2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
2010. március 16.
bartok-bela_meret

Idén már­ci­us 23-28. kö­zött ren­de­zik meg a IV. Nem­zet­kö­zi Bar­tók Bé­la Zon­go­ra­ver­senyt Sze­ge­den a Ze­ne­mü­vé­sze­ti Kar Fric­say Fe­renc Hang­ver­seny­ter­mé­ben.

2010. március 16.
Új kép­al­ko­tó di­ag­nosz­ti­kai rész­le­get hoz­tak lét­re az SZTE Szent-Györ­gyi Al­bert Kli­ni­kai Köz­pont­já­nak Kál­vá­ria su­gár­úti te­lep­he­lyén. A ko­ráb­bi II-es kór­ház­ban vég­re­haj­tott be­ru­há­zás a ra­dio­ló­gi­ai el­lá­tás 380 millió fo­rin­tos össz­költ­sé­gü in­teg­rá­ci­ós fo­lya­ma­tá­nak má­so­dik lé­pé­se.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. március 16.
Negy­ven­hét or­szág ok­ta­tá­si mi­nisz­te­re­i­nek rész­vé­te­lé­vel Bu­da­pes­ten és Bécs­ben ren­dez­tek kon­fe­ren­ci­át a fel­ső­ok­ta­tás kép­zé­si szer­ke­ze­tét meg­ha­tá­ro­zó Bo­lo­gna­-fo­lya­mat­ról. Mi­köz­ben a ta­nács­ko­zás ven­dé­gei az el­ért ered­mé­nye­ket lát­va ok­kal ün­ne­pel­het­tek, az oszt­rák fő­vá­ros­ban több ez­ren tün­tet­tek, itt­hon pe­dig egy­re töb­ben lát­ják úgy, hogy – leg­alább­is a ta­nár­kép­zés te­rén – vis­­sza kell tér­ni az osz­tat­lan kép­zés­hez.
Címkék: Egyetemi Élet
Im­már ötö­dik al­ka­lom­mal ke­rült sor az egye­tem alum­ni szer­ve­ze­té­nek ün­ne­pé­lyes díj­áta­dó­já­ra már­ci­us 10-én a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban, ez a ko­ráb­bi évek gya­kor­la­tá­nak meg­fe­le­lő­en az SZTE Ta­va­szi Ál­lás­bör­zé­jé­nek ün­ne­pé­lyes zá­ró­ak­kord­ja is volt egy­ben. Az Al­ma Ma­ter Dí­jat a szer­ve­zet azon part­ne­re kap­ja meg, amely ará­nya­i­ban a leg­több, az SZTE-n vég­zett hall­ga­tót fog­lal­koz­tat­ta az el­múlt év­ben új mun­ka­erő­ként.
Címkék: Egyetemi Élet
Ötö­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg már­ci­us 17-én a több ezer lá­to­ga­tót von­zó Könyv­tá­ri Éj­sza­kát, mely­nek idei mot­tó­ja: „Idő­uta­zás: An­tik­vi­tás – Carpe noctem!”
Címkék: Egyetemi ÉletTIK
Az Ide­gen­nyelvi Kom­mu­ni­ká­ci­ós In­té­zet a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem egyik ki­emel­ke­dő­en fon­tos szer­ve­ze­te, hi­szen ked­vez­mé­nye­sen te­szi le­he­tő­vé te­szi az SZTE hall­ga­tó­i­nak s ok­ta­tó­i­nak a meg­fe­le­lő szin­tü nyelv­tu­dás el­sa­já­tí­tá­sát, fej­lesz­té­sét, emel­lett té­rí­té­ses kur­zu­so­kat is biz­to­sít az ér­dek­lő­dő egye­te­mi és vá­ro­si pol­gá­rok­nak.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. március 16.
Tam­pe­rei ven­dég­elő­adó tar­tott órá­kat a finn­ugor sza­kos hall­ga­tók­nak
Címkék: Egyetemi ÉletBTK
2010. március 16.
Bezár