2023. november 29., szerda English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Egyetemi élet
Folytatódik az integráció
Új kép­al­ko­tó di­ag­nosz­ti­kai rész­le­get hoz­tak lét­re az SZTE Szent-Györ­gyi Al­bert Kli­ni­kai Köz­pont­já­nak Kál­vá­ria su­gár­úti te­lep­he­lyén. A ko­ráb­bi II-es kór­ház­ban vég­re­haj­tott be­ru­há­zás a ra­dio­ló­gi­ai el­lá­tás 380 millió fo­rin­tos össz­költ­sé­gü in­teg­rá­ci­ós fo­lya­ma­tá­nak má­so­dik lé­pé­se.
Címkék: Egyetemi Élet

Haj­nal Fe­renc, a kli­ni­kai köz­pont el­nök­he­lyet­te­se az új egy­ség­nél tar­tott be­já­rá­son el­mond­ta: a fej­lesz­tés és a kor­sze­rü in­for­ma­ti­kai hát­tér le­he­tő­vé te­szi, hogy a kli­ni­kai és a ren­de­lő­in­té­ze­ti ra­dio­ló­gi­ai egy­sé­gek­ben ké­szült ké­pek­hez min­den or­vos kor­lá­to­zás nél­kül azon­nal hoz­zá­jut­has­son, és azo­kat meg­te­kint­ve fel­hasz­nál­has­sa a na­pi gyó­gyí­tó és tu­do­má­nyos mun­ká­já­ban. A cél az volt, hogy a be­ér­ke­ző be­te­gek ál­la­po­tá­ról azon­nal tá­jé­ko­zód­ni le­hes­sen, a pá­ci­en­sek szál­lí­tá­sa nél­kül a le­he­tő leg­több in­for­má­ci­ó­hoz jut­has­sa­nak hoz­zá az or­vo­sok.

klinika
Kelet-Európában egyedülálló CT-berendezés müködik az új klinikán. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
A sze­ge­di kép­al­ko­tó di­ag­nosz­ti­kai el­lá­tás fej­lesz­té­sé­nek el­ső lé­pé­se­ként Ke­let-Eu­ró­pá­ban egye­dül­ál­ló, csúcs­tech­ni­kát kép­vi­se­lő, 300 mil­lió fo­rin­tos CT-berendezést te­le­pí­tett ta­valy ok­tó­ber­ben a Euromedic Diag­nos­tics Sze­ged Kft. a sze­ge­di új kli­ni­kán. Az új, 64 sze­le­tes volumetrikus kom­pu­tertomo­gráf az elő­de­i­hez ké­pest lé­nye­ge­sen gyor­sabb kép­al­ko­tást tesz le­he­tő­vé, és a vizs­gá­lat so­rán a be­te­ge­ket 50 szá­za­lék­kal ki­sebb su­gár­zás ter­he­li. A szo­ká­sos vizs­gá­la­to­kon kí­vül a gép­pel a szív ko­szo­rú­ere­i­ről és egyéb test­tá­jak ar­té­ri­ás és vé­nás rend­sze­ré­ről is ki­vá­ló ké­pek ké­szít­he­tők, va­la­mint vizs­gál­ha­tó az agy és több ha­si szerv vér­át­áram­lá­sa.
A Kál­vá­ria su­gár­úti te­lep­he­lyen az új di­ag­nosz­ti­kai rész­le­get újab­b, több tíz­mil­lió fo­rin­tos be­ru­há­zás­sal hoz­ták lét­re: két ult­ra­han­gos vizs­gá­lót ala­kí­tot­tak át, illetve ­felújí­tot­ták az új kli­ni­kán már öt éve hasz­nált kom­pu­ter-tomo­grá­fot. A te­lep­he­lyen ta­lál­ha­tó a sür­gős­sé­gi be­teg­el­lá­tó osz­tály mel­lett a re­u­ma­to­ló­gi­ai és az uro­ló­gi­ai kli­ni­ka, az idős­kor­ban elő­for­du­ló be­teg­sé­gek­re spe­ci­a­li­zá­ló­dott ger­iá­tria és a kró­ni­kus re­ha­bi­li­tá­ci­ós egy­ség is, s itt ala­kí­tot­ták ki az or­szág­ban egye­dül­ál­ló arc-, áll­csont- és száj­se­bé­sze­ti kli­ni­kát is. Az eze­ken a kli­ni­ká­kon el­lá­tott pá­ci­en­se­ken hely­ben el­vé­gez­he­tik a leg­fon­to­sabb ra­dio­ló­gi­ai vizs­gá­la­to­kat. Az egy­sé­ges in­for­ma­ti­kai rend­szer­nek kö­szön­he­tő­en a fel­vé­te­lek­hez a kli­ni­kai köz­pont a be­te­get ké­sőbb ke­ze­lő va­la­mennyi or­vo­sa hoz­zá­fér­het. A di­gi­tá­lis rönt­gen­di­ag­nosz­ti­kai rend­szer ki­ala­kí­tá­sa azon­ban nem csak ezt az te­lep­he­lyet érin­tet­te, ha­son­ló fej­lesz­té­se­ket haj­tot­tak vég­re az I-es ren­de­lő­in­té­zet­ben és a gyer­mek­kli­ni­ka ra­dio­ló­gi­ai egy­sé­ge­i­ben is.
A be­ru­há­zást – csak­úgy mint az elő­zőt – az Euromedic Diagnostics Sze­ged Kft. haj­tot­ta vég­re. A 15 or­szág­ban több mint két­száz di­ag­nosz­ti­kai, di­a­lí­zis- és on­ko­ló­gi­ai cent­ru­mot mü­köd­te­tő Euromedic cég­cso­port 18 esz­ten­de­je a fő­vá­ro­si MÁV-kór­ház­ban nyi­tot­ta meg el­ső ma­gyar­or­szá­gi köz­pont­ját, majd két év­vel ké­sőbb Sze­ge­den is meg­kezd­te a ka­me­rás vizs­gá­la­tok vég­zé­sét. A cég­cso­port éven­te mint­egy 5 mil­lió be­te­get lát el, és 3,5 mil­lió kép­al­ko­tó di­ag­nosz­ti­kai vizs­gá­la­tot vé­gez. A vizs­gá­la­tok kö­zül 850 ezer Ma­gyar­or­szá­gon, azon be­lül 350 ezer Sze­ge­den tör­té­nik. A vál­lal­ko­zás ma­gyar egy­sé­ge­i­ben több mint száz ra­dio­ló­gus szak­or­vos dol­go­zik, kö­zöt­tük két aka­dé­mi­ai dok­tor és ti­zen­hét PhD-fokozatú mun­ka­társ.

F. J.

Bezár