2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Egyetemi élet
Tu­risz­ti­kai tan­anyag­fej­lesz­tés a Mér­nö­k Ka­ron
Címkék: Egyetemi Élet
Harminchatmil­lió fo­rin­tos pá­lyá­za­tot nyert el a Pan­non Egyetem­ből mint fő ked­vezményezettből, a Sze­ge­di Tudomány­e­gyetem­ből és a Deb­re­ce­ni Egyetem­ből ál­ló kon­zor­ci­um. A „Gya­kor­lat­ori­en­tált kép­zé­si prog­ra­mok ki­dol­go­zá­sa a tu­risz­ti­kai deszt­iná­cióme­nedzs­ment és a kap­cso­ló­dó is­me­ret­anyag­ok ok­ta­tá­sá­ra” cí­met vi­se­lő pro­jekt­ben részt ve­vő szak­em­be­rek tan­anya­go­kat dol­goz­nak ki, jegy­ze­te­ket ír­nak és eset­ta­nul­má­nyo­kat ké­szí­te­nek. Az SZTE ré­szé­ről a Mér­nö­ki Kar Öko­nó­mi­ai és Vi­dék­fej­lesz­té­si In­té­ze­té­nek mun­ka­tár­sai vesz­nek részt a mun­ká­ban. A tu­risz­ti­kai deszt­iná­ció-me­nedzs­ment rend­szer ki­épí­té­se a ha­zai tu­riz­mus mű­kö­dé­se és ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek nö­ve­lé­se szem­pont­já­ból ki­emelt fel­adat. A rend­szer ki­épí­té­sé­hez és mű­köd­te­té­sé­hez szük­ség van olyan szak­em­be­rek­re, akik te­rü­le­ti, vi­dék­fej­lesz­té­si és a kap­cso­ló­dó me­nedzs­ment­is­me­re­tek bir­to­ká­ban, a szük­sé­ges tu­risz­ti­kai is­me­re­tek­kel is fel­vér­tez­ve a te­rü­let- és tér­ség­fej­lesz­tés­sel kap­cso­la­tos mun­ka­kö­rök el­lá­tá­sá­ra al­kal­ma­sak. Az ő kép­zé­sük­höz biz­to­sít­ja az ok­ta­tás-mód­szer­ta­ni hát­te­ret az az öt tan­tár­gyi prog­ram és tizenegy jegy­zet, ame­lyet a pro­jekt ke­re­té­ben dol­goz­nak ki. A tan­tár­gyi prog­ra­mok a gaz­da­sá­gi és vi­dék­fej­lesz­té­si ag­rár­mér­nök alap­szak re­gi­o­ná­lis tu­risz­ti­kai szak­irány és a vi­dék­fej­lesz­té­si ag­rár­mér­nö­ki mes­ter­szak tu­risz­ti­kai deszt­iná­ció-me­nedzs­ment szak­irány tan­tár­gya­i­nak ki­dol­go­zá­sát je­len­tik, a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó egye­te­mi jegy­ze­tek­kel.
Bezár