2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Egyetemi élet
Ku­ta­tó­egye­te­mi cí­met ka­pott az SZTE
Négy má­sik in­téz­mény tár­sa­sá­gá­ban há­rom év­re el­nyer­te a ku­ta­tó-elit­egye­te­mi stá­tuszt a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem. A cím át­adá­sá­val egy idő­ben ered­ményt hir­det­tek a fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek több­let­tá­mo­ga­tá­sá­ról szó­ló pá­lyá­za­ton is, ezen há­rom­mil­li­árd fo­rin­tot nyert az egye­tem.
Címkék: Egyetemi Élet
kutatoegyetem1Sza­bó Gá­bor rek­tor la­punk­nak el­mond­ta, kü­lö­nö­sen ér­té­kes­nek tart­ja az el­is­me­rést, hi­szen csu­pán öt in­téz­mény – az SZTE mel­lett az EL­TE, a Deb­re­ce­ni, a Sem­mel­we­is, va­la­mint a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­tem – nyer­te el az el­ső íz­ben ki­osz­tott cí­met.
A ku­ta­tó­egye­te­mi stá­tuszt a kor­mány azok­nak a jelen­tős ha­zai és nem­zet­kö­zi ku­ta­tá­si, fej­lesz­té­si és in­no­vá­ci­ós te­vé­keny­sé­get vé­ge­ző fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek­nek ítél­te oda, ame­lye­ken meg­ha­tá­ro­zó a fo­lya­ma­tos, stra­té­gi­ai jel­le­gű alap- és al­kal­ma­zott ku­ta­tás, a te­het­ség­gon­do­zást a kép­zés min­den szint­jén ki­emelt fel­adat­ként vég­zik, va­la­mint mind a ku­ta­tás, mind a kép­zés te­rü­le­tén szé­les kö­rű nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dé­se­ket foly­tat­nak.
Sza­bó Gá­bor ezért is mon­dott kö­szö­ne­tet mind­azon tu­dós­tár­sa­i­nak, akik tel­je­sít­mé­nyük­kel hoz­zá­já­rul­tak a si­ker­hez. A 21. szá­za­di, har­ma­dik ge­ne­rá­ci­ós egye­tem leg­fon­to­sabb jellemző­je az oktatás-ku­tatás-­tudás­megosztás össz­hang­ja, mely­ben a ku­ta­tá­si ered­mé­nyek be­épül­nek az ok­ta­tá­si prog­ra­mok­ba, így biz­to­sít­va a kor­sze­rű, ver­seny­ké­pes tu­dást a hall­ga­tók­nak. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­nek az ok­ta­tás­tól el­vá­laszt­ha­tat­lan kül­de­té­se és cél­ja a nem­zet­kö­zi ös­­sze­ha­son­lí­tás­ban is ver­seny­ké­pes ku­ta­tás mű­ve­lé­se, me­lyet az el­múlt évek­ben el­nyert ku­ta­tá­si tá­mo­ga­tá­sok és pub­li­ká­ci­ók tö­me­ge fémjelez. A ta­valy el­nyert Fel­sőok­tatási Minősé­gi Díj mel­lett a ku­ta­tó-elit­egye­te­mi cím­mel tel­jes­sé vált a sze­ge­di fel­sőok­tatási mű­hely el­is­me­ré­se­i­nek so­ra. Ahogy a pro­fes­­szor fo­gal­ma­zott, az egye­tem va­la­men­­nyi pol­gá­ra, köz­tük a hall­ga­tók is büsz­kék le­het­nek ar­ra, hogy ilyen in­téz­mény­ben dol­goz­hat­nak, ta­nul­hat­nak.
