2022. szeptember 29., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Egyetemi élet
Ünneplés és tüntetés
Negy­ven­hét or­szág ok­ta­tá­si mi­nisz­te­re­i­nek rész­vé­te­lé­vel Bu­da­pes­ten és Bécs­ben ren­dez­tek kon­fe­ren­ci­át a fel­ső­ok­ta­tás kép­zé­si szer­ke­ze­tét meg­ha­tá­ro­zó Bo­lo­gna­-fo­lya­mat­ról. Mi­köz­ben a ta­nács­ko­zás ven­dé­gei az el­ért ered­mé­nye­ket lát­va ok­kal ün­ne­pel­het­tek, az oszt­rák fő­vá­ros­ban több ez­ren tün­tet­tek, itt­hon pe­dig egy­re töb­ben lát­ják úgy, hogy – leg­alább­is a ta­nár­kép­zés te­rén – vis­­sza kell tér­ni az osz­tat­lan kép­zés­hez.
Címkék: Egyetemi Élet

Az egy­sé­ges Eu­ró­pai Fel­ső­ok­ta­tá­si Tér­ség lét­re­ho­zá­sát cél­zó Bo­lo­gna­-fo­lya­mat el­in­du­lá­sá­nak ti­ze­dik év­for­du­ló­ja alak­al­má­ból ren­de­zett ta­nács­ko­zá­son a fris­sen be­lé­pett Ka­zahsz­tán­nal im­már negy­ven­hét csat­la­ko­zott or­szág ok­ta­tá­sá­nak ve­ze­tő­je ös­­sze­gez­te az el­múlt évek ered­mé­nye­it, és fo­gal­ma­zott meg új irány­vo­na­la­kat. Az 1999 jú­ni­u­sá­ban el­fo­ga­dott bo­lo­gnai nyi­lat­ko­zat cél­ként ne­vez­te meg a dip­lo­mák át­lát­ha­tó és ös­­sze­ha­son­lít­ha­tó rend­jé­nek ki­ala­kí­tá­sát, az egy­más­ra épü­lő, két­cik­lu­sú ok­ta­tá­si rend­szer be­ve­ze­té­sét, a hall­ga­tói mo­bi­li­tást se­gí­tő egy­sé­ges kred­itrend­sz­er ki­ala­kí­tá­sát, a hall­ga­tói, ok­ta­tói és ku­ta­tói mo­bi­li­tás se­gí­té­sét, to­váb­bá az eu­ró­pai együtt­mü­kö­dés tá­mo­ga­tá­sát a mi­nő­ség­biz­to­sí­tás­ban.

