2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2010  --  7. szám - 2010. május 10.  --  Egyetemi Élet
Egyetemi Élet
A ju­há­szat ősi ha­gyo­má­nya­i­nak meg­is­me­ré­sét se­gí­tő ki­ál­lí­tás és kü­lön­le­ges fő­ző­ver­seny is volt a szak­mai fó­rum mel­lett a XXVI. Szent György-na­pi Ju­hász­ta­lál­ko­zón, mely­nek társ­ren­de­ző­je a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Me­ző­gaz­da­sá­gi Ka­ra. A XVII. Al­föl­di Ál­lat­te­nyész­té­si és Me­ző­gaz­da Na­pok ki­ál­lí­tá­si te­rü­le­tén Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen a kar egy stan­don nép­sze­rű­sí­tet­te OKJ-s és egyéb poszt­gra­du­á­lis kép­zé­se­it, tan­fo­lya­ma­it.
Címkék: Egyetemi Élet
Uni­ós tá­mo­ga­tás­sal ös­­sze­sen 172 mil­lió fo­rint­ból kor­sze­rű­sí­tet­ték az egye­te­mi fü­vész­kert több épü­le­tét, va­la­mint re­ha­bi­li­tál­ták a vi­zes élő­he­lye­ket, ta­va­kat és csa­tor­ná­kat. A be­ru­há­zás az ok­ta­tás és a ku­ta­tás mel­lett a ter­mé­szet­meg­őr­zést is se­gí­ti, hi­szen az újszege­di bo­ta­ni­kus kert­ben évek óta több vé­dett nö­vényfaj, pél­dá­ul a tar­tós szeg­fű sza­po­rí­tá­sa is fo­lyik.
Címkék: Egyetemi Élet
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem a Tár­sa­dal­mi Meg­úju­lás Ope­ra­tív Prog­ram (TÁMOP) pá­lyá­za­tán 2,856 mil­li­árd fo­rint tá­mo­ga­tást nyert el egy Ku­ta­tó­egye­te­mi Ki­vá­ló­sá­gi Köz­pont lét­re­ho­zá­sá­ra.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. május 24.
Elő­ző szá­munk­ban mu­tat­tuk be az SZTE Sófi Jó­zsef a Sze­ge­di Te­het­sé­ge­kért Ala­pít­vány idei dí­ja­zott­ja­it, most pe­dig a har­minc­ezer fo­rin­tot el­nyert kü­lön­dí­ja­sok­nak szen­te­lünk fi­gyel­met, aki­ket a te­het­sé­gen kí­vül még az is ös­­sze­kö­ti, hogy mind­an­­nyi­an höl­gyek.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. május 24.
A WWF Ma­gyar­or­szág idén is út­nak in­dí­tot­ta Klí­ma­tur­né­ját, mely­nek má­jus 5-i ál­lo­má­sa Sze­ge­den volt. A Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont előtt az ér­dek­lő­dők szá­mos ér­de­kes­sé­get tud­hat­tak meg a kör­nye­zet­tu­da­tos élet­mód­ról, az ener­gia meg­fe­le­lő fel­hasz­ná­lá­sá­ról.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. május 23.
A BTK-n új szer­ke­zet­tel se­gí­tik a moz­gás­sé­rülteket
Címkék: Egyetemi Élet
2010. május 23.
Bezár