2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
Kulcs a jövődhöz!
A Szegedi Tudományegyetem Kar­ri­er Iro­dája ok­tó­ber 6-án ha­to­dik al­ka­lom­mal ren­de­zi meg az SZTE őszi Ál­lás­bör­zét a TIK-ben. Az egész na­pos ren­dez­vény jó al­kal­mat ad ar­ra, hogy ne­ves cé­gek képviselőiv­el ta­lál­kozz, bővebb in­for­má­ci­ó­kat sze­rezz, és le­ad­hasd az ön­élet­raj­zod a cé­gek stand­ja­i­nál!
Címkék: Egyetemi Élet

Emel­lett részt ve­hetsz cégelőa-dá­sokon, nye­re­mény­já­té­kon, és lesz in­gye­nes gra­fo­ló­gi­ai elem­zés is. A kiállítókról bővebben a www.sztekar­ri­er.hu weboldalon ol­vas­hatsz. Az ál­lás­bör­zé­hez kap­cso­lód­va, már ha­gyo­mány­sze­rű­en ren­de­zik meg az ál­lás­bör­zére felkészítő prog­ram­so­ro­za­tot.
allasborze1Az SZTE őszi Kar­ri­er Na­pok (szep­tem­ber 29-től ok­tó­ber 6-ig) cél­ja, hogy mi­nél több in­for­má­ci­ót gyűjts az ál­lás­ke­re­sés­sel kap­cso­lat­ban, hogy meg­is­merd, és ha van ked­ved, ki­pró­báld a külön­böző ki­vá­lasz­tá­si mód­sze­re­ket.
Egy­re több cég al­kal­maz­za a ki­vá­lasz­tá­sok so­rán a külön­böző tesz­te­ket (in­tel­li­gen­cia-, szer­ve­zés- vagy sze­mé­lyi­ség­teszt). Ok­tó­ber 1-jén szá­mod­ra is lehetőség nyí­lik, hogy vál­to­za­tos tesz­te­ket tölt­s, és ké­pet kapj szemé­ly­isége­dről, kom­pe­ten­ci­á­id­ról. Sőt, vé­gig­néz­hetsz egy iga­zi in­ter­jút is, hogy lásd mi­lyen buk­ta­tók­kal ta­lál­koz­hatsz. Ha elég bá­tor vagy, ki is pró­bál­ha­tod ma­gad a pró­ba­in­ter­júk ke­re­te­in be­lül ok­tó­ber 4-én és 5-én.
Ha még nincs jó ön­élet­raj­zod, nem tu­dod, ho­gyan írj fi­gye­lem­re mél­tó mo­ti­vá­ci­ós le­ve­let, ak­kor se ke­se­redj el, hi­szen lesz erről előadás (ok­tó­ber 5-én) és sze­mé­lyes ta­nács­adás (szep­tem­ber 30-án) is a prog­ram­so­ro­za­ton be­lül.
Aki azon gon­dol­ko­zik, hogy ki­pró­bál­ná ma­gát az EU más or­szá­ga­i­ban ta­nu­ló­ként vagy gya­kor­nok­ként, ak­kor ne hagy­ja ki az ösz­tön­díj-ta­nács­adást szep­tem­ber 30-án, és a hoz­zá kap­cso­ló­dó előadást ok­tó­ber 6-án!
Ok­tó­ber 4-én ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­tés ke­re­te­i­ben be­lül ta­lál­koz­hatsz egy fej­va­dás­­szal, aki a mai munkaerő-piaci tren­dekről és si­ker­szak­mák­ról fog be­szél­ni, majd a HVG jobline kar­ri­er ta­nács­adó­já­nak te­he­ted fel kér­dé­se­id az ál­lás­ke­re­sés­sel, kar­ri­er­épí­tés­sel kap­cso­lat­ban.
Amen­­nyi­ben már ren­del­ke­zel ál­lás­ke­re­sé­si ta­pasz­ta­la­tok­kal, és sze­ret­néd azt má­sok­kal is meg­osz­ta­ni, ak­kor er­re re­mek lehetőséget nyújt az ok­tó­ber 5-i Ta­pasz­ta­la­tok, si­ke­rek és ku­dar­cok az ál­lás­ke­re­sés fo­lya­mán cí­mű eset­meg­be­szé­lés.
Az ál­lás­bör­ze nap­ján pe­dig ér­de­kes előadá­sokon ve­hetsz részt, hogy meg­tudd, mi­lyen ál­lás­ke­re­sé­si csa­tor­ná­kon pró­bál­kozz, mi­lyen a ha­té­kony mun­ka­he­lyi kom­mu­ni­ká­ció, és hogy néz ki egy bér­al­ku.
A prog­ra­mo­kon va­ló rész­vé­tel az SZTE hall­ga­tói és friss dip­lo­má­sai szá­má­ra in­gye­nes, de előzetes je­lent­ke­zés­hez kö­tött. Je­lent­kez­ni a Hall­ga­tói Cent­rum In­for­má­ci­ós Pont­ban (TIK) le­het hét­köz­na­pon 9-15 óra kö­zött szep­tem­ber 29-ig.
Ez­után már elég fel­ké­szült le­szel, hogy el­menj ok­tó­ber 6-án az ál­lás­bör­zé­re a TIK-be. Ott pe­dig, légy bá­tor, merj kér­dez­ni, ke­ress lehetőségeket – nyisd ki a jövőd ka­pu­ját!

T. B.

Bezár