2024. május 18., szombat English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Egyetemi élet
ZMK-s hall­ga­tók si­ke­re Deb­re­cen­ben
Címkék: Egyetemi ÉletZMK
Ki­emelt ní­vó­dí­ja­kat hoz­tak el az SZTE Ze­ne­mü­vé­sze­ti Ka­rá­nak di­ák­jai az or­szá­gos meg­mé­ret­te­tés­ről.
Már­ci­us 5-7. kö­zött Deb­re­cen adott ott­hont a VII. Or­szá­gos Dohnányi Er­nő Egye­te­mi Vo­nós Ka­ma­ra­ze­ne Ver­seny­nek. A ran­gos vi­a­dal ered­mé­nye arany­be­tük­kel ke­rül be a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ze­ne­mü­vé­sze­ti Ka­rá­nak tör­té­ne­té­be. Az SZTE ZMK Ka­ma­ra­ze­ne Tan­szék két cso­port­ja kép­vi­sel­te az idei esz­ten­dő­ben a fa­kul­tást: End­rei Esz­ter, Nyá­ri Gá­bor, Pes­ti Ágo­ta; il­let­ve Sik­ló­si Nó­ra, Miron And­rea, Kesz­era Ág­nes, Ká­rász And­rás.
A ki­vá­ló mü­vé­szek­ből ál­ló zsü­ri a 25 pro­duk­ció kö­zül 3 ki­emelt ní­vó­dí­jat osz­tott ki, s eb­ből ket­tőt a sze­ge­di ver­seny­zők nyer­tek el. A va­sár­nap dél­előt­ti gá­la­kon­cer­ten Ve­ress Sán­dor Vo­nós­trió té­te­lét és Sosz­takovics op. 8. vo­nós­né­gyes­ét nagy ün­nep­lés kö­ze­pet­te ad­ták elő.
Fel­ké­szí­tő ta­ná­ra­ik Maso­pust Pé­ter és Kosztán­di Ist­ván vol­tak.
Bezár