2022. november 28., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Egyetemi élet
Di­na­mi­kus, kre­a­tív, mint az alum­ni szer­ve­zet
Im­már ötö­dik al­ka­lom­mal ke­rült sor az egye­tem alum­ni szer­ve­ze­té­nek ün­ne­pé­lyes díj­áta­dó­já­ra már­ci­us 10-én a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban, ez a ko­ráb­bi évek gya­kor­la­tá­nak meg­fe­le­lő­en az SZTE Ta­va­szi Ál­lás­bör­zé­jé­nek ün­ne­pé­lyes zá­ró­ak­kord­ja is volt egy­ben. Az Al­ma Ma­ter Dí­jat a szer­ve­zet azon part­ne­re kap­ja meg, amely ará­nya­i­ban a leg­több, az SZTE-n vég­zett hall­ga­tót fog­lal­koz­tat­ta az el­múlt év­ben új mun­ka­erő­ként.
Címkék: Egyetemi Élet

A dí­jat idén a szoft­ver­fej­lesz­tés­sel, szoft­ver-szak­ta­nács­adás­sal fog­lal­ko­zó iKron cég­cso­port ve­het­te át (a cég­cso­por­tot há­rom vál­la­lat al­kot­ja: az iKron Kft., az InCa Kft. és a Monguz Kft.). A cég­cso­port mind­két ügy­ve­ze­tő­je, Sinkovicz At­ti­la (iKron Kft. és InCa Kft.) és Kár­mán Lász­ló (Monguz Kft.) is meg­je­lent az át­adá­son – mind­ket­ten a sze­ge­di egye­te­men vé­gez­tek.

almamater
Sinkovicz Attila vette át a díjat. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
Sinkovicz At­ti­la el­mond­ta: a cég­cso­port mun­ka­tár­sa­i­nak több mint 75 szá­za­lé­ka a sze­ge­di egye­tem­ről jön (a dol­go­zó­ik össz­lét­szá­ma 43 fő), és ok­tat­nak is az egye­te­men, sőt a mun­ka­tár­sak kö­zött hall­ga­tók is van­nak, gya­kor­la­tot is le­het tel­je­sí­te­ni ná­luk.
Kár­mán Lász­ló hoz­zá­tet­te: na­gyon szép éve­ket töl­töt­tek az egye­te­men, má­ig tart­ják a kap­cso­la­tot az al­ma ma­ter­rel és az ok­ta­tók­kal, és az évek mú­lá­sá­val ez a kap­cso­lat át­te­vő­dött a gaz­da­sá­gi szfé­rá­ra is. Ko­ráb­ban tag­jai vol­tak a Sze­ged Kon­zor­ci­um­nak, amely­ben az ön­kor­mány­zat, az egye­tem és a fej­lesz­tő cé­gek vet­tek részt, most pe­dig en­nek foly­ta­tá­sa­ként a re­mények sze­rint ha­ma­ro­san egy fej­lesz­té­si klaszter tag­já­vá is vál­hat­nak.
A Monguz Kft. köz­gyüj­te­mény-in­for­ma­ti­ká­val fog­lal­ko­zik, az egye­te­men be­lül szo­ro­sab­ban a könyv­tár­tu­do­má­nyi tan­szék­kel ápol­nak kap­cso­la­tot. Az InCa Kft. pro­fil­já­ban a há­ló­zat­me­nedzs­ment sze­re­pel zö­mé­ben ká­bel­té­vék szá­má­ra, va­la­mint voip-, di­gi­tá­lis té­vé-, inter­net­szol­gál­tatás és e kö­rü­li tu­dás­tech­no­ló­gia. Az iKron Kft. ál­ta­lá­nos in­for­ma­ti­kai out­sourcing­gal fog­lal­ko­zik, a leg­kü­lön­fé­lébb in­for­ma­ti­kai szol­gál­ta­tá­so­kat nyújt­ja az egy­sze­rü üze­mel­te­tés­től a bo­nyo­lult rend­sze­rek mü­köd­te­té­sé­ig, il­let­ve szoft­ver­fej­lesz­tő cég­ként is mü­kö­dik.
Gö­rög Már­ta, az SZTE hall­ga­tói és köz­kap­cso­la­ti igaz­ga­tó­ja a díj­áta­dón hang­sú­lyoz­ta: az egye­tem, il­let­ve az Universitas-Szeged Non­prof­it Kft. hos­­szú évek óta ki­egyen­sú­lyo­zott kap­cso­la­tot ápol az iKron cég­cso­port­tal, amely­nek di­na­miz­mu­sa, kre­a­ti­vi­tá­sa ha­son­ló­sá­got mu­tat az SZTE Al­ma Ma­ter ed­di­gi fej­lő­dé­sé­vel. A cég­cso­port ve­ze­tő tiszt­ség­vi­se­lői kö­zül is so­kan vé­gez­tek a sze­ge­di egye­te­men, és szer­ves kap­cso­lat­ban áll­nak az SZTE Al­ma Ma­ter­rel, an­nak szá­mos ren­dez­vé­nyén részt vesz­nek.
Az SZTE Al­ma Ma­ter kez­de­mé­nye­zé­se 2005 de­cem­be­ré­ben lá­tott nap­vi­lá­got. Négy si­ke­res év áll már a szer­ve­zet mö­gött, amely nem­csak az épít­ke­zés­ről, a szol­gál­ta­tá­sok, ren­dez­vé­nyek erő­sí­té­sé­ről szólt, ha­nem szá­mos fej­lesz­tést is vég­re­haj­tot­tak, ami­ről az Edu­ca­tio Kft. ál­tal meg­ren­de­zett egyes szak­mai na­po­kon va­ló sze­rep­lé­sük és az ál­ta­luk ki­adott ké­zi­könyv­ben a sze­ge­di Al­ma Ma­ter­ről szó­ló fe­je­zet­ré­szek is ta­nús­kod­nak. A négy év alatt fo­ko­za­to­san nőtt az SZTE Al­ma Ma­ter-re­giszt­rál­tak, il­let­ve a ve­lük kap­cso­lat­ban ál­lók lét­szá­ma is.
A díj ar­ra sze­ret­né sar­kall­ni a re­gi­o­ná­lis cé­ge­ket, hogy mi­nél több, az SZTE-n kép­zett mun­ka­erőt al­kal­maz­za­nak. Ezért is kap­cso­ló­dik a díj­áta­dó a ta­va­szi ál­lás­bör­zé­hez, ahol or­szá­gos és re­gi­o­ná­lis mun­ka­erő-pi­a­ci kép­vi­se­lők előtt ad­ják át az el­is­me­rést.
Az ed­di­gi dí­ja­zot­tak: Sie­mens (2006), 3C Sze­ged Kft. (2007), GE Hun­ga­ry Zrt. Health­care K+F di­ví­zió (2008), a Sanofi Aven­tis ma­gyar tag­vál­la­la­ta, a Chi­noin Gyógy­szer- és Ve­gyé­sze­ti Ter­mé­kek Gyá­ra Zrt. (2009), iKron cég­cso­port (2010).

Arany Mi­hály

Bezár