2022. október 7., péntek English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Kultúra
Kultúra
Ma már sen­ki nem ol­vas ön­szán­tá­ból ver­se­ket, gon­dol­juk, vagy ha még­is, az már nem tren­di. A „vers­fel­ol­va­sás” több­nyi­re unal­mas iro­da­lom­órák em­lé­két idé­zi fel ben­nünk, ami­kor a ta­nár lel­ke­sen sza­val, a di­á­kok meg ki­bá­mul­nak az ab­la­kon vagy a hát­ra­lé­vő per­ce­ket szám­lál­ják. Kondász Ró­zsa és Ba­log Jó­zsef meg­mu­tat­ták, hogy ezt nem csak így le­het.
Címkék: Kultúra
Áp­ri­lis 10-én a szent­end­rei Sajnos­batár kon­cert­jén tán­col­tunk a Garabon­cz­iás­ban, en­nek kap­csán be­szél­get­tünk a ze­ne­kar­ral, Sza­bó Enikőv­el (ének), Könczöl Já­nos­sal (gi­tár, ének, szö­veg), Cserkúthy Ba­láz­­zsal (bas­­szus­gi­tár) és Aknay Zol­tán­nal (dob).
Címkék: Kultúra
2010. május 01.
Áp­ri­lis 18-a óta kü­lön­le­ges táj te­rül el a Reök-­palota má­so­dik eme­le­tén: Beluá­ni­a. Ér­de­mes je­gyet vál­ta­ni e kü­lön­le­ges uta­zás­ra, a fé­lel­me­ik fog­lya­i­ként élő ször­nyek kö­zé.
Címkék: Kultúra
Az áp­ri­lis 16-án be­mu­ta­tott bra­vú­ros szín­mű, a Liliom ren­dező­je a Szat­már­né­me­ti Észa­ki Szín­ház mű­vé­sze­ti igaz­ga­tó­ja, Ke­resz­tes At­ti­la, míg a ki­hí­vá­sok­kal te­li fősz­erep­ben Pin­droch Csa­bát lát­hat­juk. „Egy fér­fi szí­nész szá­má­ra, úgy gon­do­lom, olyan Li­li­om sze­re­pe, mint­ha csak Ham­le­tet ját­sza­ná el” – mond­ta a szín­mű­vész pár nap­pal a bemutató előtt a sze­rep­ről.
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
Meg­je­lent Láz­ár Ben­ce And­rás el­ső kö­te­te
Címkék: Kultúra
2010. május 01.
DVETT_20060504004_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak
  szeptember 05. - december 10.
 • 26.Őszi Kulturális Fesztivál -Psychart24 – 24 órás művészeti maraton
  október 07. - október 08.
 • Vers délben – Verset mond: Dr. Patyi Zsófia egyetemi tanársegéd, oktatási főelőadó (SZTE Oktatási Igazgatóság) II.
  október 07.
 • 26. Őszi Kulturális Fesztivál - A Szegedi Don Quijote – Petri Csathó Ferenc
  október 07.
 • 26. Őszi Kulturális Fesztivál - A Benedekfi Testvérek hegedű – zongora estje
  október 07.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár