2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Egyetemi élet
Fo­gya­ték­kal a mun­ka­erő­pi­a­con?
A megváltozott helyzet megfelelő
informáltságot kíván
Címkék: Egyetemi Élet

Az SZTE őszi Kar­ri­er Na­pok ke­re­té­ben, az SZTE Kar­ri­er Iro­da és az Egye­te­mi Élet­ve­ze­té­si Ta­nács­adó Köz­pont szer­ve­zé­sé­ben tar­tott elő­adást egye­te­mün­kön Csányi Krisz­ti­na, a Work Force ki­ren­delt­ség ve­ze­tő­je a fo­gya­té­kos­ság­gal élők meg­vál­to­zott mun­ka­erő-pi­a­ci esé­lye­i­ről.
A té­ma kap­csán a re­ha­bi­li­tá­ci­ós hoz­zá­já­ru­lás­ról szó­ló tör­vény, va­la­mint an­nak mó­do­sí­tá­sa ke­rült kö­zép­pont­ba, mely sze­rint a tár­sa­dal­mi fe­le­lős­ség­vál­la­lás­nak olyan te­rü­le­tek­re is ki kell ter­jed­nie, mint a meg­vál­to­zott mun­ka­ké­pes­sé­gű­ek fog­lal­koz­ta­tá­sa.
Meg­vál­to­zott mun­ka­ké­pes­sé­gű­nek az a sze­mély te­kint­he­tő – tud­tuk meg –, aki va­la­mi­lyen tes­ti vagy szel­le­mi fo­gya­té­kos­ság­gal él, vagy aki­nek az or­vo­si re­ha­bi­li­tá­ci­ót kö­ve­tő­en mun­ka­vál­la­lá­si és mun­ka­hely-meg­tar­tá­si esé­lyei tes­ti vagy szel­le­mi ká­ro­so­dá­sa mi­att csök­ken­nek.
Ahogy Csányi Krisz­ti­na az elő­adás so­rán fo­gal­ma­zott: a csök­kent mun­ka­ké­pes­sé­gű ki­fe­je­zés hely­te­len, mi­vel ezek­nek az em­be­rek­nek a mun­ka­vég­zé­si ké­pes­sé­ge nem ros­­szabb mi­nő­sé­gű, csu­pán meg­vál­to­zott. Te­hát tu­laj­don­kép­pen mun­ka­ké­pes sze­mé­lyek­ről lé­vén szó ugyan­úgy in­teg­rál­ha­tó­ak szin­te bár­mely mun­ka­kör­be, csu­pán a meg­fe­le­lőt kell meg­ta­lál­ni szá­muk­ra. Eb­ben nyújt se­gít­sé­get a Work Force Sze­mély­ze­ti Ta­nács­adó Kft. is, mely szol­gál­ta­tá­sa­i­ra nem csu­pán a fog­lal­koz­ta­tot­tak, ha­nem a mun­kál­ta­tói ol­dal kép­vi­se­lői is egy­re na­gyobb igényt tart­hat­nak a kö­zel­jö­vő­ben. Míg ko­ráb­ban azok a vál­lal­ko­zá­sok, me­lyek a mun­ka­vál­la­ló­ik 5 szá­za­lé­ka ere­jé­ig nem al­kal­maz­tak meg­vál­to­zott mun­ka­ké­pes­sé­gűt, re­ha­bi­li­tá­ci­ós hoz­zá­já­ru­lás fi­ze­té­sé­vel „ki­vált­hat­ták” a nem fog­lal­koz­ta­tot­ta­kat, ad­dig a ta­valy ok­tó­be­ri tör­vény­mó­do­sí­tás épp a ha­gyo­má­nyos mun­ka­kö­zös­ség­be tör­té­nő in­teg­rá­lá­su­kat szor­gal­maz­za. Esze­rint azok a mi­ni­mum 20 főt fog­lal­koz­ta­tó mun­ka­he­lyek, ame­lyek éves ál­lo­má­nyi lét­szá­má­ból a meg­vál­to­zott mun­ka­ké­pes­sé­gű­ek ará­nya nem éri el az 5 szá­za­lé­kot, an­­nyi­szor 964 500 Ft ki­fi­ze­té­sé­re kö­te­le­sek, ahány meg­vál­to­zott hely­ze­tű dol­go­zó­val ke­ve­seb­bet fog­lal­koz­tat­nak az elő­írt­nál. Mi­vel ko­ráb­ban so­kan in­kább az ak­kor még 177 600 Ft já­ru­lé­kos dí­jat fi­zet­ték be, a je­len­le­gi ös­­szeg már elég je­len­tős ah­hoz, hogy fon­to­ló­ra ve­gyék a fog­lal­koz­ta­tás le­he­tő­sé­gét is. Hogy az ed­dig fi­ze­tés­re kö­te­le­zett vál­la­la­tok­nak csu­pán egy­ne­gye­de fi­zet­te be a ki­rótt hoz­zá­já­ru­lást, ar­ra utal, hogy több­sé­gük egy­faj­ta vá­ra­ko­zó ál­lás­pont­ra he­lyez­ke­dett, re­mény­ked­ve, hát­ha va­la­mi­lyen újab­b, szá­muk­ra ked­ve­zőbb mó­do­sí­tás tör­té­nik az ügy­ben.
A meg­vál­to­zott hely­zet meg­kí­ván­ja a meg­fe­le­lő in­for­mált­sá­got mind­két ol­dal ré­szé­ről, a Work Force pe­dig át­fo­gó mo­dell­prog­ram ke­re­té­ben kész fel­ké­szí­te­ni a mun­kál­ta­tó­kat az in­teg­rált fog­lal­koz­ta­tás­sal já­ró fel­ada­tok­ra, to­váb­bá tá­jé­koz­tat­ja le­he­tő­sé­ge­i­ről, és se­gí­ti el­he­lyez­ked­ni az őket mun­ka­vál­la­lói szán­dék­kal fel­ke­re­ső­ket is.

Suha­j­da Edi­na

Bezár