2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Egyetemi élet
Egye­te­mis­ták a Ste­fá­ni­á­ért
A Jugyu a Tisz­tább Sze­ge­dért kez­de­mé­nye­zés ke­re­te­in be­lül az SZTE Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Ka­ra és a kar hall­ga­tói ön­kor­mány­za­ta park­gon­do­zá­si ak­ci­ót tar­tott az idén ta­vas­­szal örök­be­fo­ga­dott Ste­fá­ni­án.
Címkék: Egyetemi Élet

Sze­ge­den gyö­nyö­rű köz­te­rü­le­tek és par­kok van­nak. Az eu­ró­pai ös­­sze­ha­son­lí­tás­ban is ki­emel­ke­dő ér­té­ke­kért most he­lyi tár­sa­dal­mi cso­por­tok és ré­te­gek is meg­moz­dul­tak. Az örök­be­fo­ga­dás kez­de­mé­nye­zői sze­rint a részt­ve­vők sok­kal job­ban ma­gu­ké­nak ér­zik majd a he­lyi ér­té­ke­ket, és fo­ko­zot­tab­ban fog­nak vi­gyáz­ni ezek­re.

stefania2
Kicsinosították a Stefániát a szegedi hallgatók.
Fo­tó: S. Cs.
A Sze­ge­di Kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dá­si Non­prof­it Kft. kép­vi­se­le­té­ben Sza­bó Fe­renc ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó nyi­lat­ko­zott la­punk­nak.
„Ma­gunk is el­bol­do­gu­lunk a köz­te­rü­le­tek fenn­tar­tás­sal, hi­szen a vá­ros biz­to­sít ele­gen­dő pénzt ar­ra, hogy ezt meg­old­juk. De mi még­is azt sze­ret­tük vol­na el­ér­ni, hogy a he­lyi­ek is lás­sák, van­nak olyan la­ko­sok és itt ta­nu­ló fi­a­ta­lok, akik­kel együtt tu­dunk mű­köd­ni. Itt kap­cso­ló­dott be a prog­ram­ba a Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Kar, mel­­lyel már ré­gebb óta kap­cso­lat­ban va­gyunk. El­ső­sor­ban ed­dig a kör­nye­zet­vé­del­mi ok­ta­tás és ne­ve­lés té­ma­kö­rök­ben dol­goz­tunk kö­zö­sen, de most me­rült fel az öt­let, hogy a kar egy köz­te­rü­let örök­be­fo­ga­dá­sá­val is csat­la­koz­na a zöld te­rü­le­tek és par­kok gon­do­zá­sá­hoz. ők a Ste­fá­ni­át vá­lasz­tot­ták. A meg­ál­la­po­dás 2010. má­jus 10-én jött lét­re a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Ka­rá­val” – nyi­lat­koz­ta Sza­bó Fe­renc.
„Vál­lal­tuk, hogy ne­gyed­éven­te pél­da­mu­ta­tó és ér­te­lem­sze­rű­en funk­ci­o­ná­lis cél­lal ki­jö­vünk a hall­ga­tók­kal a te­rü­let­re, és se­géd­ke­zünk a tér rend­be­té­te-lében a vá­ros­nak, il­let­ve a kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dá­si kft.-nek is. Per­sze fon­tos volt szá­munk­ra az is, hogy a sze­ge­di­ek tud­ják, a jugyus hall­ga­tók fe­le­lős­ség­tel­je­sen gon­dol­kod­nak a vá­ros­sal kap­cso­lat­ban. Te­hát nem­csak vi­lág­mé­re­tek­ben ag­gód­nak a kör­nye­ze­tért, ha­nem he­lyi szin­ten is ké­pe­sek ten­ni érte. Hi­szen akik itt dol­goz­nak, azok nagy va­ló­szí­nű­ség­gel nem sze­me­tel­nek ké­sőbb olyan kön­­nyed­ség­gel. És nem utol­só­sor­ban alap­ve­tő­en na­gyobb esél­­lyel ala­kul­hat így ki ben­nük az a faj­ta gon­dol­ko­dás, ami­nek se­gít­sé­gé­vel min­dig is fi­gyel­me­sek ma­rad­nak a sa­ját kör­nye­ze­tük tisz­ta­sá­gá­ra. Hi­szen le­het így is gon­dol­kod­ni, és je­len len­ni a vá­ros éle­té­ben. A jugyus hall­ga­tók egyéb­ként is elég ak­tív kö­zös­sé­get, egy iga­zi kre­a­tív tár­sa­sá­got al­kot­nak – mond­ta Ament Ba­lázs, a Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Kar Hall­ga­tói Ön­kor­mány­za­tá­nak el­nö­ke a szep­tem­ber 28-i ak­ci­ón a kez­de­mé­nye­zés­ről.
A Ste­fá­nia kö­ze­lé­ben lát­ha­tó az örök­be­fo­ga­dást meg­örö­kí­tő em­lék­táb­la, amit bár­ki meg­te­kint­het, ha ép­pen ar­ra sé­tál. A meg­ál­la­po­dás alá­írá­sá­nál, va­gyis már ta­vas­­szal ren­ge­te­gen je­len­tek meg a Ste­fá­ni­án a pe­da­gó­gus­kép­ző kar kép­vi­se­le­té­ben. A hall­ga­tók egyéb prog­ra­mok kí­sé­re­té­ben ek­kor kezd­tek se­gí­te­ni a ta­va­szi mun­kák­ban. A nyá­ri idő­szak­ban a kap­cso­lat la­zult, de ősszel új­ra je­lent­kez­tek a fi­a­ta­lok, hogy to­vább­ra is sze­ret­nék ápol­ni az együtt­mű­kö­dést. A meg­ál­la­po­dás ér­tel­mé­ben négy al­ka­lom­mal te­szik rend­be a hall­ga­tók a te­rü­le­tet, de nem ki­zárt az sem, hogy más jel­le­gű kör­nye­zet­vé­del­mi prog­ra­mo­kat is hoz­nak a Ste­fá­ni­á­ra.
„Az idő­já­rás ma na­gyon is ked­vez ne­künk a sza­bad­té­ri mun­kák­hoz, gyö­nyö­rű nap­sü­té­ses dél­után ez a Ste­fá­ni­án. A köz­te­rü­le­te­ken kü­lön­ben a leg­több mun­ka ta­vas­­szal és az őszi idő­szak­ba akad. Míg ta­vas­­szal el­ső­sor­ban vi­rág­ül­te­tés és lom­ta­la­ní­tás, ad­dig ős­­szel a lomb­gyűj­tés je­lent ki­hí­vást a köz­te­rü­le­te­ken dol­go­zók szá­má­ra” – mond­ta Sza­bó Fe­renc, a Sze­ge­di Kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dá­si Non­prof­it Kft. ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja. Emel­lett hoz­zá­tet­te, hogy per­sze nem csak a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Ka­ra és an­nak hall­ga­tói ön­kor­mány­za­ta csat­la­ko­zott eh­hez a moz­ga­lom­hoz, ha­nem raj­tuk kí­vül még jó né­hány cég és ci­vil szer­ve­zet is.

Ba­kó Mar­git Szi­bil­la

Bezár