2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Egyetemi élet
A Sze­ge­dért Ala­pít­vány dí­jai
Címkék: Egyetemi Élet
Gá­la­mü­sor ke­re­té­ben ad­ták át már­ci­us 6-án a Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház­ban a Sze­ge­dért Ala­pít­vány 2010. évi ki­tün­te­té­se­it. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem két ok­ta­tó­ja is a dí­ja­zot­tak kö­zött volt.
Az ala­pít­vány fő­dí­ját Vaj­da Jú­lia ope­ra­éne­kes ve­het­te át. A tár­sa­dal­mi-ál­lam­pol­gá­ri ku­ra­tó­ri­um Debreczeni Pál­ról el­ne­ve­zett el­is­me­ré­sét Szirte­si Zol­tán há­zi­or­vos, ro­ma ér­dek­vé­dő, a tu­do­má­nyos ku­ra­tó­ri­um Szőkefalvi-Nagy Bé­la-dí­ját Sza­bó Gá­bor aka­dé­mi­kus, az SZTE TTIK Op­ti­kai és Kvan­tum­elekt­ro­ni­kai Tan­szék­ének egye­te­mi ta­ná­ra, a mü­vé­sze­ti ku­ra­tó­ri­um Gre­gor Jó­zsef-dí­ját pe­dig Olasz Sán­dor iro­da­lom­tör­té­nész, a Tisza­táj fo­lyó­irat fő­szer­kesz­tő­je, az SZTE BTK Mo­dern Ma­gyar Iro­dal­mi Tan­szék tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­ná­ra ér­de­mel­te ki idén.
Az el­is­me­ré­se­ket min­den esz­ten­dő­ben a vá­rost súj­tó 1879-es nagy ár­víz év­for­du­ló­já­hoz kö­ze­led­ve ad­ják át.
A fő­dí­jas Lapis And­rás szob­rász­mü­vész Sze­ged Mú­zsá­ja cí­mü kis­plasz­ti­ká­ját kap­ja. A kar­csú, ka­la­pos nő­alak­kal 2006 óta a sze­ge­di­ek nap mint nap ta­lál­koz­hat­nak, hi­szen köz­té­ri szo­bor­ként a Glat­tfelder Gyu­la te­ret dí­szí­ti. A szak­ku­ra­tó­ri­u­mok dí­ja­zott­jai a szob­rász­mü­vész pla­kett­jét ve­he­tik át. A Sze­ge­dért Ala­pít­vány öt­le­te 1988 ok­tó­be­ré­ben szü­le­tett, és Debreczeni Pál­nak, a DOMET Ecset­gyár igaz­ga­tó­já­nak ne­vé­hez fü­ző­dik. ő lel­ke­sí­tet­te vál­la­lat­ve­ze­tő tár­sa­it és az ak­ko­ri ta­nács­el­nö­köt, s en­nek ered­mé­nye­képp ír­ták alá az ala­pí­tók – a vá­ro­si ta­nács és hét gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet – 1989. jú­li­us 4-én a Sze­ge­dért Ala­pít­vány lé­te­sí­tő ok­ira­tát.
A szer­ve­ze­tet az­zal a cél­lal hoz­ták lét­re, hogy ki­fe­jez­ze el­is­me­ré­sét a vá­ros ha­zai és nem­zet­kö­zi hír­ne­vét gaz­da­gí­tók­nak. Ezen­fe­lül már több mint két év­ti­ze­de pá­lyá­za­ti tá­mo­ga­tá­sok­kal já­rul hoz­zá a tu­do­má­nyos ku­ta­tá­sok­hoz, mü­vé­sze­ti te­vé­keny­sé­gek­hez, ta­nul­mány­utak­hoz, kong­res­­szu­sok szer­ve­zé­sé­hez, a vá­ros­hoz kö­tő­dő ki­ad­vány­ok meg­je­len­te­té­sé­hez és más, ér­té­ke­ket hor­do­zó kez­de­mé­nye­zé­sek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz.
Bezár