2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Egyetemi élet
Cél­ke­reszt­ben az egye­te­mis­ták
Címkék: Egyetemi Élet

Hall­ga­tói lét a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men cím­mel ku­ta­tás in­dult az el­múlt hé­ten a sze­ge­di egye­te­men, il­let­ve mutatis mutan­dis egy má­sik re­gi­o­ná­lis ha­tás­kö­rű tu­dás­bá­zi­son, a Deb­re­ce­ni Egye­te­men. A ku­ta­tás­ban az egye­te­mis­ták ér­ték­ori­en­tá­ci­ó­já­nak min­tá­za­tát, a spe­ci­á­lis egye­te­mis­ta élet­for­má­hoz kap­cso­ló­dó té­nye­ző­ket, a fo­gyasz­tói tár­sa­da­lom­hoz va­ló vi­szonyt és kü­lö­nö­sen a sza­bad­idő el­töl­té­sé­nek szo­ká­sa­it vizs­gál­ják. Te­hát rö­vi­den, tö­mö­ren a hall­ga­tói élet­vi­lág, élet­vi­tel áll a kö­zép­pont­ban.
„A vizs­gá­lat két kér­dés­kör­ben fog meg­bíz­ha­tó lát­le­le­tet ad­ni. Egy­részt, ér­te­lem­sze­rű­en job­ban meg­is­mer­jük az egye­te­mis­ta if­jú­sá­got, más­részt vá­laszt fo­gunk kap­ni ar­ra, hogy mek­ko­ra a hét­köz­na­pi meg­tartóképessége az egye­tem­nek” – mond­ja Janc­sák Csa­ba if­jú­ság­szo­ci­o­ló­gus, ku­ta­tás­ve­ze­tő.
„Az egye­te­mis­tá­kat vizs­gál­ni na­gyon ér­de­kes és fon­tos fel­adat, mert az egye­te­me­ken a le­en­dő ér­tel­mi­ség kép­ző­dik és ne­ve­lő­dik. A 21. szá­za­di egye­te­men az ér­tel­mi­sé­gi lét­re va­ló fel­ké­szü­lés nem ki­zá­ró­lag a kur­zu­so­kon és az elő­adá­so­kon tör­té­nik, ha­nem olyan in­for­má­lis ta­nu­lás kö­re­i­ben, ami jel­lem­ző­en a sza­bad­idő szín­pa­dán tör­té­nik. Emi­att na­gyon fon­tos az if­jú­ság­ku­ta­tók szá­má­ra, hogy a fi­a­ta­lok­nak ezt a faj­ta vi­lá­gát, szaba­didő-sz­cenárióját mi­nél mé­lyebb mó­don tud­ják meg­is­mer­ni. Az 500 fős min­ta­ala­kí­tás ka­ri kvó­ta sze­rint tör­tént, szo­ci­o­ló­gia és tár­sa­da­lom­tu­do­mány sza­kos hall­ga­tók­kal dol­go­zunk együt­t. Mi­vel ön­kén­tes mun­ká­ban zaj­lik min­den, így re­mél­he­tő­leg a vizs­ga­idő­sza­kot meg­elő­ző­en tu­dunk egy gyors­je­len­tést köz­zé­ten­ni”.
Fon­tos meg­je­gyez­ni: ilyen jel­le­gű vizs­gá­ló­dás 2001-ben volt utol­já­ra, te­hát idő­sze­rű, de egy­ben tisz­tel­gés Gá­bor Kál­mán ne­ves if­jú­ság­szo­ci­o­ló­gus, a böl­csész­kar egy­ko­ri ok­ta­tó­já­nak em­lé­ke előtt is.

D. T. I.

Bezár