2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Egyetemi élet
Si­ke­rek az or­szá­gos kör­nye­zet­tu­do­má­nyi di­ák­kon­fe­ren­ci­án
Címkék: Egyetemi Élet
A hű­ség vá­ro­sá­ban áp­ri­lis 6-án és 7-én ren­dez­te meg a XII. Or­szá­gos Fel­sőok­tatási Kör­nye­zet­tu­do­má­nyi Di­ák­kon­fe­ren­ci­át a Nyu­gat-Ma­gyar­or­szá­gi Egye­tem Erdőmérnö­ki Kar Kör­nye­zet- és Föld­tu­do­má­nyi In­té­ze­te. Az OFKD rö­vi­dí­té­sű ren­dez­vényt is két­éven­te tart­ják, mint na­gyobb ha­gyo­má­nyú test­vér­ének, az OTDK-nak a ren­dez­vé­nye­it, csak a köz­tes évek­ben. Az OFKD vi­szont ab­ban más, hogy nem­csak a he­lyi kon­fe­ren­ci­án túl­jut­va, ha­nem meg­vé­dett szak­dol­go­zat­tal/dip­lo­ma­mun­ká­val is le­het in­dul­ni.
A há­zi­gaz­dák jó han­gu­la­tú kon­fe­ren­ci­át szer­vez­tek, be­mu­tat­va a Sel­mec­bá­nyá­ról örö­költ ha­gyo­má­nyo­kat is. Ér­de­kes szín­folt volt a sop­ro­ni­ak és mis­kol­ci­ak (ők a má­sik jog­utód­ja a Sel­mec­bá­nyai Bá­nyá­sza­ti Aka­dé­mi­á­nak) egyen­ru­há­ja és „jó sze­ren­csét” kö­szön­té­se. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­met 28 hall­ga­tó és 4, a zsű­rik mun­ká­já­ban köz­re­mű­kö­dő ok­ta­tó kép­vi­sel­te. A 21 tu­do­má­nyos és a „Kép­ző­mű­vé­szet és kör­nye­zet” szek­ci­ó­ban a szo­ká­sos I. II. és III. dí­jak (pénz­ju­ta­lom) mel­lett szek­ci­ón­ként kü­lön­dí­ja­kat (könyv­ju­ta­lom) is ki­osz­tot­tak. Hall­ga­tó­ink két I., négy II., öt III. dí­jat, va­la­mint hét kü­lön­dí­jat nyer­tek el. Ter­mé­sze­te­sen a nem dí­ja­zott hall­ga­tó­ink mun­ká­ja és elő­adá­sa is na­gyon szín­vo­na­las volt. El­is­me­rést ér­de­mel­nek részt ve­vő hall­ga­tó­ink és kö­szö­ne­tet fel­ké­szí­tő ta­ná­ra­ik, té­ma­ve­ze­tő­ik. A díj­ki­osz­tá­son jó volt sze­ge­di­nek len­ni – tá­jé­koz­tat­ta la­pun­kat Han­nus Ist­ván pro­fes­­szor, a TTIK kör­nye­zet­tu­do­má­nyi di­ák­kö­ri fe­le­lő­se.
Két év múl­va a veszp­ré­mi Pan­non Egye­tem a hely­szín. A mos­ta­ni BSc-sek még ott is in­dul­hat­nak. Már most ér­de­mes el­kez­de­ni dol­goz­ni, hogy ha­son­ló lét­szám­ban és si­ker­rel sze­re­pel­jen egye­te­münk 2012-ben a XIII. OFKD-n is, mint most.
Dí­ja­zott hall­ga­tó­ink: I. he­lye­zet­tek: Gál Nor­bert, Ocskó Tí­mea–Nagy Rea–Lász­ló Már­ta. II. he­lye­zet­tek: He­ge­dűs Bo­tond, Leho­tai Nó­ra, Né­meth Csa­ba, Ve­réb Gá­bor. III. he­lye­zet­tek: Fe­jes Il­di­kó, Fer­encz Zsu­zsa, Il­lés Er­zsé­bet, Mé­ri Ág­nes, Szol­no­ki Zsu­zsan­na. Kü­lön­dí­ja­sok: Far­kas Já­nos, Ka­zin­czy Er­zsé­bet, Kme­tykó Ákos, Lénárt Me­lin­da, Roboz Ág­nes, Schu­bert Gá­bor és Wirth Ro­land.
Bezár