2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
A dió­szü­ret és az eny­het adó lomb kol­lé­gi­u­ma
Címkék: Egyetemi Élet

Idén szep­tem­ber­ben im­már má­so­dik al­ka­lom­mal osz­tot­ták ki az Eöt­vös Lo­ránd Kol­lé­gi­um­ban az Eöt­vös Lo­ránd Kol­lé­gis­tá­kért Ala­pít­vány dí­ját, va­la­mint el­ső al­ka­lom­mal ke­rült sor az Arany­dió Díj oda­íté­lé­sé­re.
„Ha azt sze­ret­nénk, hogy maj­dan le­gyen dió­szü­ret és eny­het adó lomb, ah­hoz elő­ször va­la­ki­nek el kell ül­tet­ni egy dió­fát, va­la­ki­nek pe­dig fo­lya­ma­to­san gon­doz­ni kell azt” – idé­zi fel a kol­lé­gi­um jel­mon­da­tát Varga-Orvos Zol­tán szak­kol­lé­gi­u­mi ko­or­di­ná­tor, az Arany­dió Díj öt­let­gaz­dá­ja. Klap­ka Györ­gy ugyan­is – a Vám­ház krt. 9. alat­ti Klap­ka Üz­let­ház tu­laj­do­no­sa – dió­ter­mesz­tés­sel is fog­lal­ko­zik, és mi­vel a kol­lé­gi­um jel­kép­évé vált a dió, Varga-Orvos Zol­tán meg­ke­res­te az üz­let­em­bert, hogy nem tá­mo­gat­ná-e az in­téz­ményt egy ilyen jel­le­gű díj­jal. Arany­di­ó­nak a köz­nyelv­ben a hé­já­tól meg­fosz­tott és egy­ben ma­radt dió­be­let ne­vez­zük, ez ad­ta a díj el­ne­ve­zé­sé­nek öt­le­tét, túl azon, hogy a díj utal Klap­ka György­re, az arany­em­ber­re. Azok pá­lyá­za­tát vár­ták, akik­nek a kol­lé­gi­u­mért vég­zett te­vé­keny­sé­ge je­len­tős, tar­tós, ér­dek­lő­dés­re szá­mot tar­tó. Ez alap­ján Jakucs Já­nos idén vég­zett kol­lé­gis­ta ve­het­te át a dí­jat és a ve­le já­ró 200 ezer fo­rin­tos ju­tal­mat. A dí­ja­zott – más kö­zös­sé­gi te­vé­keny­sé­gei mel­lett – a kol­lé­gi­u­mi di­ák­szín­pad meg­szer­ve­zé­sé­ért és ve­ze­té­sé­ért nyer­te el az el­is­me­rést. Az Eöt­vös Kol­lé­gi­um la­kó­i­ból ál­ló tár­su­lat már há­rom éve fenn­áll, és több kül­ső ren­dez­vény­re is meg­hí­vást ka­pott, dí­jat nyert, új­ság­cikk mél­tat­ta te­vé­keny­sé­gét.
Szep­tem­ber 21-én az Arany­dió Díj mel­lett ki­osz­tot­ták az Eöt­vös Lo­ránd Kol­lé­gis­tá­kért Ala­pít­vány idei, 100 ezer fo­rin­tos dí­ját is, ame­lyet ez­út­tal Gehér Györ­gy nyert el.
Hét­vé­gén pe­dig ha­gyo­mány­te­rem­tő szán­dék­kal a kol­lé­gi­um meg­ren­dez­te a Ke­mény Dió Kon­fe­ren­ci­át, mel­­lyel hi­ány­pót­ló szak­kol­lé­gi­u­mi tu­do­má­nyos ta­nács­ko­zást sze­ret­né­nek meg­ho­no­sí­ta­ni. A ren­dez­vény­re je­lent­ke­zett, ma­gyar­or­szá­gi és ha­tá­ron tú­li szak­kol­lé­gi­u­mok­ból ér­ke­zett elő­adók­nak úgy kel­lett be­mu­tat­ni­uk ku­ta­tá­si te­rü­le­te­i­ket, hogy az a sok­szí­nű hall­ga­tó­ság szá­má­ra is ér­de­kes és ért­he­tő le­gyen.

A. M.

Bezár