2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Egyetemi élet
Kép­re­gény­be írt ka­ri min­den­nap­ok
Van­nak egye­te­mi hon­la­pok, ame­lye­ket szin­te kö­te­le­ző lá­to­gat­ni, ha az em­ber nap­ra­kész sze­ret­ne len­ni – ti­pi­ku­san ilye­nek a ka­ri ol­da­lak is. A Ju­hász Gyu­la Pedagó­gusképző Kar ké­pet, szín­t, éle­tet vitt weboldalára – miniképregé-nyek­ben (úgy­ne­ve­zett stripek-ben) ele­ve­ned­nek meg a kar­hoz kap­cso­ló­dó tör­té­né­sek.
Címkék: Egyetemi Élet

„Azon kezd­tünk el gon­dol­koz­ni, hogy mi­ként le­het­ne a hall­ga­tó­kat job­ban rá­szok­tat­ni a ka­ri weboldal rend­sze­res lá­to­ga­tá­sá­ra, hi­szen itt ta­lál­ha­tók a hi­va­ta­los in­for­má­ci­ók, köz­pon­ti ese­mé­nyek hir­de­té­sei, és gyak­ran ta­lál­ko­zunk az­zal a prob­lé­má­val, hogy nem jut­nak el a hí­rek a cél­cso­port­hoz” – kezd me­sél­ni az öt­let­gaz­da, An­nus Gá­bor, a JGYPK Kom­mu­ni­ká­ci­ós Iro­dá­já­nak vezető­je. A hon­lap ere­dendően há­rom cél­cso­port­nak szól: az ok­ta­tók­nak, a je­len­le­gi, il­let­ve jövendő­be­li hall­ga­tók­nak. Ez utób­bi két cso­port­ra kon­cent­rál­va szü­le­tett meg az öt­let. „A hall­ga­tók job­ban fel­fi­gyel­nek egy ilyen képregényc­síkra, amely köz­li, hogy ta­va­szi szü­net van vagy ép­pen em­lé­kez­tet, hogy ha­ma­ro­san le­jár a szak­dol­go­zat le­adá­sá­nak ha­tár­ide­je” – ma­gya­ráz­za An­nus Gá­bor. Mind­emel­lett a stripek kom­mu­ni­ka­tív ér­té­kei is jelen­tősek: az in­for­má­ci­ók új­sze­rű csa­tor­nán va­ló meg­je­len­te­té­se egy fi­a­ta­los kar ké­pét köz­ve­tí­ti, amely jelen­tős múlt­ja mel­lett ké­pes a meg­úju­lás­ra. Hall­ga­tói ren­dez­vé­nyek, tan­szé­ki, in­té­ze­ti ese­mé­nyek kap­hat­nak he­lyet az ol­da­lon, me­lyek fris­sí­té­sét kö­rül­be­lül he­ten­te ter­ve­zik.
comicAz el­múlt idők­ben ér­de­ke­sen vál­to­zott a kép­re­gény meg­íté­lé­se – te­kint vis­­sza An­nus Gá­bor. A rend­szer­vál­to­zás előtt a tűrt és a til­tott ha­tá­rán moz­gott. Most új­ra vi­rág­zik, sőt je­les ma­gyar képregényra­j­zolók is so­ra­koz­nak, ha pe­dig még to­vább me­gyünk, Sze­ge­den is ta­lá­lunk vál­lal­ko­zó szel­le­mű al­ko­tó­kat. Itt van pél­dá­ul Pilcz Ro­land, a so­kak ál­tal is­mert Kaly­ber Joe kép­re­gény készítő­je, aki egyéb­ként a kar hall­ga­tó­ja, sőt, An­nus Gá­bor­nak ta­nít­vá­nya is volt egy kur­zu­son. Ko­ráb­ban a SZTE-reóban is je­len­tek meg Kaly­ber Joe-kép­sorok, a pedagó­gusképző kar meg­ke­re­sé­se még­is né­mi­leg új mun­ka elé ál­lí­tot­ta Ro­lan­dot. „Ne­héz fel­adat” – mond­ja mo­so­lyog­va Ro­land ar­ra a kér­dés­re, hogy men­­nyi­re je­lent ki­hí­vást egy-­e­gy strip el­ké­szí­té­se. „A kép­re­gény­nek egy­szer­re kell fi­a­ta­los­nak len­nie, kel­lően hu­mo­ros­nak, ugyan­ak­kor egy pedagó­gusképző kar­hoz il­lő­nek” – fej­te­ge­ti az al­ko­tó. Bár képregénysoroza­tában, a Kaly­ber Joe-ban is van kap­cso­ló­dás egy bi­zo­nyos főisko­la vi­lá­gá­hoz, ezek a stripek lé­nye­gé­ben má­sok. Mint mond­ja, a Kaly­ber Joe-nál meg­kö­töt­te a ke­zét sa­ját fi­gu­rá­ja.
„A leg­na­gyobb prob­lé­mát most úgy­mond a 'szel­le­mi hát­tér' je­len­ti” – vall­ja be Ro­land. Va­gyis nem a kép­re­gé­nyek meg­raj­zo­lá­sa ne­héz, ha­nem az, hogy az em­ber rá­lel­jen egy ta­lá­ló po­én­ra, amely nem dur­va, de nem is lagy­ma­tag. Ahogy szo­kott len­ni, a leg­jobb öt­le­tek min­dig mint­egy „va­rázs­ütés­re” jön­nek. „Sok mú­lik azon, mi az a rö­vid szö­veg, amit le­írunk. Egy-­e­gy szó, szó­kap­cso­lat tel­je­sen meg­vál­toz­tat­hat­ja a rö­vid­ke tör­té­net ér­tel­mét” – me­sé­li Ro­land, aki egyéb­ként kéz­zel raj­zol­ja há­rom­pa­ne­les al­ko­tá­sa­it, majd ez­után beszken­neli. A fi­no­mí­tás, szí­ne­zés és fel­ira­to­zás már ter­mé­sze­tes szá­mí­tó­gép­pel tör­té­nik.
An­nus Gá­bor re­mé­li, hogy ez az egye­dül­ál­ló, új­sze­rű do­log po­zi­tív vissz­hang­ra és eset­leg kö­ve­tők­re is ta­lál majd más ka­rok­nál, más egye­te­mek­nél. Úgy vé­li, köl­csö­nö­sen gyümölc­söző lesz a Ro­land­dal va­ló együtt­mű­kö­dé­sük. Mint mond­ja, büsz­kék rá, hogy hoz­zá­juk jár a Kaly­ber Joe al­ko­tó­ja. Tré­fál­koz­va azt is el­árul­ja: már az ele­jén meg­ígér­tet­te Ro­land­dal, hogy ha meg is pró­bál­ják ha­son­ló ügy­ben más­ho­vá el­csá­bí­ta­ni, ak­kor is a Ju­hász Gyu­la ma­rad az első…

Arany Mi­hály

Bezár