2022. szeptember 29., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Egyetemi élet
Bartók Béla zongoraverseny
bartok-bela_meret

Idén már­ci­us 23-28. kö­zött ren­de­zik meg a IV. Nem­zet­kö­zi Bar­tók Bé­la Zon­go­ra­ver­senyt Sze­ge­den a Ze­ne­mü­vé­sze­ti Kar Fric­say Fe­renc Hang­ver­seny­ter­mé­ben.

A ver­senyt két­éven­te Bar­tók Bé­la már­ci­us 25-i szü­le­tés­nap­já­hoz kap­cso­ló­dó­an szerve­zik meg Ke­rek Fe­renc, az SZTE ZMK dé­kán­ja, Liszt Fe­renc-dí­jas zon­go­ra­mü­vész kez­de­mé­nye­zé­sé­re. Nem tit­kolt cél­, hogy a zon­go­ra sza­kos hall­ga­tó­kat és a fi­a­tal mü­vé­sze­ket be­mu­tat­ko­zá­si le­he­tő­ség­hez ju­tas­sák Bar­tók szü­lő­vá­ro­sa, Nagyszent­mik­lós kö­ze­lé­ben. „Már évek óta tar­tal­mas kap­cso­la­tot ápol a két vá­ros, me­lyet e ver­sennyel is sze­ret­nénk to­vább gaz­da­gí­ta­ni. To­váb­bi cé­lunk, hogy a te­het­ség­gon­do­zá­son túl pó­di­um­le­he­tő­ség­hez jut­tas­suk az ar­ra leg­mél­tóbb muzsiku­sokat” – mond­ta el la­punk­nak Ver­bai Ka­ta­lin, a ver­seny egyik szer­ve­ző­je.

zongoraverseny
A részt­ ve­vő fi­a­ta­lok­nak idén is több for­du­lón ke­resz­tül kell szá­mot ad­ni­uk tu­dá­suk­ról. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba

A ver­se­nyen részt­ ve­vő fi­a­ta­lok­nak idén is több for­du­lón ke­resz­tül kell szá­mot ad­ni­uk tu­dá­suk­ról, te­het­sé­gük­ről. Az elő­dön­tő­ben a ver­seny­zők Scar­lat­ti, Liszt Fe­renc és Bar­tók mü­veinek elő­adá­sá­val biz­to­sít­hat­ják to­vább­ju­tá­su­kat a kö­vet­ke­ző for­du­ló­ba, ahol to­váb­bi Bar­tók da­ra­bok mel­lett olyan ze­ne­szer­zők mü­vei kö­zül vá­laszt­hat­tak, mint De­bus­sy, Cho­pin, Rah­manyi­nov, Szkr­jabin, Prokof­jev, Dohnányi vagy Li­ge­ti, il­let­ve min­den, a kö­zép­dön­tő­be be­ju­tott ver­seny­ző­nek elő kell majd ad­nia Ma­da­rász Iván Tetrafó­nia cí­mü zon­go­ra­da­rab­ját, me­lyet a szer­ző kü­lön er­re a ver­seny­re kom­po­nált.


Vé­gül a har­ma­dik for­du­ló­ba, az­az a dön­tő­be ju­tott ver­seny­zők Mo­zart-, Liszt- vagy Bar­tók-mü­vek kö­zül vá­laszt­hat­nak. Az utol­só for­du­ló kü­lön­le­ges­sé­ge, hogy a fi­a­tal mü­vé­szek a Sze­ge­di Szim­fo­ni­kus Ze­ne­kar­ral ki­e­gé­szül­ve lép­het­nek szín­pad­ra. A dön­tő­ben Gyüdi Sán­dor Liszt Fe­renc-dí­jas kar­mes­ter ve­zé­nyel majd. A dí­ja­zot­ta­kat a tár­gy- és pénz­ju­ta­lom mel­lett kon­cer­te­zé­si le­he­tő­sé­gek­kel is ju­tal­maz­hat­ja a ha­zai és nem­zet­kö­zi kon­cert­élet­ben el­is­mert ran­gos zsü­ri.


A hat­na­pos prog­ram­so­ro­zat már­ci­us 23-án kez­dő­dik, dél­előtt 11 órakor a Ze­ne­mü­vé­sze­ti Ka­ron ren­de­zendő ün­ne­pé­lyes meg­nyi­tó­val, mely­nek ke­re­te­in be­lül a leg­fi­a­ta­labb ver­seny­ző ki­sor­sol­ja az el­ső­ként fel­lé­pőt. Még az­nap dél­után 14 órakor el­kez­dőd­nek majd az elő­dön­tők, me­lyek más­nap, 24-én reg­gel 10 órá­tól foly­ta­tód­nak.


A ver­seny har­ma­dik nap­ján ke­rül sor a kö­zép­dön­tő­re, szin­tén reg­gel 10 órai kez­dés­sel, majd még az­nap ki­de­rül, hogy kik azok a te­het­sé­ges fi­a­ta­lok, akik já­té­kuk­kal meg tud­ták győz­ni a zsü­ri­ta­go­kat, és ez­zel he­lyet sze­rez­tek ma­guk­nak a dön­tő­ben.


A dön­tő­re már­ci­us 27-én, szom­ba­ton es­te 18 óra­kor ke­rül majd sor, ezen az es­tén a fi­a­ta­lok a Sze­ge­di Szim­fo­ni­kus Ze­ne­kar kíséretével lép­het­nek majd szín­pad­ra. A ko­ráb­bi ver­se­nyek ta­pasz­ta­la­ta, hogy so­kan a fi­a­ta­lok kö­zül ek­kor ta­lál­koz­nak elő­ször az­zal a ki­hí­vás­sal, il­let­ve le­he­tő­ség­gel, hogy ze­ne­kar­ral együtt játs­­sza­nak, az­az meg­mu­tas­sák, hogy nemcsak szó­lómü­ve­ket ké­pe­sek kü­lö­nös te­het­ség­gel elő­ad­ni, ha­nem épp­úgy al­kal­ma­sak az együtt­mü­kö­dés­re is.


A zon­go­ra­ver­seny zá­ró­nap­ján, va­sár­nap reg­gel 10 óra­kor ke­rül sor az ün­ne­pé­lyes ered­mény­hir­de­tés­re, il­let­ve a díj­ki­osz­tó hang­ver­seny­re, majd ezek után a részt­ve­vők Nagyszent­mik­lós­ra, Bar­tók Bé­la szü­lő­vá­ro­sá­ba utaz­nak. Ott meg­ko­szo­rúz­zák Bar­tók Bé­la szob­rát, és a IV. Nem­zet­kö­zi Bar­tók Bé­la zon­go­ra­ver­seny zá­rá­sa­ként a Nákó Kas­tély­ban gá­la­hang­ver­seny­re ke­rül majd sor.

Petró Ju­li­an­na

Bezár