2022. augusztus 9., kedd English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ÁJTK
Képzési kínálat
Címkék: ÁJTK

Az SZTE ÁJTK-n jo­gász ötéves osz­tat­lan kép­zés­re (nap­pa­li és lev­elező ta­go­zat, lev­elezőn Kecs­ke­mé­ti ki­he­lye­zett ta­go­zat­ra is), va­la­mint mun­ka­ügyi és tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si igaz­ga­tá­si; nem­zet­kö­zi ta­nul­má­nyok és po­li­to­ló­gia hároméves alapképzések­re (mind nap­pa­li, mind lev­elező ta­go­za­ton), il­let­ve jo­gi as­­szisz­tens négy fél­éves, nap­pa­li ta­go­za­ton in­du­ló fel­ső­fokú szak­kép­zés­re je­lent­kez­het­nek az érdek­lődők. Mind a há­rom alap­szak foly­tat­ha­tó nap­pa­li és lev­elezős mes­ter­kép­zés­sel is.

Jo­gász szak

A szak cél­ja olyan jo­gá­szok kép­zé­se, akik az ál­lam- és jog­tu­do­mány, va­la­mint a jo­gá­szi te­vé­keny­sé­gek­hez kap­cso­ló­dó más tár­sa­da­lom­tu­do­mány­ok alap­ja­i­nak bir­to­ká­ban, a jog­rend­szer főbb jog­te­rü­le­te­i­nek és jog­in­téz­mé­nye­i­nek, a jog­al­ko­tás és a jog­al­kal­ma­zás mód­sze­re­i­nek is­me­re­té­ben al­kal­ma­sak jo­gá­szi te­vé­keny­ség­re, gya­kor­la­ti ta­pasz­ta­la­tok meg­szer­zé­sé­vel, szak­mai to­vább­kép­zés­sel a jo­gi szak­vizs­gá­hoz kö­tött mun­ka­kö­rök be­töl­té­sé­re.

Mun­ka­ügyi és tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si igaz­ga­tá­si alap­szak

A kép­zés cél­ja olyan mun­ka­ügyi kap­cso­la­tok­kal és tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tás­sal kap­cso­la­tos rész­fel­ada­to­kat meg­ol­dó, önál­ló ha­tás­kör­rel ren­delkező szak­em­be­rek kép­zé­se, akik jo­gi és szo­ro­san vett szak­mai is­me­re­te­ik bir­to­ká­ban al­kal­ma­sak ar­ra, hogy köz­re­mű­köd­je­nek mun­ka­ügyi kap­cso­la­tok ala­kí­tá­sá­ban és a tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si ügyek in­té­zé­sé­ben.

Nem­zet­kö­zi ta­nul­má­nyok alap­szak

A szak cél­ja olyan nyel­ve­ket tu­dó, jo­gi, po­li­ti­kai, tör­té­ne­ti, gaz­da­sá­gi és ci­vi­li­zá­ci­ós el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti is­me­re­tek­kel ren­delkező szak­em­be­rek kép­zé­se, akik fel­ké­szül­ten tud­ják kép­vi­sel­ni a mi­nisz­té­ri­u­mo­kat, a nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok­kal ren­delkező köz­igaz­ga­tá­si, gaz­da­sá­gi, ke­res­ke­del­mi, tu­risz­ti­kai in­téz­mé­nye­ket és vál­la­la­to­kat. ők lesz­nek azok a szak­em­be­rek, akik­re mind re­gi­o­ná­lis, mind me­gyei-kis­tér­sé­gi, mind pe­dig ön­kor­mány­za­ti szin­ten szük­ség van és lesz, hogy a kép­zés so­rán el­sa­já­tí­tott tu­dá­suk bir­to­ká­ban a ré­gi­ó­kat an­nak tá­gabb kör­nye­ze­té­ben lás­sák. A vég­zett hall­ga­tók ké­pe­sek helyt áll­ni a külön­böző kül­po­li­ti­kai és kül­gaz­da­sá­gi ku­ta­tás­sal fog­lal­ko­zó aka­dé­mi­ai, egye­te­mi, il­let­ve pi­a­ci szfé­rá­hoz tar­to­zó in­té­ze­tek­nél. Az alap­kép­zés foly­ta­tá­sa­ként két mester­sza­kirány – Eu­ró­pa-ta­nul­má­nyok, va­la­mint re­gi­o­ná­lis tanulmányok-Mediterráneum – elő­ké­szí­té­se van fo­lya­mat­ban.

Po­li­to­ló­gia alap­szak

A po­li­to­ló­gus dip­lo­má­val ren­delkező szak­em­be­rek pers­pek­tí­vái szé­les kö­rű­ek: a par­la­ment és az ön­kor­mány­zat­ok mel­lett mű­kö­dő sza­kértői ap­pa­rá­tu­sok­ban, a pár­tok, ér­dek-kép­vi­se­le­ti és a ci­vil szer­ve­ze­tek so­ra­i­ban, a tö­meg­kom­mu­ni­ká­ció vi­lá­gá­ban ké­pe­sek hasz­no­sí­ta­ni tu­dá­su­kat. El­he­lyez­ke­dé­sük egy­re na­gyobb szám­ban vár­ha­tó a ma­ga­sabb szin­tű köz­igaz­ga­tá­si szer­vek­ben, a mi­nisz­té­ri­u­mi ap­pa­rá­tu­sok­ban és az Eu­ró­pai Unió in­téz­mény­rend­sze­ré­ben. A ma­gas szin­tű és szak­mai is­me­ret­anyag­gal bő­ví­tett nyelv­tu­dás bir­to­ká­ban az Eu­ró­pai Fel­sőok­tatási Tér­ség­ben mind az alap­szin­tet, mind a mes­ter­szin­tet vég­zett po­li­to­ló­gu­sok egyen­ér­té­kű dip­lo­má­juk­kal ké­pes­sé vál­nak szak­mai fel­ada­tok minősé­gi el­lá­tá­sá­ra. A kép­zés foly­ta­tá­sa­ként je­len­leg két mes­ter­kép­zé­si szak­irány – Eu­ró­pa-ta­nul­má­nyok és vá­lasz­tá­si ta­nul­má­nyok – elő­ké­szí­té­se fo­lyik.

labor1_230x154.png

Címkék

ÁJTK 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Pataki Tibor- SAJÁT KÖNYVTÁR című kiállítása
  július 14. - augusztus 21.
 • Pót záróvizsgára jelentkezés időpontja
  július 22. - augusztus 19.
 • Kloáka-kanális-klozet- Szeged csatornázásának kultúrtörténete
  július 27. - március 30.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése
  augusztus 01. - augusztus 20.
 • A személyes ügyintézés szünetel a GYTK Tanulmányi Osztályán!
  augusztus 04. - augusztus 18.

Gyorslinkek

Bezár