2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Egyetemi élet
Ja­kab Bor­bá­la az Egye­tem Ar­ca
Címkék: Egyetemi Élet

egyetemarcaNyol­ca­dik al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg Le­gyél te az Egye­tem Ar­ca! cím­mel a Hökken­tő hall­ga­tói lap arc­szép­ség­ver­seny­ét. A dön­tőre áp­ri­lis 13-án ke­rült sor a SZOTE Klub­ban. Az idei meg­mé­ret­te­té­sen kö­zel nyolc­van lány in­dult, az elő­zsű­ri­zés után hu­szon­nyol­can lép­tek a dönt­nö­kök elé. Az est sztár­ven­dé­ge a Be­at­ri­ce ze­ne­kar volt.
Nagy Fe­ró a ren­dez­vény dél­után­ján fo­ci­zott, s a jobb haj­lí­tó­ja csú­nyán be­gör­csölt. Ta­lán el­hú­zó­dott a gom­bóc ki­gyú­rá­sa a lövőláb­ból, mert kis ké­sés­sel ér­ke­zett a Be­at­ri­ce együt­tes. Az emi­att ke­let­ke­zett holt­idő­ben a csen­des han­gu­lat­ze­ne mel­lett egye­te­mis­ták egy cso­port­ja fut­ball­pá­lyá­kon meg­szo­kott rig­mu­sok­kal és kéz­moz­du­lat­ok­kal me­le­gí­tet­te a kon­cert­re és a szép lá­nyok­ra vá­ró­kat.
Mi­u­tán Fer­óék meg­ér­kez­tek, elő­ad­ták a kü­lön er­re az al­ka­lom­ra írt da­lu­kat, amely a következőkép­pen kez­dő­dik: In­dul­jon a bál, bál, bál / le­gyél te a lány, lány, lány/ aki okos és szép, szép, szép / le­gyél te az egye­tem ar­ca – a ref­rén pe­dig így szól: ki­rály­lány le­hetsz sálálálá / egy egész éven át sálálálá / a sze­ge­di egye­tem kirá­lynő­jeee. Az együt­tes front­em­be­re min­denáron meg akar­ta ta­nít­tat­ni a bu­li­zó egye­te­mis­ták­kal ezt a nem ép­pen ex­pan­zív igaz­sá­go­kat tar­tal­ma­zó szö­ve­get, de már fél 11-kor fa­lak­ba üt­kö­zött. Tud­ni­il­lik so­kan a „fé­lig be­rúg­ni ab­la­kon ki­do­bott pénz” el­vét val­lot­ták, így Fe­ró ez irá­nyú buz­dí­tó sza­vai nem hul­lot­tak ter­mé­keny ta­laj­ra.
A kis rö­vid­zár­la­tot kö­ve­tő­en az est há­zi­gaz­dái, Buto­ra Sá­ra (a 2007-es győz­tes) és Pat­kós Atil­la rá­di­ós mű­sor­ve­ze­tő mu­tat­ták be a nagy­szá­mú zsű­rit, a tá­mo­ga­tók kö­rét, majd egyen­ként in­vi­tál­ták a szín­pad­ra a bá­tor és nem mel­lé­ke­sen csi­nos, va­la­mint szép ver­seny­ző­ket. A lá­nyok elő­ször far­mer­ben és fe­hér hökken­tős pó­ló­ban – kis sor­szám­mal a kéz­ben – pó­zol­tak, fo­rog­tak, ké­sőbb tet­ték ugyan ezt es­té­lyi­ben. Für­dő­ru­hás fegy­ver­nem (vagy fo­gás­nem?) saj­nos nem volt – itt még a me­sé­lő is le­gyint.
23 óra 32 perc­kor zen­dí­tett rá – nem csak egy szám ere­jé­ig – úgy ren­de­sen a Be­at­ri­ce. A min­den­ki ál­tal jól is­mert Nyolc óra mun­ka, Azok a bol­dog szép na­pok, He­gyek kö­zött vagy az Il­la-be­rek cí­mű szá­mok mel­lett a nem­ze­ti ér­zel­mű Pi­ros-fe­hér-zöld és az ir­re­den­ta Igaz­sá­got Ma­gyar­or­szág­nak el­ne­ve­zé­sű szer­ze­mény is fel­csen­dült. Eköz­ben a zsű­ri tag­jai az or­vos­kar au­lá­já­ba vo­nul­tak ta­nács­koz­ni, meg­vi­tat­ni a pon­to­zást, a lá­nyok pe­dig a SZOTE Klub kü­lön­díj­ára hajt­hat­tak: in­dult a ku­pon­gyűj­tés a kon­certezők er­de­jé­ben. Min­den 500 fo­rint fe­let­ti fo­gyasz­tás után szel­vény járt, ezt le­he­tett meg­sze­rez­ni.
Haj­na­li fél ket­tő után jött az ered­mény­hir­de­tés, Dusha Bé­la fo­tó­mű­vész, a zsű­ri el­nö­ke ér­té­kel­te rö­vi­den a tör­té­né­se­ket. El­mond­ta: szub­jek­tív dön­tés szü­le­tett, győz­tes csak egy van, de min­den in­du­ló nyert.
Íme a vég­ered­mény: el­ső Ja­kab Bor­bá­la (képünkön – MK, élel­mi­szer­mér­nök III.) lett, aki egy éven ke­resz­tül fog­ja kép­vi­sel­ni a sze­ge­di egye­te­met külön­böző ren­dez­vé­nye­ken, így szá­mos gó­lya­bá­lon, gó­lya­tá­bo­ron és egyéb más hall­ga­tó meg­moz­du­lá­son. Má­so­dik he­lyet a Pin­tér Mag­dol­na (GTK, ke­res­ke­de­lem és mar­ke­ting), a har­ma­dikat pe­dig Vic­sai Bri­git­ta (GTK, pénz­ügy és szám­vi­tel) fog­lal­hat­ta el. Kü­lön­dí­jat ka­pott még: Ger­mán Me­lin­da (ETSZK, szo­ci­á­lis mun­kás), Pé­csi Mó­ni­ka (JGYPK, ta­ní­tó), Neparácz­ki Re­ná­ta (ÁJTK, jo­gi as­­szisz­tens), Ma­ro­si An­gé­la (ÁJTK, jo­gász), Andó Eme­se (ÁJTK, jo­gász) és Me­zei Tí­mea (JGYPK, andragó­gia).

Dlusz­tus T. Im­re

Bezár