2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
Ta­nács­kozás a ta­kar­má­nyo­zás­ról
Címkék: Egytemi Élet
Az SZTE Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar Ta­kar­má­nyo­zás­ta­ni és Mű­sza­ki In­té­ze­te ren­dez­te meg szep­tem­ber ele­jén a ta­kar­má­nyo­zás­tant ok­ta­tók és ku­ta­tók im­már 30 éve ha­gyo­má­nyos, két­éven­kén­ti ván­dor­gyű­lés­ét ha­zánk va­la­men­­nyi szak­te­rü­let-spe­ci­fi­kus fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyé­nek és ku­ta­tó­in­té­zet­ének rész­vé­te­lé­vel.
A szak­mai kon­fe­ren­ci­á­ra a Dél-Alföld ta­kar­mány­gyár­tó és for­gal­ma­zó vál­la­la­ta­it is ven­dé­gül lát­ták. A ha­tár men­ti együtt­mű­kö­dés ápo­lá­sa ér­de­ké­ben meg­hív­ták te­mes­vá­ri társ­egye­te­mük­nek az ál­la­tok ta­kar­má­nyo­zá­sá­val fog­lal­ko­zó fi­a­tal ok­ta­tóit és ku­ta­tóit is.
A kon­fe­ren­cia hely­szí­ne a Kar Ta­kács Fe­renc­ről el­ne­ve­zett kép­ző köz­pont­ja volt, mot­tó­ja pe­dig: „Fi­a­tal ok­ta­tók és ku­ta­tók fó­ru­ma”. 18 elő­adás hang­zott el az ál­la­ti ter­mé­kek (te­j-hús) mint egész­sé­get meg­őr­ző funk­ci­o­ná­lis élel­mi­sze­rek ter­me­lé­sé­nek ta­kar­má­nyo­zá­si vo­nat­ko­zá­sa­i­ról, emel­lett az al­ter­na­tív nö­vé­nyi ere­de­tű ener­gia­for­rás­ok mel­lék­ter­mé­ke­i­nek ta­kar­má­nyo­zá­si cé­lú hasz­no­sí­tá­sa és a ha­lak, a va­don élő ál­la­tok, va­la­mint a kedv­te­lés­ből tar­tott (hob­bi-) ál­la­tok táp­lá­lá­sá­nak kér­dé­se­i­ről. A ren­dez­vény fó­rum jel­le­gé­ből adó­dó­an az elő­adá­so­kat nagy ok­ta­tói-ku­ta­tói ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző pro­fes­­szo­rok és el­is­mert szak­em­be­rek rész­vé­te­lé­vel kon­zul­tá­ció, vi­ta és szak­mai ér­té­ke­lés kö­vet­te. A be­mu­ta­tott új is­me­re­tek az ok­ta­tás­ban is fel­hasz­nál­ha­tó­ak.
A ta­lál­ko­zó más­nap­ján a részt­ve­vők ava­tott kí­sé­rők­kel is­mer­ked­tek meg Hód­me­ző­vá­sár­hely kul­tu­rá­lis emlékeivel, és a vá­ros­há­za tor­nyá­ból gyö­nyör­köd­het­tek a Ma­gyar Örök­ség Díjat elnyert település lát­kép­ében. Az új kön­tös­be öl­tö­zött Ópusz­tasz­eri Nem­ze­ti Tör­té­ne­ti Em­lék­par­kot és a meg­újult Fes­z­ty-körképet szak­ava­tott kí­sé­rők­kel lá­to­gat­ták meg.
Bezár