2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
Sze­ge­den ed­dig még so­ha nem lá­tott épí­té­sze­ti és gé­pé­sze­ti meg­ol­dá­so­kat al­kal­maz­nak a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Mér­nö­ki Ka­rá­nak új épü­le­té­nél, amely­nek alap­kö­vét már­ci­us 31-én he­lyez­ték el.
Címkék: Egyetemi Élet
A 2009-es ta­va­szi fel­vé­te­li idősza­khoz ké­pest ezer­rel töb­ben, 19 079-en vá­lasz­tot­ták to­vább­ta­nu­lá­suk hely­szí­né­ül a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­met, amely to­vább­ra is a leg­nép­sze­rűbb vi­dé­ki fel­sőok­tatási in­téz­mény, s or­szá­gos ös­­sze­sí­tés­ben is csak az EL­TE elő­zi meg.
Címkék: Egyetemi Élet
1990-ben ala­pí­tot­ták a sze­ge­di Egész­ség­tu­do­má­nyi és Szo­ci­á­lis Kép­zé­si Kar Fizioterápiás Tan­szék­ét. A ke­rek év­for­du­ló al­kal­má­ból áp­ri­lis 16-án ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ülést tar­tot­tak a ka­ron mind­azok­nak, akik va­la­mi­lyen for­má­ban kötőd­nek a sze­ge­di gyógy­tor­nász­kép­zés­hez.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. április 30.
Im­má­ron ti­zen­ki­len­ce­dik al­ka­lom­mal szer­vez­ték meg már­ci­us 30-a és áp­ri­lis 1-je kö­zött Sze­ge­den az Or­szá­gos Köz­mű­ve­lő­dé­si Kon­fe­ren­ci­át. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ju­hász Gyu­la Pedagó­gusképző Kar Fel­nőtt-képzési In­té­ze­té­nek di­ák­jai a há­rom na­pos­ra ter­ve­zett prog­ram­so­ro­zat­ra szá­mos, a kul­tú­ra szé­les ská­lá­ján te­vé­keny­ke­dő elő­adót hív­tak meg.
Van­nak egye­te­mi hon­la­pok, ame­lye­ket szin­te kö­te­le­ző lá­to­gat­ni, ha az em­ber nap­ra­kész sze­ret­ne len­ni – ti­pi­ku­san ilye­nek a ka­ri ol­da­lak is. A Ju­hász Gyu­la Pedagó­gusképző Kar ké­pet, szín­t, éle­tet vitt weboldalára – miniképregé-nyek­ben (úgy­ne­ve­zett stripek-ben) ele­ve­ned­nek meg a kar­hoz kap­cso­ló­dó tör­té­né­sek.
Címkék: Egyetemi Élet
Négy má­sik in­téz­mény tár­sa­sá­gá­ban há­rom év­re el­nyer­te a ku­ta­tó-elit­egye­te­mi stá­tuszt a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem. A cím át­adá­sá­val egy idő­ben ered­ményt hir­det­tek a fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek több­let­tá­mo­ga­tá­sá­ról szó­ló pá­lyá­za­ton is, ezen há­rom­mil­li­árd fo­rin­tot nyert az egye­tem.
Címkék: Egyetemi Élet
szgep_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Digitális vallomások - Dr. Fráter Loránd emlékkiállítás
  december 04. - január 30.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak 2021/22 I. félév
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 28.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár