2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Egyetemi élet
To­vább nőtt a Sze­ged­re jelen­tkezők szá­ma
A 2009-es ta­va­szi fel­vé­te­li idősza­khoz ké­pest ezer­rel töb­ben, 19 079-en vá­lasz­tot­ták to­vább­ta­nu­lá­suk hely­szí­né­ül a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­met, amely to­vább­ra is a leg­nép­sze­rűbb vi­dé­ki fel­sőok­tatási in­téz­mény, s or­szá­gos ös­­sze­sí­tés­ben is csak az EL­TE elő­zi meg.
Címkék: Egyetemi Élet

Az SZTE a leg­nép­sze­rűbb vi­dé­ki egye­tem! A 2010-2011-es tan­év­ben több mint 140 ezer jelentkező kö­zül – az ada­tok áp­ri­lis 16-i fel­dol­go­zott­sá­ga sze­rint – 26 752-en vá­lasz­tot­ták az EL­TE-t, 19 091-en az SZTE-t, a har­ma­dik leg­nép­sze­rűbb in­téz­mény pe­dig a Deb­re­ce­ni Egye­tem lett 18 960 felvételizőv­el. A sta­tisz­ti­kák áttek­in­téséből ki­tű­nik, hogy foly­ta­tó­dott az az el­múlt évek­ben meg­fi­gyel­hető ten­den­cia, hogy a di­á­kok kö­ré­ben a ki­sebb vi­dé­ki fő­is­ko­lák ro­vá­sá­ra nö­vek­szik a nagy tu­do­mány­egye­te­mek nép­sze­rű­sé­ge.

jelentkezok
Szeptemberben várhatóan a tavalyinál több gólya tehet esküt az SZTE-n. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
A Sze­ged­re jelen­tkezők több mint fe­le, 10 876 di­ák az SZTE-t je­löl­te meg el­ső he­lyen, 2009-ben ez a szám 10 159 volt. Nap­pa­li ta­go­zat­ra alap­kép­zés­re vagy egy­sé­ges osz­tat­lan kép­zés­re 12 273-an ad­ták be je­lent­ke­zé­sü­ket az SZTE-re, mes­ter­kép­zé­sen pe­dig 3277-en kí­ván­nak to­vább­ta­nul­ni Sze­ge­den. Ál­la­mi­lag tá­mo­ga­tott kép­zés­re – amely or­szá­gos ke­ret­szá­ma a ta­va­lyi év­hez ha­son­ló­an 56 ezer – 17 062-en je­lent­kez­tek a vi­dék leg­nép­sze­rűbb egye­te­mé­re.
Az SZTE-n be­lül a leg­több po­ten­ci­á­lis gó­lyá­val a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar büsz­kél­ked­het, aho­va 5172-en – kö­zü­lük 2376-an el­ső he­lyen – je­lent­kez­tek. A kép­ze­let­be­li do­bo­gó má­so­dik he­lyén szin­te holt­ver­seny­ben a Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar (4685 jelen­tkező) és a Ju­hász Gyu­la Pedagó­gusképző Kar (4642 jelen­tkező) áll. A jo­gi ka­ron 2483-an, a Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Ka­ron 2011-en, az or­vo­si fa­kul­tá­son pe­dig 1574-en sze­ret­né­nek to­vább­ta­nul­ni. Jelen­tősen – több mint száz fő­vel – nőtt a jelen­tkezők szá­ma az Egész­ség­tu­do­má­nyi és Szo­ci­á­lis Kép­zé­si Ka­ron (1216 fel­vé­te­li­ző), és ki­vá­ló­an sze­re­pelt a Mér­nö­ki Kar is, a sze­ge­di mű­sza­ki fa­kul­tást a 2009-es 784-hez ké­pest idén 929-en vá­lasz­tot­ták. Azok­nak a fi­a­ta­lok­nak a szá­ma is emel­ke­dett, akik Sze­ge­den sze­ret­nék meg­sze­rez­ni az im­már dok­to­ri cím­mel já­ró gyógy­sze­rész vég­zett­sé­get, a GYTK-ra 562-en ad­ták be je­lent­ke­zé­sü­ket. A Fogor­vos­tu­dományi Ka­ron 477-en, a vá­sár­he­lyi Mezőgaz­dasá­gi Ka­ron pe­dig 353-as ta­nul­ná­nak to­vább. Bár az SZTE egyik leg­ki­sebb ka­ra, még­is ki­ug­ró­an – a 2009-es 196-ról 338-ra – emel­ke­dett a Ze­ne­mű­vé­sze­ti Kar­ra jelen­tkezők szá­ma.
Az egyes sza­kok­ra be­adott je­lent­ke­zé­se­ket vizs­gál­va lát­szik, a pszi­cho­ló­gia és a kom­mu­ni­ká­ció (ös­­sze­sen 675, il­let­ve 631 je­lent­ke­ző) vál­to­zat­la­nul von­zó, de ug­rás­sze­rű­en meg­nőtt az érdek­lődés pél­dá­ul az óvo­da­pe­da­gó­gus szak iránt (kö­zel négy­száz fel­vé­te­li­ző), és egy­re nép­sze­rűb­bek a fel­ső­fokú szak­kép­zé­sek is.
Sza­bó Gá­bor rek­tor sze­rint a ku­ta­tás és ok­ta­tás össz­hang­já­nak ered­mé­nyes­sé­gét bi­zo­nyít­ja az a tény, hogy a SZTE az idén is a vi­dék leg­nép­sze­rűbb egye­te­me, és a ta­va­lyi év­hez ké­pest is töb­ben je­löl­ték meg in­téz­mé­nyün­ket el­ső he­lyen a fel­vé­te­li je­lent­ke­zés so­rán. A pro­fes­­szor úgy lát­ja, a ku­ta­tás-fej­lesz­tés ered­mé­nyei, va­la­mint az újabb és újabb mes­ter­kép­zést biz­to­sí­tó sza­kok nö­ve­lik az SZTE von­ze­re­jét.

F. J.

Bezár