bologna
Egyre többen mondják, vissza kell térni az egyciklusú tanárképzéshez. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
A ju­bi­le­u­mi kon­fe­ren­cia zá­rá­sa­ként köz­re­a­dott Bu­da­pest-Bécs Dek­la­rá­ció meg­ál­la­pí­tot­ta: a Bo­lo­gna­-fo­lya­mat ré­vén a fel­ső­ok­ta­tás re­gi­o­ná­lis, ha­tá­ro­kon át­nyú­ló együtt­mü­kö­dés­nek ko­ráb­ban nem lá­tott pél­dái ala­kul­tak ki Eu­ró­pá­ban, s ez je­len­tős ér­dek­lő­dést vál­tott ki a vi­lág más ré­sze­in. A mi­nisz­te­rek azon­ban egyet­ér­tet­tek ab­ban, hogy a kép­zé­si szer­ke­zet és a tan­ter­vek re­form­ja, a mi­nő­ség­biz­to­sí­tás, az el­is­me­rés, a mo­bi­li­tás és a szo­ci­á­lis di­men­zió el­té­rő mér­ték­ben va­ló­sul­nak meg. A ta­nács­ko­zás részt­ve­vői hang­sú­lyoz­ták, a fel­ső­ok­ta­tás köz­fe­le­lős­ség, s a je­len­le­gi ne­héz gaz­da­sá­gi hely­zet el­le­né­re ki­áll­tak amel­lett, hogy az in­téz­mé­nyek szá­má­ra biz­to­sít­sák a szük­sé­ges ál­la­mi for­rá­so­kat. Ki­je­len­tet­ték: a fel­ső­ok­ta­tás a tár­sa­dal­mi és gaz­da­sá­gi fej­lő­dés, va­la­mint az in­no­vá­ció mo­tor­ja. Ezért egy­re fon­to­sabb fel­adat az egyen­lő hoz­zá­fé­rés biz­to­sí­tá­sa a mi­nő­sé­gi ok­ta­tás­hoz, ki­emelt fi­gyel­met szen­tel­ve az alul­rep­re­zen­tált cso­por­tok­nak.
Mi­vel a füg­get­len szak­ér­tői bi­zott­ság rá­vi­lá­gí­tott, hogy a Bo­lo­gna­-fo­lya­mat egyes or­szá­gok­ban nem meg­fe­le­lő­en zaj­lott, a mi­nisz­te­rek a dek­la­rá­ci­ó­ban fel­hív­ták a fi­gyel­met, hogy nyi­tot­tak a hall­ga­tók és ok­ta­tók kri­ti­kai ész­re­vé­te­le­i­re.
Mi­köz­ben a kon­fe­ren­cia el­ső nap­ján, már­ci­us 11-én a részt­ve­vők Bu­da­pes­ten ta­nács­koz­tak, Bécs­ben több ez­ren tün­tet­tek a bo­lo­gnai fo­lya­mat el­len. A meg­moz­du­lá­sok mo­tor­ját a bo­lo­gnai fo­lya­mat auszt­ri­ai meg­va­ló­sí­tá­sá­val elé­ge­det­len hall­ga­tók és ok­ta­tók je­len­tet­ték, de kül­föl­di­ek is részt vet­tek a de­monst­rá­ci­ón. Az ün­ne­pi kon­fe­ren­cia al­kal­má­ból ren­de­zett es­ti bé­csi fo­ga­dás né­mi ké­sés­sel kez­dő­dött, mi­vel tün­te­tők ki­sebb cso­port­jai ké­ső es­te több he­lyen aka­dá­lyoz­ták a for­gal­mat a bel­vá­ros­ban, a ren­dez­vény hely­szí­ne kö­ze­lé­ben.
Elé­ge­det­len han­gok azon­ban nem csak az oszt­rák fő­vá­ros­ban vol­tak, a ta­nács­ko­zás nyo­mán a ma­gyar saj­tó­ban nap­vi­lá­got lá­tott ös­­sze­ál­lí­tá­sok és elem­zé­sek is szá­mos prob­lé­má­ra vi­lá­gí­tot­tak rá. A leg­ko­mo­lyabb gon­dok a tel­jes ok­ta­tá­si rend­szer szem­pont­já­ból kulcs­sze­re­pet be­töl­tő ta­nár­kép­zés­ben je­lent­kez­nek. Egy­re több szak­mai fó­ru­mon hang­zik el, vis­­sza kel­le­ne tér­ni az pe­da­gó­gus­kép­zés ko­ráb­bi osz­tat­lan szer­ke­ze­té­hez. Eb­ben a kér­dés­ben egyéb­ként a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem rek­to­ri poszt­já­ra pá­lyá­zó két je­lölt, Sza­bó Gá­bor és Wittmann Ti­bor is egyet­ér­tett. Az áp­ri­li­si vá­lasz­tá­sok után fel­te­he­tő­en kor­mányt ala­kí­tó Fi­desz fel­ső­ok­ta­tás­sal kap­cso­la­tos ter­ve­i­ből is kör­vo­na­la­zód­ni lát­szik, a leg­na­gyobb el­len­zé­ki párt szin­tén ezt a meg­ol­dást tá­mo­gat­ja.

F. J.

Bezár