2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  3. szám - 2010. március 1.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
Ti­zen­ötö­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg az SZTE Ta­va­szi Ál­lás­bör­zé­jét már­ci­us 10-én. A Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont át­ri­u­má­ban reg­gel ki­lenc és dél­után öt óra kö­zött nyí­lik le­he­tő­ség a mun­ka­erő­pi­ac sze­rep­lő­i­vel va­ló is­mer­ke­dés­re.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. március 05.
Rég­óta fog­lal­koz­tat­ja a te­het­ség­gon­do­zás el­kö­te­le­zett­je­it, ho­gyan le­het a tö­meg­kép­zés­ből a leg­job­ba­kat ki­emel­ni. 2007-től a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem az SZTE Sze­ge­di Te­het­ség­pont lét­re­ho­zá­sá­val csat­la­ko­zott a te­het­ség­pon­tok or­szá­gos há­ló­za­tá­hoz. A szer­ve­zet cél­ja, hogy ösz­tön­díj-le­he­tő­sé­gei és az egye­te­mi ki­vá­ló­sá­go­kat tá­mo­ga­tó in­téz­mé­nyei se­gít­sé­gé­vel az uni­ver­si­tas leg­jobb­ja­it gyűjt­se egy­be.
Címkék: Egyetemi Élet
Egy fel­mé­rés sze­rint nap­ja­ink­ban a di­á­kok na­pon­ta át­la­go­san hét és fél órát hasz­nál­nak mul­ti­mé­di­ás esz­kö­zö­ket, s ez idő alatt – a „mul­ti­task­ing­nak” kö­szön­he­tő­en – ti­zen­egy órá­nyi anya­got dol­goz­nak föl. Így ért­he­tő, hogy a kor­sze­rű infokom­mu­niká­ciós esz­kö­zök al­kal­ma­zá­sa ki­ke­rül­he­tet­len az ok­ta­tás­ban.
Címkék: Egyetemi Élet
Az Aka­dé­mi­ai Ní­vó­dí­jat a Ma­gyar Tu­do­mány Nap­ja ren­dez­vény­so­ro­zat ke­re­té­ben no­vem­ber 19-én ad­ták át az MTA szék­há­zá­ban. Az SZTE Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar két ok­ta­tó­ja, Het­e­si Er­zsé­bet és Re­kettye Gá­bor is ré­sze­sült a ki­tün­te­tés­ben Kí­ná­lat­me­nedzs­ment cí­mű köny­vü­kért.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. március 05.
A SZTE Ván­tus Ist­ván Gya­kor­ló Ze­ne­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­la meg­ala­ku­lá­sá­nak öt­éves év­for­du­ló­ját ün­nep­li a 2009-2010-es tan­év­ben, hi­szen 2004-ben új­ra kü­lön­vált a kö­zép- és fel­ső­fo­kú ze­nei kép­zés Sze­ge­den.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. március 05.
5. Könyv­tá­ri Éj­sza­ka az Egye­te­mi Könyv­tár­ban
Címkék: Egyetemi Élet
2010. március 05.
Szépirodalmi igényű kötet Békési Imre tollából
Címkék: Egyetemi Élet
Cé­ges tá­mo­ga­tás is se­gí­tet­te a be­ru­há­zást
Címkék: Egyetemi Élet
DSC_136841_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár