2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Egyetemi élet
„A szü­lő­föld kö­te­lez”
Címkék: Egyetemi Élet
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ze­ne­mű­vé­sze­ti Ka­ra, a Nagyszent­mik­lósi Pro Bar­tók Tár­sa­ság és a Te­mes­vá­ri Vest Egye­tem Ze­nei Fa­kul­tá­sa ha­lá­lá­nak 65. év­for­du­ló­ján, 2010. szep­tem­ber 26-án kö­zö­sen em­lé­ke­zett Bar­tók Bél­ára a szü­lő­vá­ros­ban, Nagyszent­mik­ló­son. A tisz­te­let ko­szo­rú­it he­lyez­ték el a fő­té­ren ál­ló szo­bor­nál az in­téz­mé­nyek és a Pro Bar­tók Tár­sa­ság je­len le­vő kép­vi­se­lői: Ta­más Sán­dor, Ke­rek Fe­renc dé­kán (SZTE Ze­ne­mű­vé­sze­ti Kar) és Feli­cia Stankovi­ci pro­fes­­szor asz­­szony, va­la­mint a nagyszent­mik­lósi ön­kor­mány­zat és Ma­kó vá­ros kép­vi­se­lői.
Az ün­ne­pi mű­sor­ban he­lyet kap­tak a 2010-ben ju­bi­lá­ló szer­ző­kön kí­vül azok a mes­te­rek, akik­nek ze­né­jé­re a nem­ze­ti folk­lór nagy ha­tás­sal volt, így Enes­cu, Dvo­rak, Grieg, Kreisler, Cho­pin és Liszt egy-­e­gy da­rab­ja csen­dült fel Bar­tók mu­zsi­ká­ja mel­lett.
Köz­re­mű­kö­dött Kleb­nicz­ki Györ­gy, S. Do­bos Már­ta (SZTE Ze­ne­mű­vé­sze­ti Kar), Tóth Zsu­zsan­na (Liszt Fe­renc Ze­ne­mű­vé­sze­ti Egye­tem). A mű­sor má­so­dik fe­lé­ben a te­mes­vá­ri hall­ga­tók ját­szot­tak szép szá­mú ér­dek­lő­dő előtt a hang­ver­seny­nek he­lyet adó Nákó kas­tély dísz­ter­mé­ben.
Bezár