2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Egyetemi élet
SZTE: Zöl­dü­lő Egye­tem
Címkék: Egyetemi Élet
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem el­kö­te­le­zett a kör­nye­zet­tu­da­tos ma­ga­tar­tás meg­ho­no­sí­tá­sa irán­t, ezért nagy öröm­mel csat­la­ko­zott több egy­sé­gé­vel (Rek­to­ri Hi­va­tal, TIK Igaz­ga­tó­ság, Hall­ga­tói és Szol­gál­ta­tó Iro­da, Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar Dé­ká­ni Hi­va­tal) a KÖ­VET Egye­sü­let a Fenn­tart­ha­tó Gaz­dál­ko­dá­sért ál­tal meg­hir­de­tett 2010. évi Zöld Iro­da Ver­seny­hez.
Az SZTE re­mek, elő­re­mu­ta­tó kez­de­mé­nye­zés­nek tart­ja a ver­senyt, mely jó al­kal­mat ad ar­ra, hogy kör­nye­ze­ti szem­pont­ok alap­ján is vé­gig­gon­dol­ja iro­dái mü­kö­dé­sét, meg­ho­no­sít­sa a kör­nye­zet­tu­da­tos „iro­dai gon­dol­ko­dást, vi­sel­ke­dést” a min­den­nap­ok szint­jén. Ki­lép­ve az iro­da vi­lá­gá­ból a Zöld Iro­da Ver­seny ki­vá­ló le­he­tő­sé­get biz­to­sít a mun­ka­tár­sak iro­dán kí­vü­li vi­sel­ke­dé­sé­nek, at­ti­tüd­jé­nek for­má­lá­sá­ra is.
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem 2010-ben meg­hir­det­te a „Zöld Egye­tem” prog­ra­mot, mely­nek ke­re­té­ben le­he­tő­sé­ge­i­hez mér­ten igyek­szik na­gyobb hang­súlyt fek­tet­ni a kör­nye­zet­ba­rát meg­ol­dá­sok, tech­no­ló­gi­ák al­kal­ma­zá­sá­ra, a kör­nye­zet­tu­da­tos szem­lé­let­mód ter­jesz­té­sé­re.
Mint a dél-al­föl­di ré­gió leg­na­gyobb mun­kál­ta­tó­ja, va­la­mint kö­zel 30 000 hall­ga­tó ott­ho­na ki­emelt fe­le­lős­sé­get érez a fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés meg­ala­po­zá­sá­ra, mely­nek egyik esz­kö­ze a „zöld” gon­dol­ko­dás­mód al­kal­ma­zá­sa és ter­jesz­té­se.
A Zöld Egye­tem prog­ram ke­re­té­ben az SZTE Rek­to­ri Hi­va­tal cél­ja a sa­ját mü­kö­dé­sé­nek kör­nye­zet­vé­del­mi szem­pont­ok sze­rin­ti vé­gig­gon­do­lá­sa és a kör­nye­zet­tu­da­tos vi­sel­ke­dés meg­ho­no­sí­tá­sa. Sze­ret­né­nek pél­dát ven­ni az elő­ző évi nyer­tes TIK-ről, ah­hoz ha­son­ló mó­don kí­ván­ja át­vi­lá­gí­ta­ni és meg­is­mer­ni, hogy ed­di­gi te­vé­keny­sé­ge, ügy­vi­te­li fo­lya­ma­tai men­­nyi­re fe­lel­nek meg ezen szem­pont­ok­nak, me­lyek a tény­le­ges le­he­tő­sé­gei, és ho­gyan ja­vít­hat­na ezek ará­nyán.
To­váb­bi cél, hogy a Rek­to­ri Hi­va­tal az egy­más­ra épü­lő prog­ra­mok men­tén ha­lad­va pél­dát mu­tas­son min­den­ki szá­má­ra; bi­zo­nyít­va ez­zel, hogy nem­csak a leg­na­gyob­bak, ha­nem a leg­zöl­deb­bek kö­zé is tar­toz­hat egy olyan ha­tal­mas in­téz­mény is, mint a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem.
To­váb­bi in­for­má­ció a www.­zoldiro­da.hu és a www.kovet.hu ol­da­lon.
Bezár