2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Egyetemi élet
Ár­nya­lás és jár­tas­ság – mes­ter­kép­zés
Második alkalommal rendezték meg az SZTE Mes­ter­kép­zé­sek Nyílt Nap­ját
Címkék: Egyetemi Élet

A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem ok­tó­ber 7-én tar­tot­ta a Mes­ter­kép­zé­sek Nyílt Nap­ja el­ne­ve­zé­sű ren­dez­vé­nyét a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban.
„A mes­ter­kép­zé­sek­ről szó­ló nyílt na­pot az ér­dek­lő­dő hall­ga­tók­nak és a to­vább­ta­nul­ni vá­gyók­nak ren­de­zi meg az SZTE Mar­ke­ting és Kom­mu­ni­ká­ci­ós Igaz­ga­tó­sá­ga im­már má­so­dik éve. A ta­va­lyi év­hez ké­pest vál­to­zás volt a ka­ri tá­jé­koz­ta­tó elő­adá­sok so­ro­za­ta. 10 órá­tól kezd­ve egé­szen 13 órá­ig negy­ven per­ces bon­tá­sok­ban mu­tat­ko­zott be rész­le­te­sen és kö­zölt hasz­nos in­for­má­ci­ó­kat öt kar (az ÁJTK, a BTK, a GTK, a JGYPK és a TTIK) a TIK má­so­dik eme­le­ti tár­gya­ló­já­ban. Emel­lett új­don­ság volt még az SZTE Mes­ter­kép­zés-ke­re­ső prog­ram, mely­nek lé­nye­ge: meg­mu­tat­ja, hogy egy el­vég­zett alap­szak­kal mely mes­ter­szak­ra le­het fel­vé­telt nyer­ni Sze­ge­den, va­la­mint, hogy egy ki­vá­lasz­tott mes­ter­szak­ra mi­lyen alap­kép­zé­si dip­lo­ma a be­lé­pé­si fel­té­tel” – mond­ja Gusz­tosné Thékes And­rea PR-referens.
A ka­ri tá­jé­koz­ta­tó­kon pro­fes­­szo­rok, egye­te­mi oktatók és ta­nul­má­nyi osz­tály­ve­ze­tők gon­dos ala­pos­ság­gal mu­tat­ták be a kí­nált sza­ko­kat és szak­irá­nyo­kat, a kép­zé­sek fel­épí­tést és a szak­mai törzs­anya­got. Be­szél­tek a je­lent­ke­zés­ről, a fel­vé­te­li el­já­rás­ról, a fel­vé­te­li pont­rend­szer­ről és a mes­ter­dip­lo­má­hoz szük­sé­ges nyelv­vizs­ga kö­ve­tel­mény­ről. Pro­jek­toros ve­tí­tés se­gít­sé­gé­vel fel­so­rol­ták az adott szak mes­ter­kép­zés­be ele­ve be­fo­gad­ha­tó dip­lo­má­it, il­let­ve em­lí­tést tet­tek a kü­lön­bö­ző be­me­ne­ti le­he­tő­sé­gek­ről. Pél­da­ként em­lít­he­tő meg egy ma­gyar sza­kos böl­csész alap­dip­lo­má­val ren­del­ke­ző lány ese­te, aki nem­zet­kö­zi ta­nul­má­nyok mes­ter­szak­ra je­lent­ke­zett. Fel is vet­ték, mert si­ke­re­sen sze­re­pelt a fel­vé­te­lin, de ami a lé­nyeg: a mes­ter­kép­zés el­ső két sze­mesz­te­ré­ben a szak­mai jár­tas­sá­got iga­zo­ló 30 kred­ites több­let­fel­té­telt is tel­je­sí­tet­te. Az osz­tott kép­zés fon­tos ele­me ugyan­is, hogy a hall­ga­tók más ka­rok mes­ter­szak­ja­in is to­vább­ta­nul­hat­nak, mint aho­vá alap­kép­zés­re jár­tak. Aki a sze­ge­di egye­tem hall­ga­tó­ja, és más tu­do­mány­ág irány­ba men­ne mes­ter­szin­ten, an­nak le­he­tő­sé­ge van, hogy ezt a bi­zo­nyos 30 kred­itet már az alap­kép­zés­ben tel­je­sít­se.
A rész­le­tes tá­jé­koz­ta­tó elő­adá­sok mel­lett a már em­lí­tett fa­kul­tá­sok plusz a Mér­nö­ki Kar stan­do­kat is üze­mel­te­tett. Itt ok­ta­tók­tól és a már a mes­ter­kép­zés­ben részt ve­vő hall­ga­tók­tól le­he­tett hasz­nos vis­­sza­jel­zé­se­ket be­gyűj­te­ni, emel­lett szí­nes la­po­kon 117 kü­lön­bö­ző szak le­írá­sát is le­he­tett kér­ni. A la­pon sze­rep­lő ada­tok min­den­re ki­tér­nek, ki­tér­tek, így a kép­zé­si for­má­ra, ta­go­zat­ra, a kép­zé­si idő­re, a kép­zés cél­já­ra, a szak­kép­zett­ség meg­ne­ve­zé­sé­re, a szak­irá­nyok rö­vid le­írá­sá­ra, a főbb tár­gyak­ra, a to­vább­ta­nu­lá­si le­he­tő­sé­gek­re, az el­he­lyez­ke­dé­si le­he­tő­sé­gek­re és a tan­szék el­ér­he­tő­sé­gé­re.
Haj­dú Jó­zsef, az ÁJTK Mun­ka­jo­gi és Szo­ci­á­lis Jo­gi Tan­szék tan­szék­ve­ze­tő­je fo­gal­maz­ta meg a nap fo­lya­mán a mes­ter­kép­zés lé­nye­gét és alap­fi­lo­zó­fi­á­ját. Az alap­kép­zés az anyag­is­me­ret, ami­kor az egye­te­mis­ta meg­is­me­ri a fo­gal­ma­kat, a rend­sze­re­ket és a sza­bá­lyo­kat. A mes­ter­kép­zés­ben a jár­tas­sá­got kell meg­sze­rez­ni, és ár­nyal­ni kell. Az előb­bi a sok ol­va­sás­sal ér­he­tő el, míg utób­bi a gya­kor­la­ti­as kép­zés­sel.
Ös­­szes­sé­gé­ben el­mond­ha­tó: min­den meg­nyug­ta­tó­an a he­lyén volt, a ren­dez­vény el­ér­te cél­ját, sőt egye­ne­sen si­ke­res volt. Ez meg­mu­tat­ko­zott az ér­dek­lő­dők szá­má­ban, a be­sze­rez­he­tő in­for­má­ci­ók men­­nyi­sé­gé­ben és a re­mek szer­ve­zés­ben.
Vé­ge, füg­göny. A kö­vet­ke­ző fel­vo­nás­ban a je­lent­ke­zé­si la­po­kat kell fel­ad­ni pos­tai vagy elekt­ro­ni­kus úton a feb­ru­ár­ban vagy szep­tem­ber­ben in­du­ló kép­zé­sek­re.

D. T. I.

Bezár