2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Egyetemi élet
A kez­det kez­de­te
A hall­ga­tói és in­téz­mé­nyi szol­gál­ta­tás­fej­lesz­tés
Címkék: Egyetemi Élet

A Hall­ga­tói és in­téz­mé­nyi szol­gál­ta­tás­fej­lesz­tés a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men el­ne­ve­zé­sű, uni­ós fi­nan­szí­ro­zá­sú prog­ram pro­jekt­nyi­tó ren­dez­vé­nyét ok­tó­ber 1-jén tar­tot­ták a TIK-ben, mely­nek so­rán az alpro­jek­tek mun­ká­ját, cél­ja­it az eze­ket irá­nyí­tó ve­ze­tők mu­tat­ták be.
Meg­nyi­tó­val egy­be­kö­tött elő­adá­sán Badó At­ti­la hall­ga­tói és köz­kap­cso­la­ti rek­torhe­lyettes, a te­het­ség­gon­do­zá­si alpro­jekt ve­ze­tő­je a hall­ga­tók szá­má­ra nyúj­tan­dó szol­gál­ta­tá­sok kö­rét is­mer­tet­te. A te­het­ség­gon­do­zás ed­di­gi kar­speci­fikus, így el­szi­ge­telt mun­ká­ját egy­sé­ges szol­gál­ta­tás­sá kell át­dol­goz­ni, me­lyek­hez meg­fe­le­lő adat­bá­zis is tár­sul­na. Az is­mer­te­tő kü­lön ki­tért a tutori rend­szer ki­ala­kí­tá­sá­nak fon­tos­sá­gá­ra és le­he­tő­ség sze­rin­ti meg­va­ló­sí­tá­sá­ra.
Gö­rög Már­ta, a pá­lyá­zat pro­jekt­ve­ze­tő­je el­ső­sor­ban a cél­ki­tű­zé­sek­ről és az In­téz­mény­fej­lesz­té­si Terv­hez va­ló il­lesz­ke­dés le­he­tő­sé­gé­ről tar­tott elő­adást. A to­vább­gon­do­lás­ra szá­mot tar­tó fel­ada­tok kö­zül az esély­egyen­lő­ség és a te­het­ség­gon­do­zás kér­dé­sét emel­te ki, az előb­bi­ben a SZTE Egye­te­mi Élet­ve­ze­té­si Ta­nács­adó Köz­pont 2004 óta ha­té­kony és fon­tos sze­re­pet vál­lal. Szük­ség van azon­ban új fel­ada­tok ki­je­lö­lé­sé­re, a fo­gya­ték­kal élők tá­mo­ga­tá­sá­ra, va­la­mint a pá­lya­ori­en­tá­ció és kar­ri­er­fej­lesz­tés pszi­cho­ló­gi­ai hát­te­ré­nek fo­lya­ma­tos fi­gye­lem­mel kö­ve­té­sé­re.
E komp­lex hall­ga­tói szol­gál­ta­tás­rend­szer fej­lesz­té­sé­nek és kon­cep­ci­ó­i­nak be­mu­ta­tá­sát Sze­nes Már­ta, ezen alpro­jekt ve­ze­tő­je foly­tat­ta. A cél az alap­ve­tő kom­pe­ten­ci­ák fej­lesz­té­se és a mun­ka­erő­pi­ac­cal kap­cso­la­tos gya­kor­la­ti is­me­re­tek át­adá­sa. A pszi­cho­ló­gus is­mer­tet­te az Egye­te­mi Élet­ve­ze­té­si Ta­nács­adó Köz­pont ál­tal nyúj­tott sze­mé­lyes szol­gál­ta­tá­sok és tré­nin­gek kö­rét, a kar­ri­er­na­pok és ál­lás­bör­ze te­vé­keny­sé­gét, va­la­mint az iro­da ál­tal mű­köd­te­tett online pszi­cho­ló­gi­ai ta­nács­adás elő­nye­it és kor­lá­tait.
A Dip­lo­más Pá­lya­kö­ve­tő Rend­szer fe­le­lő­sét, Sze­pe­si Er­zsé­be­tet a pro­jekt ku­ta­tó­ja, Kür­tö­si Zsó­fia he­lyet­te­sí­tet­te. Be­mu­tat­ta a fél éve már zaj­ló mun­kát, ezek ta­pasz­ta­la­tai alap­ján a ko­ráb­bi, egye­te­mi szol­gál­ta­tá­sok­kal va­ló elé­ge­dett­sé­get mé­rő kér­dő­íve­ket má­ra a mun­ka­erő-pi­a­ci kér­dé­sek­kel vál­tot­ták fel.
Bol­gár Zsolt az alum­ni kö­zös­sé­gek épí­té­sé­nek szak­mai ve­ze­tő­je, így elő­adá­sá­ban az SZTE Al­ma Ma­ter cél­ja­it, fel­ada­ta­it, te­vé­keny­sé­gét és az online kö­zös­ség­épí­tés esz­kö­ze­it is­mer­tet­te a szep­tem­ber 15-én tar­tott e té­má­jú work­shop ered­mé­nye­i­nek fel­hasz­ná­lá­sá­val. Ar­ra kell tö­re­ked­ni, emel­te ki, hogy nem­csak a vég­zett hall­ga­tók­kal épít­se­nek ki kap­cso­la­tot, ha­nem a még ak­tí­vak­kal is. A fel­ada­tot ne­he­zí­ti azon kor­cso­port fel­ku­ta­tá­sa, akik­nek inter­nethez fű­ző­dő vi­szo­nya még ko­ránt­sem an­­nyi­ra erő­tel­jes, mint a mai hus­zon- vagy har­minc­éves ge­ne­rá­ci­óé. A ki­tű­zött fel­ada­tok az SZTE Al­ma Ma­ter hon­lap­já­nak fej­lesz­té­se, ki­ad­vány­ok szer­kesz­té­se, egy online év­könyv­rend­szer lét­re­ho­zá­sa, Al­ma Ma­ter-ren­dez­vé­nyek, work­shopok, il­let­ve szak­mai kon­fe­ren­ci­ák szer­ve­zé­se, va­la­mint egy tag­sá­gi kár­tyás ked­vez­mény­rend­szer ki­ala­kí­tá­sa, mely a már vég­zett hall­ga­tók­nak is az aktí­vokéhoz ha­son­ló szol­gál­ta­tá­sok igény­be­vé­tel­ét ten­né le­he­tő­vé.
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem ve­ze­tői in­for­má­ci­ós rend­sze­ré­nek ki­ala­kí­tá­sá­ról Vil­má­nyi Már­ton stra­té­gi­ai és mi­nő­ség­fej­lesz­té­si igaz­ga­tó be­szélt. A meg­va­ló­sí­tan­dó prog­ram cél­ja, hogy a je­len­leg ren­del­ke­zés­re ál­ló, egy-­e­gy konk­rét fel­adat be­töl­té­sét szol­gá­ló egye­te­mi szer­ve­rek – ETR és tár­sai, a CooSpace és Mod­u­lo, TÜSZ stb. – ál­tal tá­rolt ada­tok más, a ve­ze­tő­sé­gek szá­má­ra fon­tos in­for­má­ci­ók­ká le­gye­nek át­ala­kít­ha­tó­ak.

Sz. N.

Bezár