kan ki­lá­to­gat­tak az egye­te­mi épü­le­tek­kel kö­rül­ölelt tér­re. A kék lám­pás, szi­ré­nás fel­vo­nu­lást kö­ve­tő­en az 50-es évek men­té­si tech­ni­ká­i­val, mód­sze­re­i­vel is­mer­ked­het­tek meg a ki­lá­to­ga­tók. A Kresz Gé­za Men­tő­mú­ze­um­ból Sze­ged­re ér­ke­ző Mer­ce­des Benz men­tő­au­tó a 70-es évek­ben állt szol­gá­lat­ba: szom­ba­ton a Dóm té­ren új­ra akcióközelbe ke­rült. A szi­mu­lá­ció sze­rint egy kerékpáros­gá­zolás sé­rült­jét lát­ták el a men­tő­sök. A kor­nak meg­fe­le­lő­en a rend­őrök La­dá­val ér­kez­tek – a tel­jes­ség ked­vé­ért kor­hű egyen­ru­há­ban. A men­tést vé­gig­néz­ve a la­i­ku­sok­nak csak an­­nyi tűn­he­tett fel, hogy a men­tő­sök kor­sze­rűt­le­nebb esz­kö­zök­kel küz­de­nek a be­teg éle­té­ért – a szak­mai fel­ké­szült­ség­ben nem volt hi­ány. A si­ke­res el­lá­tást kö­ve­tő­en a má­ba ug­rot­tunk: az M5-ös au­tó­pá­lyán bal­ese­tet szen­ve­dett au­tó­sok mel­lett ta­lál­tuk ma­gun­kat. A ka­ram­bol be­je­len­té­se és a men­tő ki­ér­ke­zés kö­zött mind­ös­­sze két perc telt el, de a hely­szí­nen ez meg­le­he­tő­sen sok­nak tűnt. A kö­zel 200 fő­nyi né­ző­se­reg ki­ve­tí­tőn, szak­kom­men­tár­ral kö­vet­het­te az ese­mé­nye­ket. A men­tő­egy­sé­gek sok­szí­nű­sé­gét be­mu­tat­va a Dóm tér­re ér­ke­ze­tek a gyer­mek­men­tők is, va­la­mint azt is meg­tud­tuk: a tűz­ol­tók kö­zül is so­kan ren­del­kez­nek men­tősvizs­gá­val is. A sze­ge­di tűz­ol­tók pil­la­na­tok alatt szét­vág­ták a bal­ese­tet szen­ve­dett Sko­dát, a sé­rül­tek is gyor­san a men­tő­au­tók­ba ke­rül­tek. Az eset­nek konk­rét üze­ne­te is volt: a ko­csi­ban ülő édes­anya ölé­ben szál­lí­tot­ta gyer­me­két – gyer­mek­ülés­ben a ki­csi el­ke­rül­het­te vol­na a sú­lyos sé­rü­lést. De ez igaz volt ar­ra a so­főr­re is, aki a biz­ton­sá­gi öv hi­á­nya mi­att az au­tó­ból ki­zu­han­va egy busz alá szo­rult.
Az iz­gal­ma­kat meg­sza­kí­tó szü­net­ben le­he­tő­sé­günk nyílt a ki­ál­lí­tok esz­kö­ze­it is meg­te­kin­te­ni. Így ju­tot­tunk el a Ma­gyar Hon­véd­ség jár­mű­ve­i­hez és a he­li­kop­ter­bá­zis stand­já­hoz is. A ka­to­nai jár­mű­ve­ken kí­vül több ci­vil men­tő­egy­ség is el­lá­to­ga­tott a Dóm tér­re. Me­gyénk egyet­len ame­ri­kai tí­pu­sú men­tő-tűz­ol­tó au­tó­ja Fábiánsebestyén­ről ér­ke­zett.
A 2040 per­ces élet­men­té­si re­kord­nak – ami 36 órás meg­sza­kí­tás nél­kü­li mel­lka­s­pressz­iót és befúvást je­lent – az If­jú­sá­gi Vö­rös­ke­reszt Ön­kén­te­sei és a MOE tag­jai, az SZTE ETSZK hall­ga­tói már pén­te­ken ne­ki­kezd­tek. Tur­nu­son­ként vált­va – a Ku­ta­tók Éj­sza­ká­ján a ci­vi­le­ket is be­von­va – kö­zel 50-en küz­döt­tek a re­kor­dért. „Éle­tet tu­dunk men­te­ni, ha meg­fe­le­lő­en al­kal­maz­zuk az új­já­é­lesz­tést. Ezért is hang­sú­lyos, hogy a II. Sze­ge­di Sür­gős­sé­gi Na­pon mi­nél töb­ben el­sa­já­tít­sák, eset­leg fel­ele­ve­nít­sék a szív­mas­­szás és a lé­le­gez­te­tés alap­ve­tő sza­bá­lya­it” – mond­ta Buknicz Ivet­t, a Ma­gyar If­jú­sá­gi Vö­rös­ke­reszt al­el­nö­ke.

Se­ges­vá­ri Csa­ba

Bezár