2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Egyetemi élet
Meg­újul a Ságvári ál­ta­lá­nos is­ko­la
Címkék: Egyetemi Élet

A tan­év vé­gén át­fo­gó fel­újí­tá­si mun­kák kezdőd­nek egy DAOP-pályázat ke­re­té­ben az SZTE Ságvári End­re Gya­kor­ló Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­ban. Az elit­is­ko­la­ként szá­mon tar­tott in­téz­mény­ben a szín­vo­na­las ok­ta­tást meg­fe­le­lő kör­nye­zet ki­ala­kí­tá­sá­val sze­ret­nék öt­vöz­ni.
303 mil­lió fo­rin­tos össz­költ­ség­ve­té­sű pro­jek­tről van szó, amely­nek 10 szá­za­lé­ka ön­rész, a fenn­ma­ra­dó részt pe­dig az Eu­ró­pai Unió tá­mo­ga­tá­sá­val, az Eu­ró­pai Fej­lesz­té­si Alap fi­nan­szí­ro­zá­sá­val va­ló­sul meg – kö­zöl­te Sipos Ibo­lya, az SZTE Ságvári End­re Gya­kor­ló Ál­ta­lá­nos Is­ko­la igaz­ga­tó­ja. A ki­vi­te­le­zés je­len­leg köz­be­szer­zés alatt áll. A tan­év vé­gé­re sze­ret­nék, ha lét­re­jön­ne a szer­ző­dés a ki­vi­te­le­ző­vel, és a ta­ní­tás utol­só nap­ját kö­ve­tő­en a mun­ka­te­rü­let­nek ad­hat­nák át az is­ko­lát. A pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sá­nak idősza­ka 24 hó­nap. Ér­de­mi mun­kát csak a nyá­ri szü­ne­tek­ben tud­nak majd vé­gez­ni, va­ló­szí­nű­leg a fel­újí­tás ne­he­zeb­bik fe­le az idei nyá­ron sor­ra ke­rül, a töb­bi pe­dig a 2011-es nyá­ri szü­net­re ma­rad.
Az is­ko­la 127 éves fenn­ál­lá­sá­nak újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett, hi­szen a mo­dern kor kö­ve­tel­mé­nye­i­nek egy­re ke­vés­bé fe­lel­nek meg a fel­té­te­lek: „A jö­vő is­ko­lá­ja – is­ko­lánk jövő­je” Dél-al­föl­di Ope­ra­tív Prog­ram ke­re­té­ben most eze­ket sze­ret­nék meg­te­rem­te­ni – hang­sú­lyoz­ta az igaz­gatónő. Az is­ko­la még 2008 ja­nu­ár­já­ban kez­dett el pá­lyáz­ni, és a Dél-al­föl­di Re­gi­o­ná­lis Fej­lesz­té­si Ta­nács se­gít­sé­gé­vel vé­gül 2009 ok­tó­be­ré­ben si­ke­rült el­nyer­ni­ük a tá­mo­ga­tást. A Ságvári sok te­rü­le­te vár fel­újí­tás­ra, így sor­ra ke­rül sok más mel­lett a tor­na­csar­nok te­te­je, a nyí­lás­zá­rók cse­ré­je, a melegítőkony­ha re­no­vá­lá­sa, a főbe­járat aka­dály­men­te­sí­té­se, a mos­dók fel­újí­tá­sa tör­tén­het meg, majd is­ko­la­bú­to­ro­kat, sport­sze­re­ket, kony­ha­esz­kö­zö­ket is be­sze­rez­nek. A mun­ká­la­tok kö­zött bő­ví­tés is sze­re­pel, így re­mé­nye­ik sze­rint nem­so­ká­ra 650 ta­nu­ló­val tud­nak majd évet kez­de­ni, és sa­já­tos ne­ve­lé­si igé­nyű gye­re­ke­ket is fo­gad­hat­nak. A mo­der­ni­zá­lás to­váb­bi ré­sze­ként a gye­re­kek­nek sze­ret­né­nek lap­to­po­kat is be­sze­rez­ni, és lé­pé­se­ket tesz­nek a kom­pe­ten­cia ala­pú ok­ta­tás be­ve­ze­té­sé­re is. Je­len­leg zaj­lik a mód­szer­ta­ni-szak­mai meg­úju­lás. Köz­ben ökoisko­la lett a Ságvári, en­nek egyik kéz­zel­fog­ha­tó je­le­ként sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tés fo­lyik az épü­let­ben.

Arany Mi­hály

Bezár