2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Egyetemi élet
Ki menedzseli a kultúrát?
Im­má­ron ti­zen­ki­len­ce­dik al­ka­lom­mal szer­vez­ték meg már­ci­us 30-a és áp­ri­lis 1-je kö­zött Sze­ge­den az Or­szá­gos Köz­mű­ve­lő­dé­si Kon­fe­ren­ci­át. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ju­hász Gyu­la Pedagó­gusképző Kar Fel­nőtt-képzési In­té­ze­té­nek di­ák­jai a há­rom na­pos­ra ter­ve­zett prog­ram­so­ro­zat­ra szá­mos, a kul­tú­ra szé­les ská­lá­ján te­vé­keny­ke­dő elő­adót hív­tak meg.

A kon­fe­ren­cia so­rán a hall­ga­tók meg­pró­bál­tak egy­faj­ta egyen­súlyt te­rem­te­ni az előadá­sok kö­zött, a Fel­nőt­tképzési In­té­zet négy szak­irá­nyá­nak, a mé­dia-, a ren­dezvénysz­ervező-, a mú­ze­um­pe­da­gó­gia- és a nem­zet­kö­zi kul­tu­rá­lis me­ne­dzse­ri kép­zés­nek meg­fe­le­lő­en.

kmk
A KMK-n a magyarországi fesztiválszervezésről is beszélgettek. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
Fekets Zsu­zsan­na, a KMK fősz­ervező­je la­punk­nak el­mond­ta, a kon­fe­ren­cia el­sőd­le­ges cél­ja, hogy a jö­vő kul­tu­rá­lis szak­em­be­re­i­nek kre­a­ti­vi­tá­suk és szer­ve­ző­ké­pes­sé­gük fej­lesz­té­sén túl egy­ben gya­kor­la­tot is biz­to­sít­son. Na­gyon ke­vés he­lyen van le­he­tő­ség ar­ra, hogy az el­mé­le­ti tu­dá­son kí­vül ta­pasz­ta­la­tot is kap­has­sa­nak a hall­ga­tók, s ha eset­leg si­ke­rül is, még min­dig nem biz­tos, hogy azt a le­en­dő szak­má­juk­ban al­kal­maz­ni tud­ják. To­váb­bá a részt­ve­vők­nek és a meg­hí­vott ven­dég­hall­ga­tók­nak le­he­tő­sé­gük van egy ki­csit job­ban meg­is­mer­ni a szak­irá­nyo­kat, az in­té­ze­tet, va­la­mint a vá­rost.
A prog­ram­so­ro­zat ün­ne­pé­lyes meg­nyi­tó­ján Ga­lam­bos Gá­bor, az SZTE JGYPK dé­kán­ja és T. Mol­nár Gi­zel­la, a Fel­nőt­tképzési In­té­zet vezető­je mel­lett Pin­droch Csa­ba, szín­mű­vész, a ren­dez­vény fővéd­nöke mon­dott be­szé­det, mely­ben ki­emel­te, hogy vé­le­mé­nye sze­rint a ta­ná­rok­nak na­gyon sok sze­re­pük van a kul­tú­ra me­ne­dzse­lé­sé­ben. Ezt kö­ve­tő­en a Ri­gó Jázon-díj idei nyer­te­se, Árvai Ma­ra, az in­té­zet vég­zett hall­ga­tó­ja tar­tott elő­adást ed­di­gi pá­lyá­já­ról, el­ért ered­ményeiről. A ko­ráb­bi tan­székvezetőről el­ne­ve­zett dí­jat min­den év­ben azok a volt művelődéssz­ervező sza­kos hall­ga­tók kap­ják, akik ak­tí­van részt vet­tek az egye­te­mi élet kul­tu­rá­lis szer­ve­zé­sé­ben, és a mai na­pig a kö­zös­ség mű­ve­lő­dé­sért te­vé­keny­ked­nek.
A kon­fe­ren­ci­án részt­ve­vők kér­dé­se­ket te­het­tek fel in­te­rak­tív for­má­ban Nagy Er­vin szín­mű­vész­nek, de elő­adást tar­tott még töb­bek kö­zött Koltai Ró­bert Magic Boys cí­mű film­jé­ről, mely­nek egyes je­le­ne­te­it Sze­ge­den for­gat­ták, il­let­ve Pleskon­ics And­rás, az SZTE ok­ta­tó­ja és Éder Krisz­ti­án éne­kes-fo­tog­rá­fus is. A há­rom­na­pos ren­dez­vény­so­ro­zat alatt He­ren­di Gá­bor­ral szin­tén ta­lál­koz­hat­tak az érdek­lődők, akit a Va­la­mi Ame­ri­ka 2 kap­csán kér­dez­tek a szer­ve­zők a Bel­vá­ro­si mo­zi­ban. A kon­fe­ren­ci­án „Fesz­ti­vá­lok éve 2010 és Pécs Eu­ró­pa Kul­tu­rá­lis Fő­vá­ro­sa” cím­mel ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­tést is ren­dez­tek, me­lyen részt vett Ele­kes Zol­tán, a Ma­gyar Fesz­ti­vál Szö­vet­ség alel­nö­ke, Bukovin­szky Bé­la, a Hegy­al­ja Fesz­ti­vál fősz­ervező­je, Sza­lay Ta­más, a Pécs 2010 Kht. kul­tu­rá­lis igaz­ga­tó­ja és Su­lyok Ju­dit, a Ma­gyar Tu­riz­mus Zrt. mun­ka­tár­sa. A be­szél­ge­tés so­rán a hall­ga­tók meg­tud­hat­ták, hogy az ál­la­mi tá­mo­ga­tás egy­re ke­ve­sebb, amit egy fesz­ti­vál szer­ve­zé­sé­re le­het­ne for­dí­ta­ni, pe­dig az ál­lam­nak alap­ve­tő ér­de­ke len­ne a kul­tu­rá­lis ren­dez­vé­nyek tá­mo­ga­tá­sa, mert jelen­tősen nö­vel­he­tik az or­szág imázsát. Ah­hoz, hogy ez meg­va­ló­sul­has­son, a fes­z­tivál­szervezők sze­rint a pá­lyá­za­ti rend­szert is új­ra kel­le­ne gon­dol­ni.
A prog­ram­so­ro­zat zá­ró nap­ján Né­meth Ju­dit, a Nemju­ci együt­tes énekesnő­je, Beck Zol­tán, a 30Y front­em­be­re és Bi­ha­ri Ba­lázs ze­nei új­ság­író be­szél­ge­tett a ze­ne­kar­ok meg­je­le­né­si prob­lé­má­i­ról, az úgy­ne­ve­zett PANK prog­ram elő­nye­i­ről és az under­graund mint ze­nei mű­faj de­fi­ni­á­lá­sá­nak ne­héz­sé­ge­i­ről.
A kon­fe­ren­ci­án a köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek, va­la­mint a szak­em­be­rek a kul­tú­ra, a mé­dia és a me­nedzs­ment szá­mos ak­tu­á­lis kér­dé­sét vá­la­szol­ták meg, se­gít­ve ez­zel a di­á­ko­kat, akik e te­rü­le­te­ken sze­ret­né­nek el­he­lyez­ked­ni dip­lo­má­juk meg­szer­zé­sét kö­ve­tő­en.

Du­dás Szil­via

Bezár