2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Egyetemi élet
Ki­vin­nék az egye­te­mi tu­dást a ver­seny­szfé­rá­ba
Címkék: Egyetemi ÉletRektor

Együtt­mü­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást írt alá Sza­bó Gá­bor, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem rek­to­ra és Ne­me­si Pál, a Csong­rád Me­gyei Ke­res­ke­del­mi és Ipar­ka­ma­ra el­nö­ke már­ci­us 1-jén.
Ne­me­si Pál hang­sú­lyoz­ta: re­mé­li, hogy a jö­vő­ben a kör­nye­ze­tük­ben lé­vő vál­lal­ko­zá­sok és az egye­tem kö­ze­lebb ke­rül­het­nek egy­más­hoz. Az együtt­mü­kö­dés egyik mo­tor­ja a gaz­da­sá­gi élet ré­szé­ről a ka­ma­ra, ezt a sze­re­pet öröm­mel vál­lal­ták és vál­lal­ják a jö­vő­ben is.
Egy TÁMOP-pályázat ke­re­té­ben egyéb­ként egy pro­jekt­ben dol­go­zik együtt az egye­tem és a ka­ma­ra, part­ner­ként.
Sza­bó Gá­bor rek­tor ki­emel­te: a har­ma­dik ge­ne­rá­ci­ós egye­tem az ok­ta­tás, a ku­ta­tás és a tu­dás há­rom pil­lé­rén ala­pu­ló mo­dell. „Je­len szer­ző­dés­ben a tu­do­mány és a gaz­da­ság sze­rep­lői kö­zöt­ti tu­dás­meg­osz­lás­ról van szó, ar­ról, hogy mi­ként hasz­no­sul­hat a mi tu­do­má­nyos tel­je­sít­mé­nyünk az ipa­ri kö­rök­ben.” A rek­tor fel­idéz­te az el­múlt évek há­rom nagy tu­dás­köz­pont­ját, és utalt az ilyen irá­nyú to­vább­fej­lő­dés le­he­tő­sé­ge­i­re is.
Dom­bi And­rás ku­ta­tás­szer­ve­zé­si és in­no­vá­ci­ós igaz­ga­tó­, a pro­jekt ve­ze­tő­je el­mond­ta: re­mé­li, hogy az együtt­mü­kö­dés ins­pi­rá­ló­an fog hat­ni az al­kal­ma­zott ku­ta­tá­sok­ra és az EU-s pá­lyá­za­tok­ra. El­ső­sor­ban a 7. ke­ret­prog­ra­mos pá­lyá­za­tok jö­het­nek szó­ba, ame­lyek töb­bek kö­zött olyan al­kal­ma­zott ku­ta­tá­so­kat tá­mo­gat­nak, ame­lyek­ben fő­leg kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­sok (KKV-k), va­la­mint aka­dé­mi­ai ku­ta­tó­he­lyek vesz­nek részt. „Meg­ál­la­pod­tunk ab­ban, hogy olyan két­ol­da­lú kap­cso­la­tot és for­má­lis együtt­mü­kö­dést ho­zunk lét­re, amely­ben az egye­te­mi tu­dás­ál­lo­mányt a ver­seny­szfé­ra ren­del­ke­zé­sé­re bo­csát­juk úgy, hogy ab­ból in­for­má­ci­ót sze­rez­ze­nek. A ka­ma­ra pe­dig meg­ke­re­si az egye­te­met mind­azok­kal a prob­lé­mák­kal, ame­lyek az ipa­ri gya­kor­lat­ban fel­me­rül­nek ku­ta­tá­si fel­adat­ként” – tá­jé­koz­ta­tott a pro­jekt­ve­ze­tő, és hoz­zá­tet­te: ilyen mó­don az uni­ver­si­tas köz­pon­ti, tu­dás­transz­fer-egy­sé­ge és a ka­ma­ra köz­ve­tí­tő lesz a ku­ta­tó és a fel­hasz­ná­ló kö­zött.

Arany Mi­hály

Bezár