2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Kultúra
Egye­te­mi Ta­vasz 2010: kul­tú­ra, tu­do­mány, sport
Címkék: KultúraEgyetemi Tavasz
He­te­dik al­ka­lom­mal ren­de­zi meg az SZTE az Egye­te­mi Ta­vasz ne­vet vi­se­lő ren­dez­vény­so­ro­za­tát.
A hét év alatt egy­ér­tel­mű fej­lő­dést mu­tat a ren­dez­vény­so­ro­zat, tény­ként ál­la­pít­hat­juk meg ugyan­is, hogy az Egye­te­mi Ta­vasz im­már nem csu­pán az uni­ver­si­tas, ha­nem Sze­ged vá­ros meg­ha­tá­ro­zó ta­va­szi ren­dez­vé­nyé­vé nőt­te ki ma­gát – fo­gal­ma­zott Gö­rög Már­ta, az SZTE hall­ga­tói és köz­kap­cso­la­ti igaz­ga­tó­ja a ren­dez­vény – és egy­ben az egye­te­mi fo­tó­pá­lyá­zat anya­gá­ból ren­de­zett ki­ál­lí­tás – meg­nyi­tó­ján
A ro­ha­nó hét­köz­nap­ok­ban mind­an­­nyi­unk­nak meg kell ta­lál­nunk azt a szi­ge­tet, amely a meg­ál­lás pil­la­na­tát je­len­ti – az Egye­te­mi Ta­vasz ilyen szi­get kí­ván len­ni – tet­te hoz­zá Gö­rög Már­ta, aki la­punk­nak azt is el­mond­ta: 2003-ban, ami­kor az el­ső Egye­te­mi Ta­vaszt szer­vez­ték, az volt a cél, hogy be­tölt­sék azt a hi­ányt, amely a ta­va­szi ren­dez­vény­pa­let­tá­ban ak­kor mu­tat­ko­zott. Nem­csak a kul­tú­ra, ha­nem a sport és a tu­do­mány is meg­je­lent a fel­vo­nul­ta­tott prog­ra­mok kö­zött, és ezt a jel­leg­ze­tes­sé­gét, hár­mas me­rí­té­sét az Egye­te­mi Ta­vasz to­vább­ra is meg­tar­tot­ta: a tu­do­má­nyos, szak­mai előadá­sok­tól a sport­ren­dez­vé­nye­ken át a kön­­nyű­ze­nei fesz­ti­vá­lo­kig a kul­tú­ra szin­te va­la­men­­nyi szeg­men­se meg­ta­lál­ha­tó a prog­ram­kí­ná­lat­ban. A rész­le­tes prog­ram itt ol­vas­ha­tó: http://www.u-szeged.hu/e­tavasz.
A meg­nyi­tón a ha­gyo­má­nyok­nak meg­fe­le­lő­en az SZTE Kul­tu­rá­lis Iro­dá­ja ál­tal ki­írt pá­lyá­za­tok díj­ki­osz­tá­sa is le­zaj­lott.
Gyer­mek­vers- és me­se­pá­lyá­zat: I. Ka­tó Ani­ta (JGYPK, II. éves csec­semő- és kisgy­er­mekn­evelő-­gon­do­zó), II. Hor­váth Ger­gely (TTIK, III. éves bi­o­ló­gus), III. Va­sas Ju­dit (ÁJTK, IV. éves jo­gász).
Kosz­to­lá­nyi Dezső-szavaló­verseny: I. Otár­tics Nor­bert (TTIK, IV. éves pro­gramter­vező-in­for­matikus), II. Sán­dor Ka­ta­lin Kit­ti (ÁJTK, I. éves jo­gász), III. Tö­rök Bernadette Ottil­ia (ZMK, II. éves előadóművészet-k­lasszikus he­ge­dű).
Drá­ma­pá­lyá­zat: I. Haj­dú Ró­bert (BTK, III. éves ma­gyar iro­da­lom szer­kesz­tő), II. Mol­nár Dá­vid (BTK, IV. éves ma­gyar iro­da­lom), III. Kin­cses Nó­ra (BTK, III. éves sza­bad bölc­sész-esztétika-szín­háztörténet).
Egye­te­mi fo­tó­pá­lyá­zat: Ju­ta­lom: Ko­vács Gyu­la A. (JGYPK, III. éves ké­pi áb­rá­zo­lás), I. Nagy Lász­ló And­rás (JGYPK, I. éves kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zá­si me­ne­dzser), II. Bozóky Felí­cia (ÁOK, III. éves or­vos), III. de Cha­tel Ta­más (TTIK, III. éves föld­tu­do­mány).
Bezár