2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
1996 óta a dip­lo­ma meg­szer­zé­sé­nek fel­té­te­le a nyelv­vizs­ga-bi­zo­nyít­vány. Ugyan­ak­kor idén Ma­gyar­or­szá­gon a vég­zős di­á­kok har­ma­da nem ve­het­te át a dip­lo­má­ját, mert nem tet­te le az adott fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény ál­tal elő­írt egy vagy ket­tő nyelv­vizs­gát. Szak­ér­tők sze­rint kü­lö­nö­sen rossz a hely­zet az ag­rár- és a mű­vé­sze­ti kép­zés te­rü­le­tén, ahol a vég­zet­tek fe­le nem kap­ta kéz­hez a vég­zett­sé­get iga­zo­ló ok­mányt.
Címkék: Egyetemi Élet
Ti­ze­dik al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg a Sze­ge­di Val­lá­si Nép­raj­zi Kon­fe­ren­ci­át, me­lyet 1992-ben in­dí­tot­tak út­já­ra, és az­óta min­den pá­ros év­ben ke­rül rá sor.
Címkék: Egyetemi Élet
A Jugyu a Tisz­tább Sze­ge­dért kez­de­mé­nye­zés ke­re­te­in be­lül az SZTE Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Ka­ra és a kar hall­ga­tói ön­kor­mány­za­ta park­gon­do­zá­si ak­ci­ót tar­tott az idén ta­vas­­szal örök­be­fo­ga­dott Ste­fá­ni­án.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. október 21.
25 cég, több mint 200 ál­lás­aján­lat, 100 gya­kor­no­ki po­zí­ció, cég­elő­adá­sok, in­gye­nes gra­fo­ló­gi­ai elem­zés, kre­a­tív sa­rok és a fel­ké­szí­tő prog­ra­mok utol­só nap­ja vár­ta az ér­dek­lő­dő­ket ok­tó­ber 6-án reg­gel­től a TIK-ben az SZTE őszi állásbörzén.
Címkék: Egyetemi Élet
Második alkalommal rendezték meg az SZTE Mes­ter­kép­zé­sek Nyílt Nap­ját
Címkék: Egyetemi Élet
A megváltozott helyzet megfelelő
informáltságot kíván
Címkék: Egyetemi Élet
2010. október 21.
A hall­ga­tói és in­téz­mé­nyi szol­gál­ta­tás­fej­lesz­tés
Címkék: Egyetemi Élet
DSC_2781_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Digitális vallomások - Dr. Fráter Loránd emlékkiállítás
  december 04. - január 30.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak 2021/22 I. félév
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 28.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár