2024. április 15., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Egyetemi élet
El­is­me­ré­sek az SZTE ok­ta­tó­i­nak
Címkék: Egyetemi ÉletTIKBTKZMK
Nem­ze­ti ün­ne­pünk, már­ci­us 15-e al­kal­má­ból a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem há­rom ok­ta­tó­ja ré­sze­sült ran­gos ál­la­mi ki­tün­te­tés­ben.
A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend Lo­vag­ke­reszt­jét ve­het­te át Majó Zol­tán egye­te­mi do­cens, a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont fej­lesz­té­si igaz­ga­tó­ja és Penke Ol­ga egye­te­mi ta­nár, a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar Fran­cia Nyel­vi és Iro­dal­mi In­té­zet ok­ta­tó­ja. A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ezüst Ér­dem­ke­reszt­et ér­de­mel­te ki Maso­pust Pé­ter, a Ze­ne­mü­vé­sze­ti Kar Vo­nós Tan­szék­ének ok­ta­tó­ja.
A dí­jak­hoz szív­ből gra­tu­lá­lunk!
Bezár