2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Egyetemi élet
Kor­sze­rű sürgőssé­gi osz­tál­­lyal gaz­da­go­dik az SZTE
Címkék: Egyetemi Élet
surgossegiUni­ós tá­mo­ga­tás­sal 676 mil­lió fo­rint­ból kor­sze­rű sürgőssé­gi be­teg­el­lá­tó osz­tály épül a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem 410 ágyas kli­ni­kai tömb­jé­nek föld­szint­jén 2011 őszé­re, a be­ru­há­zás tá­mo­ga­tá­si szer­ző­dé­sét áp­ri­lis 7-én ír­ták alá.
Sza­bó Gá­bor rek­tor el­mond­ta, a be­ru­há­zás szo­ro­san il­lesz­ke­dik az egye­tem 2003-ban el­fo­ga­dott fej­lesz­té­si kon­cep­ci­ó­já­ba, amely stra­té­gi­ai te­rü­let­ként je­löl­te meg az egész­ség­ipart. A kor­sze­rű sürgőssé­gi be­teg­el­lá­tó osz­tály ki­ala­kí­tá­sa ré­sze an­nak a prog­ram­nak, amely so­rán 12 mil­li­árd fo­rint­ból új 265 ágyas mag­kór­ház épül dé­li kli­ni­ka­kert­ben, fel­újít­ják a szom­szé­dos 410 ágyas kli­ni­kai töm­böt, va­la­mint kor­sze­rű­sí­tik az on­ko­ló­gi­ai el­lá­tást az egye­te­men.
Az SZTE kö­zel 70 mil­lió fo­rin­tos ön­ere­jé­vel meg­va­ló­su­ló – elő­re­lát­ha­tó­lag szep­tem­ber­ben el­in­du­ló – fej­lesz­tés cél­ja a sürgőssé­gi be­teg­el­lá­tás kor­sze­rű, in­teg­rált, op­ti­má­lis fel­adat­meg­osz­tá­son ala­pu­ló egy­sé­ges rend­sze­ré­nek ki­ala­kí­tá­sa. Az osz­tály a hát­tér­szak­mák, va­la­mint a ku­ta­tó- és ok­ta­tó­épü­le­tek köz­vet­len kö­ze­lé­ben fog el­he­lyez­ked­ni, így a be­te­gek a sürgőssé­gi el­lá­tást kö­ve­tő­en szük­ség ese­tén rö­vid úton to­vább­ke­rül­het­nek a szak­el­lá­tást biz­to­sí­tó fekvő­betegosztá­lyokra.
A rek­tor hang­sú­lyoz­ta, az uni­ós tá­mo­ga­tás­sal meg­va­ló­su­ló fej­lesz­tés azon­ban nem­csak a szín­vo­na­las be­teg­el­lá­tást szol­gál­ja majd, ha­nem se­gí­ti az egye­te­men fo­lyó ok­ta­tá­si és tu­do­má­nyos mun­kát is.
Pál At­ti­la, az SZTE kli­ni­kai köz­pont­já­nak vezető­je kö­zöl­te, a 19 ágyas osz­tályt a kli­ni­kai tömb­ben mű­kö­dő tra­u­ma­to­ló­gi­ai, ideg­se­bé­sze­ti, ne­u­ro­ló­gi­ai és pszi­chi­át­ri­ai am­bu­lan­ciai te­re­i­nek rész­be­ni át­ala­kí­tá­sá­val, kor­sze­rű­sí­té­sé­vel ala­kít­ják ki. A be­ru­há­zás so­rán 716 négy­zet­mé­ter új be­teg­el­lá­tó te­ret hoz­nak lét­re, 651 négy­zet­mé­tert fel­újí­ta­nak, és ki­ala­kí­ta­nak egy he­li­kop­ter-le­szál­lót az épü­let te­te­jén, s a fej­lesz­tés ré­sze­ként 128 mil­lió fo­rin­tot for­dí­ta­nak esz­köz­be­szer­zés­re. A há­rom dél-al­föl­di me­gyét el­lá­tó kö­zel 1400 négy­zet­mé­te­res osz­tá­lyon – amely a ter­vek sze­rint 2011 no­vem­be­ré­re ké­szül el – száz­hu­szon­nyol­can dol­goz­nak majd.
Bezár