2022. szeptember 29., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Egyetemi élet
5. Könyv­tá­ri Éj­sza­ka: test­kö­zel­be ho­zott ókor
Ötö­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg már­ci­us 17-én a több ezer lá­to­ga­tót von­zó Könyv­tá­ri Éj­sza­kát, mely­nek idei mot­tó­ja: „Idő­uta­zás: An­tik­vi­tás – Carpe noctem!”
Címkék: Egyetemi ÉletTIK

Él­vezd, hasz­náld ki az éj­sza­kát: óko­ri ját­szó­ház, „Antiquity” activ­i­ty, egy ha­tal­mas szfinx kér­dez, do­bo­zok­ból épí­tett pi­ra­mis, lá­bá­nál a del­phoi jós­dá­val. Az est fo­lya­mán leg­alább száz­fé­le dí­jat sor­sol­nak ki, lesz pél­dá­ul mozikvíz is, de azt is bi­zo­nyít­hat­juk, hogy ho­gyan tu­dunk mü­ve­le­te­ket vé­gez­ni ró­mai szá­mok­kal. „Ne­he­zebb, mint gon­dol­nánk” – mond­ja Kokas Kár­oly, az SZTE Egye­te­mi Könyv­tár fő­igaz­ga­tó-he­lyet­te­se.

konyvtariej
Ta­valy­hoz ha­son­ló­an idén is ez­re­ket vár­nak a kü­lön­le­ges éj­sza­kán. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
A sze­mély­zet és a könyv­tá­rosok is óko­ros kül­sőt öl­te­nek: név­jegy­kár­tyá­i­kon – s a vál­lal­ko­zó ol­va­só­kén is! – óko­ri ne­vek je­len­nek majd meg, töb­bük tó­gát, il­let­ve tu­ni­kát ölt majd – de a lá­to­ga­tók­nak is lesz le­he­tő­sé­gük ki­pró­bál­ni az óko­ri di­va­tot, sőt ilyen ru­há­ban fényképezked­ni is. Egy arc­fes­tő pe­dig ké­rés­re Kle­o­pát­rá­kat va­rá­zsol a höl­gyek­ből. Egész éj­sza­ka éj­fé­lig van le­he­tő­sé­günk ar­ra, hogy utá­noz­zuk Müron Disz­kosz­ve­tő­jét - a pó­zok­ról ké­szült fo­tók­ból szép­ség­ki­ál­lí­tást is lát­ha­tunk.
Az „Assam” tea­ház leg­alább 700-800 adag te­át mér ki, az idő­uta­zást ze­né­ben a River­side biz­to­sít­ja, és kü­lön bü­fé mér­sé­kelt árak­kal vár­ja a kul­tú­rá­ban meg­fá­rad­ta­kat.
19 órá­tól in­dul az es­te. Rög­tön ne­gyed nyolc­tól a hát­só lép­cső­kön egy fél­órás óko­ri per­szif­lázs, Páris al­má­ja ele­ve­ne­dik meg a részt­ve­vők sze­me előtt az Egye­te­mi Könyv­tár mun­ka­tár­sa­i­nak elő­adá­sá­ban. Nyolc óra­kor és éj­fél­kor gla­di­á­to­rok tün­nek a TIK-ben.
Fél ki­lenc­től fo­lya­ma­to­san Könyv­tá­ri Éj­sza­ka stí­lu­sú elő­adá­so­kat hall­ha­tunk. Mi­lyen volt be­teg­nek len­ni az ókor­ban? Meg­tud­hat­juk Izbé­ki Fe­renc­től, az I. Bel­gyó­gyá­sza­ti Kli­ni­ka ad­junk­tu­sá­tól. Mol­nár Im­re jo­gász­pro­fes­­szor a ró­mai jog­ról, Monok Ist­ván, az OSZK korábbi fő­igaz­ga­tó­ja, a Könyv­tár- és Hu­mán In­for­má­ció­tu­do­má­nyi Tan­szék ok­ta­tó­ja Athana­sius Kircher 17. szá­za­di ró­mai je­zsu­i­ta rend­fő­nök­ről, a ba­rokk tu­do­má­nyos­ság hí­res és jel­leg­ze­tes alak­já­ról tart elő­adást. Kircher az egész vi­lág­ra ki­ter­je­dő je­zsu­i­ta mis­­szi­o­ná­ri­u­si há­ló­za­tot ki­hasz­nál­va a leg­kü­lön­fé­lébb in­for­má­ci­ó­kat gyüjt­het­te ös­­sze, így pél­dá­ul ő fe­dez­te fel elő­ször a kü­lön­fé­le kul­tú­rák pi­ra­mi­sa­i­nak ha­son­ló­sá­gát is – gya­kor­la­ti­lag már ak­kor ös­­sze­ha­son­lí­tó ré­gé­sze­tet és et­nog­rá­fi­át mü­vel­he­tett – ma­gya­ráz­za Kokas Kár­oly.
A Kircher-előadáshoz kap­cso­ló­dó­an a So­mo­gyi-könyv­tár ál­tal ös­­sze­ál­lí­tott ki­ál­lí­tás is lát­ha­tó lesz az éj­sza­ka fo­lya­mán, de tár­lat ké­szül az óko­ri Per­zsia mü­vé­sze­té­ről, az ókor ze­né­jé­ről, Pom­peiről és a gö­rög-ró­mai táb­la­ké­pek­ről. Kokas Kár­oly ki­eme­li: szin­te az összes óko­ri té­má­ban va­la­ha ké­szült film­ből ké­szí­tet­tek egy más­fél órás mon­tázst a Spar­ta­cus­tól a Kle­o­pát­rán át egé­szen a Gla­di­á­to­rig, sőt, a leg­újabb Agoráig.
Az át­ri­um 0.008-as ter­mé­ben már nyolc óra­kor meg­kez­dő­dik egy mo­zis kvíz, mely­ben do­ku­men­tum- és já­ték­film­rész­le­te­ket néz­het­nek meg az ér­dek­lő­dők. Tíz órá­tól Is­te­nek és hé­ro­szok cím­mel Tóth Iván, az Ókor­tör­té­ne­ti Tan­szék ta­nár­se­géd­je tart itt elő­adást.
Órán­ként in­dul­nak is­mé­tel­ten tú­rák, me­lyek a Ki­rá­lyok völ­gyé­vé vál­toz­ta­tott tár­gya­ló­ban ér­nek vé­get, ami misz­ti­kus at­mosz­fé­rá­já­val a fá­ra­ók át­ká­ról me­sél majd…
Haj­na­li 1 és 2 óra kö­zött vá­ro­si bu­szok in­dul­nak kör­út­ra, hogy a ki­tar­tó lá­to­ga­tó­kat ha­za­szál­lít­sák.
A Könyv­tár Éj­sza­ká­ja most egy­ben az Egye­te­mi Könyv­tár hat­van­mil­li­ós TIOP-pályázatának záróest­je is, mely­nek ke­re­té­ben in­for­ma­ti­kai fej­lesz­tést haj­tott vég­re az in­téz­mény, en­nek nagy ré­szét a könyv­tár­lá­to­ga­tók már most él­vez­he­tik.

Arany Mi­hály

Bezár