2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  8. szám - 2010. szeptember 13.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
Har­minc­ezer hall­ga­tó­nak, köz­tük több mint ki­lenc­ezer el­ső­éves­nek kez­dő­dött el az új tan­év a szep­tem­ber 4-én dél­előtt tar­tott ün­ne­pi sze­ná­tus­ülés­sel a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men.
Címkék: Egyetemi élet
Az SZTE új tan­év­ének meg­nyi­tó­ján töb­bek kö­zött a Mol Nyrt. ku­ta­tás-ter­me­lés di­ví­zi­ó­ja is ki­tün­te­tés­ben ré­sze­sült. A szén­hid­ro­gén-ku­ta­tás­ban a Mol ered­mé­nyes­sé­gét és az egye­tem gya­ra­po­dá­sát je­len­tő több év­ti­ze­des tá­mo­ga­tá­sért meg­ítélt Me­cé­nás Dí­jat a di­ví­zió új tech­no­ló­gi­ák és ku­ta­tás-fej­lesz­té­si ve­ze­tő­je, Mol­nár Zsolt vet­te át.
Címkék: Egyetemi élet
2010. szeptember 12.
Jól zár­ta a fel­vé­te­li idő­sza­kot a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem, szep­tem­ber­ben több mint ki­lenc­ezer gó­lya kezd­het­te el ta­nul­má­nya­it a vi­dék leg­nép­sze­rűbb fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyé­ben.
Címkék: Egyetemi Élet
A Sze­ge­di Megis­merés­tu­domá-nyi és Neu­rop­szi­choló­giai Cso­port nyá­ron egy je­len­tős nem­zet­kö­zi cik­ket pub­li­kált az autiz­mus és ta­nu­lás té­ma­kör­ben a 4,3-as impak­t­fak­torú Plos One cí­mű fo­lyó­irat­ban. A ku­ta­tá­si ered­mény­ről a Psy­chol­o­gy Today is be­szá­molt, a sze­ge­di pszi­cho­ló­gu­sok­nak ugyan­is si­ke­rült meg­ta­lál­ni­uk azt a ta­nu­lá­si te­rü­le­tet, amely­ben az autisták is kö­zel ha­son­ló­an tel­je­sí­te­nek, mint egész­sé­ges tár­sa­ik.
Címkék: Egyetemi Élet
265 ágyas kli­ni­kai tömb, új épü­le­tek, meg­úju­ló ku­ta­tóla­bo­rok – fo­lya­ma­to­san fej­lő­dik a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem. Majó Zol­tán­nal, az SZTE fej­lesz­té­si igaz­ga­tó­já­val a be­ru­há­zá­sok ál­la­po­tá­ról be­szél­get­tünk.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. szeptember 12.
2010. szeptember 12.
DSC_3242_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár