2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Egyetemi élet
Kon­fe­ren­cia Bá­lint Sán­dor örö­kén
Ti­ze­dik al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg a Sze­ge­di Val­lá­si Nép­raj­zi Kon­fe­ren­ci­át, me­lyet 1992-ben in­dí­tot­tak út­já­ra, és az­óta min­den pá­ros év­ben ke­rül rá sor.
Címkék: Egyetemi Élet

A kon­fe­ren­cia meg­nyi­tó­ján Cser­nus Sán­dor böl­csész­ka­ri dé­kán kö­szön­tő­jé­ben el­mond­ta, a nép­rajz­tan­szék a BTK egyik leg­ak­tí­vabb egy­sé­ge, amely nem­zet­kö­zi szin­ten is az in­téz­mény jó hír­ne­vét öreg­bí­ti.
A meg­nyi­tón részt vett Gyu­lay End­re püs­pök is, aki 1992-től min­den év­ben sze­mé­lye­sen el­jött kö­szön­te­ni a részt­ve­vő­ket.
„A szak­rá­lis nép­rajz­ku­ta­tás nagy klas­­szi­ku­sá­nak, Bá­lint Sán­dor­nak az örök­sé­gét sze­ret­tük vol­na foly­tat­ni, ezért kap­ta a sze­ge­di val­lá­si nép­raj­zi jel­zőt a tu­do­má­nyos ta­nács­ko­zás” – fo­gal­ma­zott Bar­na Gá­bor tan­szék­ve­ze­tő a Nép­raj­zi és Kul­tu­rá­lis Ant­ro­po­ló­gi­ai Tan­szék, a Gál Fe­renc Hit­tu­do­má­nyi Fő­is­ko­la – SZTE Bá­lint Sán­dor Val­lás­ku­ta­tó In­té­ze­te és a Ma­gyar Nép­raj­zi Tár­sa­ság Folk­lór Szak­osz­tá­lya ál­tal ren­de­zett kon­fe­ren­cia kap­csán. A tu­do­má­nyos ta­nács­ko­zás az évek so­rán a val­lá­si nép­raj­zi ku­ta­tá­sok egyik leg­fon­to­sabb in­téz­mé­nyé­vé nőt­te ki ma­gát. A ta­nács­ko­zás­ra nem­csak ha­zai vagy Kár­pát-me­den­cei ma­gyar ku­ta­tó­kat vár­tak, ha­nem a Orosz­or­szág­tól Hol­lan­di­á­ig, Finn­or­szág­tól Szer­bi­á­ig sok or­szág kép­vi­sel­tet­te ma­gát. A „Val­lá­sok, ha­tá­rok, köl­csön­ha­tás­ok” cí­met vi­se­lő ren­dez­vény egy jö­vő­re zá­ru­ló OTKA-pályázaton dol­go­zó ku­ta­tó­cso­port mun­ká­já­ról adott szá­mot. Bar­na Gá­bor la­punk­nak el­mond­ta, Ma­gyar­or­szá­gon, de Eu­ró­pá­ban is a tör­té­nel­mi ke­resz­tény egy­há­zak mel­lett az el­múlt év­ti­ze­dek­ben az erő­sen in­di­vi­du­a­li­zá­ló­dott val­lá­si élet­ben meg­je­len­tek Eu­ró­pán kí­vü­li val­lá­sok is, il­let­ve úgy­ne­ve­zett neo­pogány moz­gal­mak. Egyé­ni szí­ne­ket ölt­ve fel­tűnt a „brikolázs” val­lá­sos­ság is, amely­ben min­den­ki ös­­sze­vá­lo­gat bár­mely val­lás­ból ne­ki tet­sző el­mé­le­tet, gya­kor­la­tot, és így kre­ál ma­gá­nak egy sa­já­tos hit­vi­lá­got. A kon­fe­ren­ci­án nép­raj­zo­sok, egy­ház­tör­té­né­szek, te­o­ló­gu­sok, szo­ci­o­ló­gu­sok, val­lás­ku­ta­tók, folk­lo­ris­ták is je­len vol­tak, a ha­zai tör­té­nel­mi egy­há­zak szin­te mind­egyi­ke kép­vi­sel­tet­te ma­gát, az Or­szá­gos Rab­biképző Zsi­dó Egye­tem is, mel­­lyel a 2009-ben meg­ala­kult Bá­lint Sán­dor Val­lás­ku­ta­tó In­té­zet­nek jó együtt­mű­kö­dé­se ala­kult ki.
A kon­fe­ren­cia zá­ró­nap­ján a részt­ve­vők kö­szön­töt­ték a hat­van­éves Bar­na Gá­bort.

Arany Mi­hály

Bezár