2022. szeptember 29., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Egyetemi élet
Nyolc év az oktatás szolgálatában
Az Ide­gen­nyelvi Kom­mu­ni­ká­ci­ós In­té­zet a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem egyik ki­emel­ke­dő­en fon­tos szer­ve­ze­te, hi­szen ked­vez­mé­nye­sen te­szi le­he­tő­vé te­szi az SZTE hall­ga­tó­i­nak s ok­ta­tó­i­nak a meg­fe­le­lő szin­tü nyelv­tu­dás el­sa­já­tí­tá­sát, fej­lesz­té­sét, emel­lett té­rí­té­ses kur­zu­so­kat is biz­to­sít az ér­dek­lő­dő egye­te­mi és vá­ro­si pol­gá­rok­nak.
Címkék: Egyetemi Élet

Az in­té­zet 2002-ben ala­kult az SZTE-karok ko­ráb­bi lek­to­rá­tu­sa­i­nak ös­­sze­vo­ná­sá­val. Az in­teg­rá­ció cél­ja el­ső­sor­ban az volt, hogy gaz­da­sá­go­sab­ban ki tud­ják szol­gál­ni a nyelv­ok­ta­tás igé­nye­it. A szer­ve­zet fő te­vé­keny­sé­gei kö­zé tar­to­zik a di­á­kok nyelv­vizs­gá­ra va­ló fel­ké­szí­té­se, a szak­nyelv ok­ta­tá­sa és a nyelv­vizs­gáz­ta­tás is. Mind­eze­ken felül az ok­ta­tók el­lát­ják a jo­gi és a böl­csész­kar kü­lön­bö­ző kép­zé­se­in a nyel­vi blok­kok ta­ní­tá­sát, két­éves szak­for­dí­tói tan­fo­lya­mot nyúj­ta­nak a fel­ső­fo­kú nyelv­vizs­gá­val ren­del­ke­ző TTIK-s hall­ga­tók­nak, to­váb­bá for­dí­tá­si mun­ká­kat vál­lal­nak a rek­to­ri hi­va­tal fel­ké­ré­sé­re.