A ku­ta­tó­egye­te­mi cím­re pá­lyá­zó ti­zen­két fel­sőok­tatási in­téz­ményt a ku­ta­tá­si ka­pa­ci­tás, a dok­to­ri kép­zés, a pub­li­ká­ci­ós te­vé­keny­ség és a K+F be­vé­te­lek alap­ján ér­té­kel­ték. Be kel­lett mu­tat­ni az in­téz­mé­nyi jö­vő­ké­pet, a ter­ve­zett fej­lesz­té­si irá­nyo­kat és a fej­lesz­té­sek ha­tá­sát a ku­ta­tá­si ered­mé­nyek, az in­no­vá­ci­ók, a ku­ta­tás­hasz­no­su­lás és a hu­mán erő­for­rá­sok te­rü­le­tén. Ki kel­lett tér­ni a pá­lyá­zat­ban a graduális és a poszt­gra­du­á­lis ok­ta­tás, va­la­mint a ku­ta­tók kép­zé­sé­nek fej­lesz­té­sé­vel kap­cso­la­tos el­kép­ze­lé­sek­re is. A ku­ta­tó­egye­te­mi mi­nő­sí­tést elny­erő öt elit­in­téz­mény mel­lett a Pé­csi Tu­do­mány­egye­tem, a Szent Ist­ván Egye­tem, a Mis­kol­ci Egye­tem, a Bu­da­pes­ti Corv­i­nus Egye­tem és a Pan­non Egye­tem „ki­vá­ló egye­tem” mi­nisz­te­ri el­is­me­rés­ben ré­sze­sült.
A „ku­ta­tó-elit­egye­tem” mi­nő­sí­tés nem ered­mé­nyez au­to­ma­ti­ku­san több­let­tá­mo­ga­tást, csak egyik, bár meg­ha­tá­ro­zó fel­té­te­le az eu­ró­pai uni­ós for­rá­sok meg­pá­lyá­zá­sá­nak. Az el­is­me­rés par­la­ment­be­li át­adá­sá­val egy idő­ben azon­ban ered­ményt hir­det­tek a fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek több­let­tá­mo­ga­tá­sá­ról szó­ló – uni­ós for­rá­so­kat szét­osz­tó – TÁMOP pá­lyá­za­ton is. Ezen az SZTE há­rom­mil­li­árd fo­rin­tot nyert, amelynek egy­har­ma­dát az or­vos-, fog­or­vos- és gyógy­sze­rész­ka­ron mű­kö­dő ku­ta­tá­si mű­he­lyek tá­mo­ga­tá­sá­ra, ugyan­ek­ko­ra ré­szét az egye­te­men fo­lyó ter­mé­szet­tu­do­má­nyos és mű­sza­ki ku­ta­tá­sok­ra for­dít­ják. A fenn­ma­ra­dó összeg­ből tá­mo­gat­ják a tár­sa­da­lom- és böl­csé­szet­tu­do­má­nyi ku­ta­tá­so­kat és jelen­tős esz­köz­be­szer­zés is meg­va­ló­sul­hat.
Sza­bó Gá­bor hang­sú­lyoz­ta, a ku­ta­tó­egye­te­mek mű­köd­te­té­sé­hez szük­sé­ges több­let­tá­mo­ga­tás for­rá­sa hos­­szabb tá­von – a fel­sőok­tatás minősé­gi fej­lesz­té­sé­nek cél­já­val össz­hang­ban szük­ség­sze­rű­en át­ala­kí­tan­dó – nor­ma­tív költ­ség­ve­té­si fi­nan­szí­ro­zás kell, hogy le­gyen. A ku­ta­tó-elit­egye­te­mek, ki­vá­ló­sá­gi he­lyek fi­nan­szí­ro­zá­sá­hoz szük­sé­ges for­rá­sok ugyan­is nem függ­het­nek a hall­ga­tói lét­szám in­ga­do­zá­sá­tól, eze­ket elő­re meg­ha­tá­ro­zott mó­don, fo­lya­ma­to­san, stra­té­gi­ai el­gon­do­lá­sok men­tén kell biz­to­sí­ta­ni.
Bezár