2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Egyetemi élet
A Ka­to­li­kus Egye­te­mi Lel­kész­ség TIK-napja
Címkék: Egyetemi Élet
Va­jon mit je­lent­het a hi­va­tás? So­kan sok­fé­le­kép­pen gon­dol­koz­nak ró­la. Egye­sek spi­ri­tu­á­lis vo­nat­ko­zá­sá­ban, má­sok egy­sze­rű­en a mun­ká­ju­kat ne­ve­zik an­nak. Ne­ked mit je­lent a hi­va­tás? A Sze­ge­di Ka­to­li­kus Egye­te­mi Lel­kész­ség er­re a kér­dés­re pró­bál vá­la­szol­ni áp­ri­lis 21-én 9-től 18 órá­ig a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont ki­ál­lí­tó­te­ré­ben.
Két év­vel ez­előtt in­dí­tot­ta út­já­ra az egye­te­mi lel­kész­ség az úgy­ne­ve­zett TIK-napot, mely­nek cél­ja, hogy meg­szó­lít­sa a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem hall­ga­tó­it, és va­la­mi­fé­le ér­té­ket köz­ve­tít­sen fe­lé­jük. Így szü­le­tett meg el­ső év­ben a „Köny­vek köny­ve a könyv­tár­ban”, má­so­dik év­ben az „Egy­há­zunk, egy Föl­dünk” cí­mű ren­dez­vény. Idén pe­dig ar­ra a kér­dés­re ke­re­sik a vá­laszt, hogy va­jon mit is je­lent­het szá­munk­ra az a „kép­zelt ri­por­ti” gon­do­lat, mi­sze­rint „ar­ra szü­let­tünk”.
A nap té­má­ja ez­út­tal – a pap­ság évé­hez is kap­cso­ló­dó­an – a hi­va­tás lesz. De emel­lett te­ret kap a sze­gény­ség is, a szo­li­da­ri­tás je­gyé­ben, hi­szen a gaz­da­sá­gi vál­ság ta­lán ered­mé­nyez­he­ti azt is, hogy job­ban oda­fi­gye­lünk ne­he­zebb sor­sú em­ber­tár­sa­ink­ra.
Mi­re szá­mít­hat az, aki el­jön?
A leg­fon­to­sabb, a kö­tet­len­ség. Itt sem­mi sem mu­száj, de sok min­den le­het­sé­ges. Kézművesasz­ta­laiknál bár­ki ki­pró­bál­hat­ja kre­a­ti­vi­tá­sát, ügyes­sé­gét, kü­lön­fé­le te­rü­le­te­ken. De ha va­la­ki csak egy jó­ízű be­szél­ge­tés­re vá­gyik egy po­hár me­leg tea mel­lett, ak­kor is ott a he­lye, hi­szen egye­te­mis­ták, lel­ké­szek, szer­ze­te­sek és szak­em­be­rek vár­nak min­den­kit, hogy ki­csit kö­rül­jár­has­sák a hi­va­tá­suk té­má­ját.
A TIK-nappal pár­hu­za­mo­san, im­már má­so­dik al­ka­lom­mal lesz Csere-Bere Pi­ac. Az öt­let a főváros­ból szár­ma­zik. Né­hány lel­kes fi­a­tal ar­ra gon­dolt: mi len­ne, ha a he­lyett, hogy meg­unt hol­min­kat ki­dob­nánk, in­kább el­cse­rél­nénk va­la­mi hasz­nos­ra? A kez­de­mé­nye­zést a sze­ge­di­ek is jó öt­let­nek tar­tot­ták, ezért szep­tem­ber­ben meg­szer­vez­ték az el­ső ilyen al­kal­mat a TIK-ben. Hogy az öt­let még in­kább el­ter­jed­jen, most is­mét le­he­tő­ség lesz cse­rél­get­ni. A lé­nyeg, hogy aki ezt jó öt­let­nek tart­ja, hoz­za el meg­unt dol­ga­it: le­gyen az egy CD, egy meg­unt ru­ha, aján­dék­tárgy, bár­mi, amit már nem hasz­nál, és cse­ré­be ő is el­vi­het va­la­mit a má­sok ál­tal ho­zott hol­mik­ból, ami meg le­het, hogy épp ne­ki lesz hasz­nos.
Bezár