2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
To­vább­lép az Al­ma Ma­ter
Work­shop a le­het­sé­ges fej­lesz­té­si irá­nyok­ról
Címkék: Egyetemi Élet

Az SZTE Al­ma Ma­ter szer­ve­zet fejlesztéséről szer­ve­zett ta­nács­ko­zást Gö­rög Már­ta hall­ga­tói és köz­kap­cso­la­ti igaz­ga­tó és Bol­gár Zsolt, az Universitas-Szeged Kft. ügyvezető­je – a pro­jekt me­ne­dzse­rei – a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem ka­rai meg­je­lent képviselőinek szep­tem­ber 15-én.
A 2010. feb­ru­ár 1-jén kezdődött és 2011. szep­tem­ber 30-án le­zá­ru­ló TÁMOP prog­ram ke­re­té­ben lehetőség nyí­lik az alum­ni szer­ve­zet hon­lap­já­nak fej­lesz­té­sé­re, ki­ad­vány­ok szer­kesz­té­sé­re, online év­könyv­rend­szer lét­re­ho­zá­sá­ra, Al­ma Ma­ter-ren­dez­vé­nyek, il­let­ve szak­mai kon­fe­ren­cia és work­shopok szer­ve­zé­sé­re, va­la­mint tag­sá­gi kár­tya és ked­vez­mény­rend­szer élet­re hí­vá­sá­ra.
„Az öt­let­bör­zén túl­mu­ta­tó­an egy­sé­ges kon­cep­ci­ó­ja van az SZTE Al­ma Ma­ter­nek mint össz­e­gyete­mi szin­ten meg­nyil­vá­nu­ló alum­ni szer­ve­zet­nek. A prog­ram me­ne­dzse­re­i­ként a lehető leg­jobb ered­mény el­éré­se ér­de­ké­ben időről időre meg­ke­res­sük a ka­ri képviselőket, hogy a kö­zös cé­lo­kat és fel­ada­to­kat meg­fo­gal­maz­zuk. A 2005-ben in­dult SZTE Al­ma Ma­ter megerősödöt­t, most a fej­lesz­tés évei kö­szön­töt­tek be, így en­nek elősegítésére ke­res­sük a kap­cso­la­tot a ka­rok­kal” – mond­ta Gö­rög Már­ta.
Je­len­leg szá­mos olyan szol­gál­ta­tás lé­te­zik, ame­lyek az egye­te­mi pol­gá­rok szá­má­ra ele­ve elérhetőek, az SZTE Al­ma Ma­ter tag­jai szá­má­ra azon­ban csak a hon­la­pon ke­resz­tül hoz­záférhetőek. A work­shop fő té­mái kö­zött sze­re­pelt a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men vég­zett, má­ra kö­zép­ko­rú és idősebb ge­ne­rá­ció fel­tér­ké­pe­zé­sé­nek és a ve­lük va­ló kap­cso­lat­tar­tás meg­szer­ve­zé­sé­nek kér­dé­se. Mi­vel e kor­osz­tály nem fel­tét­le­nül hasz­nál­ja na­pi szin­ten az inter­netet, az egye­te­mi adat­bá­zis e cé­lú fel­hasz­ná­lá­sa pe­dig jo­gi és adat­vé­del­mi aka­dá­lyok­ba üt­köz­het, e vég­zett hall­ga­tók szám­ba­vé­te­le egyelőre nem meg­ol­dott. En­nek el­le­né­re sok ta­got szám­lál az SZTE Al­ma Ma­ter. „A hon­la­punk adat­bá­zi­sa sze­rint két­ezer–két­ezer-öt­száz re­giszt­rált fel­hasz­ná­lónk van, a külön­böző kö­zös­sé­gi site-okon (iwi­w, Face­book) nyolc-tíz­ezer fős cso­por­tot tu­dunk tá­jé­koz­tat­ni. Elég ko­moly lét­szám­mal ren­del­ke­zünk” – mond­ta Bol­gár Zsolt, majd hoz­zá­tet­te: „Meg­pró­bál­juk át­irá­nyí­ta­ni őket a hon­lap­ra. Azok, akik egy-­e­gy kö­zös­sé­gi ol­dal­hoz szok­tak, nem fog­ják át­he­lyez­ni te­vé­keny­sé­gü­ket az Al­ma Ma­ter-hon­lap­ra, de elképzel­hető, hogy el­kö­vet­ke­zik az az idő, ami­kor vis­­sza kell ka­csin­ta­ni az egye­tem­re. Er­re sze­ret­nénk felhasználni ezt a lehetőséget, to­váb­bá a kü­lön­fé­le egye­te­mi szol­gál­ta­tá­sok ré­vén meg­tar­ta­ni e kö­zös­sé­get.”
A ré­gi hall­ga­tók mel­lett a most végzők SZTE Al­ma Ma­ter­hez va­ló kap­cso­lá­sa szin­tén fon­tos fel­adat. Fel­vetődött az a kér­dés is, mi­kor len­ne cél­sze­rű a kö­rük­ben nép­sze­rű­sí­te­ni a szer­ve­ze­tet, ho­gyan és mi­vel le­het­ne ér­de­kelt­té ten­ni őket a rész­vé­tel­ben. Bol­gár Zsolt el­mond­ta, ta­vas­­szal in­dul az első kom­mu­ni­ká­ci­ós kam­pány, mely ép­pen ezt cé­loz­za, a szük­sé­ges fej­lesz­té­sek egy sza­ka­sza ugyan­is már már­ci­us–áp­ri­lis kör­nyé­ké­re le­zá­rul. „A leg­fon­to­sabb ré­sze az online fej­lesz­tés. A work­shop ar­ról szól, ho­gyan va­ló­sít­ha­tó meg a fej­lesz­tés az SZTE vég­zett­jei kö­zött, a kulcs ugyan­is az, ho­gyan le­het el­ér­ni, meg­szó­lí­ta­ni, itt tar­ta­ni őket, és va­la­mi­lyen mó­don kom­mu­ni­kál­ni ve­lük. Ge­ne­rá­ci­ós kér­dé­se­ket fe­sze­ge­tünk, mert a szol­gál­ta­tás jel­le­ge ha­son­lí­ta­na a kö­zös­sé­gi ol­da­la­ké­hoz, de ter­mé­sze­te­sen nem sze­ret­nénk az­zá vál­ni.”

Sze­ke­res Ni­ko­let­ta

Bezár