2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Egyetemi élet
Új épü­let­tel bő­vül a Mér­nö­ki Kar
Sze­ge­den ed­dig még so­ha nem lá­tott épí­té­sze­ti és gé­pé­sze­ti meg­ol­dá­so­kat al­kal­maz­nak a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Mér­nö­ki Ka­rá­nak új épü­le­té­nél, amely­nek alap­kö­vét már­ci­us 31-én he­lyez­ték el.
Címkék: Egyetemi Élet

Már a ró­mai kor­ban is kü­lö­nös jelen­tőséget tu­laj­do­ní­tot­tak az épü­le­tek el­ső kö­vé­nek és a mel­lé he­lye­zett em­lék­tár­gyak­nak, ezek fel­ada­ta az volt, hogy őrköd­jenek a mun­ka­fo­lya­mat­ok fö­lött, és biz­to­sít­sák az épü­let ál­la­gát el­ké­szül­te után.

mk
Szabó Gábor rektor helyezte el az épület alapkövét. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
A ha­gyo­mány nap­ja­ink­ban is to­vább él, így a Mér­nö­ki Kar új, a Moszk­vai kör­út 9. szám alatt ké­szü­lő új épü­le­té­nek alap­kö­vét is ün­ne­pé­lyes ke­re­tek kö­zött he­lyez­ték el.
A 3300 négy­zet­mé­te­res ok­ta­tá­si épü­let a Tu­dás­sé­tány prog­ram egyik újabb ele­me­ként épül­het meg. A több mint 7,7 mil­li­árd fo­rin­tos uni­ós tá­mo­ga­tás­sal meg­va­ló­su­ló pro­jekt ré­sze­ként már fo­lyik az egye­tem köz­pon­ti épü­le­té­nek re­konst­ruk­ci­ó­ja és az SZTE in­for­ma­ti­kai rend­sze­ré­nek meg­újí­tá­sa, s meg­szé­pül­nek a Dóm tér la­bo­ra­tó­ri­u­mai is.
Az ok­ta­tá­si épü­let kivitelező­je – a ma­gát sze­ge­di cég­nek val­ló – KÉSZ Épí­tő és Sze­re­lő Zrt., amely részt vett a Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont épí­té­sé­ben is.
Sza­bó Gá­bor, a SZTE rek­to­ra el­mond­ta, a meg­úju­ló ener­gia­for­rás­ok hasz­ná­la­ta és az al­kal­ma­zott in­no­va­tív épí­té­sze­ti tech­no­ló­gi­ák pél­dá­ul szol­gál­hat­nak majd más be­ru­há­zá­sok­nál is. A hű­tést és a fű­tés geo­ter­mi­kus ener­gi­án ala­pu­ló hőszi­vat­tyús rend­szer biz­to­sít­ja majd, 100 mé­ter mély hőku­takkal, Sze­ge­den el­ső­ként itt hasz­nál­ják a Plani­bel Tri üveg­tech­no­ló­gi­át, az épü­let és a te­tő­sík ab­la­kok ár­nyé­ko­lá­sa pe­dig au­to­ma­ti­zált lesz. Szin­tén kör­nye­zet­ba­rát lesz az épü­let sa­ját mi­ni szol­ár­rend­sze­re és az ener­gia­ta­ka­ré­kos ledvilágítás is.
A kor­sze­rű meg­ol­dá­sok azon­ban nem­csak a kör­nye­zet­vé­del­met szol­gál­ják majd, ha­nem fon­tos sze­re­pet töl­te­nek be az ok­ta­tás­ban és a ku­ta­tás­ban is, hi­szen a jö­vő mér­nö­kei hely­ben is­mer­ked­het­nek meg al­kal­ma­zá­suk­kal – tet­te hoz­zá a pro­fes­­szor.

GEOTERMIA
Az épü­let hű­té­sét és fű­té­sét biz­to­sí­tó kör­nye­zet­ba­rát és ener­gia­ta­ka­ré­kos hőszi­vat­tyús rend­sz­er­ről Kuc­so­ra Sán­dor, a rend­szert ki­vi­te­le­ző Naturen­er­gy Kft. ügyvezető­je el­mond­ta, a tel­ken ös­­sze­sen 24 da­rab száz mé­ter mély­sé­gű lyu­kat fúr­nak, ezek­be he­lye­zik majd el a hőc­serélő kö­ze­get ke­rin­ge­tő szon­dá­kat. A rend­szer tel­je­sít­mé­nye meg­ha­lad­ja majd az épü­let 85 kW-os fű­té­si igé­nyét, er­re azon­ban azért van szük­ség, mert a nagy üvegfe­lül­etek mi­att a ta­va­szi, nyá­ri és őszi idő­szak hű­té­se több ener­gi­át igé­nyel. A szon­da­lyu­kak­ba – az or­szág­ban el­ső­ként – mo­ni­tor­ingrend­szert is te­le­pí­te­nek, ame­ly kü­lön­bö­ző mély­sé­gek­ben fo­lya­ma­to­san rög­zí­ti a ta­laj hő­mér­sék­le­tét.


Első­sor­ban a mér­nök­hall­ga­tók hasz­nál­ják majd a gya­kor­la­ti kép­zés­sel fog­lal­ko­zó tan­szé­kek la­bo­ra­tó­ri­u­ma­it és ok­ta­tá­si te­re­it, de min­den olyan di­ák meg­ta­lál­ja majd a he­lyét itt, aki érdek­lődik a mű­sza­ki tu­do­má­nyok irán­t.
A 920 mil­lió fo­rint­ba ke­rü­lő épü­let – amely ki­vi­te­le­zé­sé­re 750 mil­lió fo­rint uni­ós tá­mo­ga­tást nyert az SZTE – a ter­vek sze­rint ok­tó­ber vé­gé­re ké­szül el, s ka­rá­csony kör­nyé­ké­re már bir­tok­ba is ve­he­tik az egye­tem pol­gá­rai.

Franck Já­nos

Bezár