2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Kultúra
Mű-terem - Más né­ző­pont
Címkék: Kultúra

muteremA há­rom éve el­hunyt Láz­ár Pál em­lék­ki­ál­lí­tá­sa feb­ru­ár 19-én nyílt meg ab­ból az al­ka­lom­ból, hogy a sze­ge­di mű­vész idén len­ne het­ven­éves. A tár­la­ton el­ső­sor­ban azt 1990-es évek­től szü­le­tett fest­mé­nyek mel­lett több kis­plasz­ti­ka és a mű­vész­re ke­vés­bé jel­lem­ző port­ré is lát­ha­tó.
A szá­mos díj­jal ki­tün­te­tett Láz­ár Pál sa­já­tos vi­lá­ga kön­­nyed ele­gan­ci­á­val mu­tat­ko­zik meg a Reök-­palota fa­la­in. Már fi­a­tal­ko­rá­ban fel­fe­dez­ték te­het­sé­gét, nyolc­éves ko­rá­ban raj­zol­ni ta­nít­tat­ták, matem­atika-kémi­a-ra­jz sza­kos ta­nár­ként vég­zett a fő­is­ko­lán, ké­sőbb rajz-művészettörténet-ábrá­zoló geo­met­ria ta­ná­ri dip­lo­mát szer­zett a Kép­ző­mű­vé­sze­ti Fő­is­ko­lán. 1963-tól fo­lya­ma­to­san ta­ní­tott, 1982-től 2000-es nyug­dí­ja­zá­sá­ig a Ju­hász Gyu­la Ta­nár­kép­ző Fő­is­ko­la Rajz és Mű­vé­szet­tör­té­ne­ti Tan­szé­kén; 1965-től szá­mos önál­ló és cso­por­tos ki­ál­lí­tás részt­ve­vő­je volt.
Új­ra és új­ra né­zem a ké­pe­ket. Sze­me­met meg­ra­gad­ja a fi­gu­rák döb­be­ne­tes pon­tos­ság­gal és ma­te­ma­ti­kai ará­nyos­ság­gal meg­raj­zolt kon­túr­ja, és még­sem lá­tom szög­le­tes­nek, túl­zó­an pre­cíz­nek. A szí­nes fol­tok ár­nyal­nak, hang­sú­lyoz­nak, és bár sok­szor nem ér­tem sze­re­pü­ket, el­kép­zel­he­tet­len­nek lá­tom nél­kü­lük a ké­pe­ket, an­nak el­le­né­re, hogy szá­mom­ra fa­kó a szín­hasz­ná­la­ta, az élén­kebb szí­nek sok­kal in­kább meg­ra­gad­nak. Még­sem uta­sí­tom el, hogy nem tet­szik, ta­lán a szí­nes fol­tok oly­kor meg­döb­ben­tő ta­lál­ko­zá­sai mi­att.
A ki­ál­lí­tás ar­ra is hang­súlyt fek­tet, hogy meg­mu­tas­sa, a ki­lenc­ve­nes évek­től ho­gyan vál­to­zott Láz­ár Pál szem­lé­let­mód­ja, és vál­tak al­ko­tá­sai egy­re abszt­rak­tab­bá, for­mái egy­re geometrikus­ab­bá. Ez fő­ként a fran­cia­or­szá­gi, mirabeli mű­vész­te­le­pen több más mű­vés­­szel ki­ala­kult szel­le­mi lég­kör ha­tá­sát tük­rö­zi, így a fes­tő a „konk­rét­tól” el­tá­vo­lod­va mind­in­kább az abszt­rakt ki­fe­je­zés­mód fe­lé kö­ze­lí­tett.
A Láz­ár Pál-em­lék­ki­ál­lí­tás má­jus 2-áig te­kint­he­tő meg a Reök nyit­va­tar­tá­si ide­jé­ben, kedd­től va­sár­na­pig 10 és 18 óra kö­zött.

Sz. N.

Bezár