szteiki
2008 óta speciális képzést kaphatnak a diszlexiások.
A köz­pont ös­­sze­sen hat nyelv­vizs­ga, az ORIGO, az OECONOM, a BGF, a TOLES, az ÖSD és a Goe­the vizs­ga­he­lye­ként is mü­kö­dik. A BGF-et, mely üz­le­ti, ide­gen­for­gal­mi és pénz­ügyi szak­nyelv­vizs­ga meg­szer­zé­sé­re kí­nál al­kal­mat, ta­valy Sze­ge­den egye­dü­li­ként a köz­pont akk­re­di­tál­ta. Az in­té­zet ta­ná­rai an­gol, fran­cia, la­tin, né­met, olasz, orosz, ro­mán és spa­nyol nyel­vek­re ok­tat­ják az egye­tem kö­zel négy­ezer hall­ga­tó­ját. Az SZTE di­ák­ja­i­nak ugyan­is le­he­tő­sé­gük van ar­ra, hogy nyolc fél­éven át he­ti két vagy négy fél­éven át he­ti négy órá­ban in­gye­ne­sen ve­hes­sék igény­be az ETR-ben meg­hir­de­tett kur­zu­so­kat.
Tasné Sza­lac­sek Mar­git, az Ide­gen­nyelvi Kom­mu­ni­ká­ci­ós In­té­zet ve­ze­tő­je la­punk­nak el­mond­ta, hogy az in­téz­mény­ben mód van több tu­do­mány­te­rü­le­ten is a szak­nyelv ta­nu­lá­sá­ra, mint pél­dá­ul kör­nye­zet­vé­de­lem, egész­ség­tu­do­mány, mé­dia, köz­gaz­da­ság. Ki­emel­te, hogy a szak­nyel­vi órák na­gyon hasz­no­sak le­het­nek, mert így a di­á­kok ép­pen azt a nyel­vet ta­nul­ják meg, amit majd a mun­ka­erő­pi­ac­ra ki­ke­rül­ve al­kal­maz­ni tud­nak. A köz­pont 2008 szep­tem­be­ré­től spe­ci­á­lis kis­cso­por­to­kat is in­dí­tott az Egye­te­mi Élet­ve­ze­té­si Ta­nács­adó Köz­pont­tal kö­zös szer­ve­zés­ben a nyelv­ta­nu­lá­si ne­héz­sé­gek­kel küz­dő hall­ga­tók­nak. A disz­le­xi­ások ok­ta­tása je­len­leg há­rom cso­por­ton be­lül tör­té­nik. En­nek so­rán a ta­ná­rok meg­pró­bál­ják meg­kön­­nyí­te­ni az ide­gen nyelv el­sa­já­tí­tá­sát több ér­zék­szerv be­vo­ná­sá­val, kü­lön­bö­ző vi­zu­á­lis esz­kö­zök se­gít­sé­gé­vel.
A szer­ve­zet na­gyon so­kat tesz az ok­ta­tás mi­nő­sé­gé­nek fej­lesz­té­sé­ért is. Szep­tem­ber óta pél­dá­ul ka­ri ös­­sze­kö­tő­ket ne­vez­tek ki, akik kap­cso­la­tot tar­ta­nak az ok­ta­tá­si dékán­helyette­sekkel, il­let­ve tá­jé­koz­ta­tást nyúj­ta­nak a kur­zu­sok­ról, új kez­de­mé­nye­zé­sek­ről. Emel­lett egyes szak­nyel­vi órák­hoz ma­guk ké­szí­te­nek tan­anya­go­kat, de igye­kez­nek új köny­ve­ket, se­géd­anya­go­kat is biz­to­sí­ta­ni a di­á­kok­nak. A ta­ná­rok kon­fe­ren­ci­á­kon, to­vább­kép­zé­se­ken vesz­nek részt, hogy gya­ra­pít­sák tu­dá­su­kat, s meg­osz­­szák egy­más­sal ta­pasz­ta­la­ta­i­kat. Az el­múlt év­ben szá­mos épít­ke­zés zaj­lott az in­téz­mény­ben. Ki­ala­kí­tot­tak egy tel­je­sen új sze­mi­ná­ri­u­mi ter­met, mo­der­nebb be­ren­de­zé­se­ket vá­sá­rol­tak, il­let­ve há­rom he­lyi­ség akusz­ti­ká­ját is kor­sze­rü­sí­tet­ték, idén nyá­ron pe­dig egy újabb tan­te­rem fel­újí­tá­sát ter­ve­zik. Az át­ala­kí­tá­sok ter­mé­sze­te­sen szin­tén hoz­zá­já­rul­nak az ok­ta­tás szín­vo­na­lá­nak eme­lé­sé­hez, hi­szen így meg­fe­le­lőbb kör­nye­zet­ben ta­nul­hat­nak a hall­ga­tók.
Az in­té­zet ve­ze­tő­je sze­rint ah­hoz, hogy va­la­ki egy nyel­vet el­sa­já­tít­son, leg­fő­képp fo­lya­ma­tos­ság, rend­sze­res­ség, in­ten­zi­tás és per­sze mo­ti­vá­ció szük­sé­ges. Tasné Sza­lacsek Mar­git rend­kí­vül fon­tos­nak tart­ja az ide­gen­ nyelvek ta­nu­lá­sát, mi­vel egy má­sik nyelv is­me­re­te na­gyon nagy előnyt je­lent a mun­ka­vál­la­lás so­rán. Ezért is nél­kü­löz­he­tet­len a köz­pont te­vé­keny­sé­ge, mely­nek fő cél­ja, hogy hoz­zá­se­gít­se a di­ák­ja­it a ma­ga­sabb szin­tü nyel­vi tu­dás meg­szer­zé­sé­hez.

Du­dás Szil­via

Bezár